Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Interdisciplinary Studies on Social Change: Mediterranean and Other European Borderlands > Interdisciplinary Studies on Social Change: Mediterraneanand Other European Borderlands, studia stacjonarne, II stopnia

Interdisciplinary Studies on Social Change: Mediterraneanand Other European Borderlands, studia stacjonarne, II stopnia (S2-ISSC)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski, hiszpański, włoski

Nazwa kierunku studiów: Interdisciplinary Studies on Social Change: Mediterranean and Other European Borderlands (ISSC)

Typ studiów: stacjonarne, studia II stopnia (magisterskie)

Jednostki odpowiedzialne: Wydział „Artes Liberales” UW oraz Ośrodek Badań nad Migracjami UW

Język wykładowy kierunku: angielski oraz hiszpański lub włoski

ISSC to studia oferujące szerokie rozeznanie w tematyce kulturoznawczo-społecznej, opowiadające o problemach i wyzwaniach współczesnego świata, w perspektywie Polski, pogranicza i Śródziemnomorza. Przedmioty prowadzone są przez naukowców, którzy pracują na Wydziale "Artes Liberales" oraz w Ośrodku Badań nad Migracji i prowadzą badania w obszarach zainteresowań samych studiów.

Program łączy następujące elementy:

 • szeroką znajomość książek i badań (“kanonu”) w obszarze nauk społecznych i kulturoznawczych oraz umiejętności krytycznego myślenia;
 • pogłębioną interdyscyplinarność pozwalającą przygotować do przyszłej kariery akademickiej oraz funkcjonowania na wysoce konkurencyjnym i zmieniającym się rynku pracy;
 • dyscyplinę metodologiczną, zarówno w odniesieniu do podejść ilościowych, jak i jakościowych i różnych metod badawczych właściwych naukom o kulturze, naukom socjologicznym, politologicznym, ekonomii;
 • udział w procesie badawczym;
 • świadomość kulturową i kompetencje językowe – istotnym składnikiem oferty dydaktycznej jest obowiązkowy moduł językowo-kulturowy (języki: włoski, hiszpański i angielski).

Limit miejsc: 30, w tym: 20 miejsc w I turze, w rekrutacji czerwcowo-lipcowej oraz 10 miejsc w II turze, w rekrutacji sierpniowo-wrześniowej.

Studia są wysoce zindywidualizowane: studenci będą mogli wybrać spośród seminariów, wykładów i konwersatoriów monograficznych, warsztatów oraz zajęć kulturowo-językowych. Dzięki temu program każdego studenta może być inny i dostosowany do indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Przewidujemy trzy główne ścieżki tematyczne oraz dwie ścieżki językowe - włoską i hiszpańską.

Główne tematy studiów:

 • temat przewodni: kwestia mobilności/płynności/zmienności i różne wymiary współczesnych i przyszłych kryzysów;
 • ścieżka 1.: państwo / suwerenność / instytucje (model władzy suwerennej, państwo narodowe, zarządzanie populacją, globalizacja, instytucje);
 • ścieżka 2.: zmiana społeczna i tożsamość (ruchy społeczne, rewolucje, wojny, kondycja ponowoczesna, post-kolonializm, religia, liberalizm/indywidualizm);
 • ścieżka 3.: ryzyka i kryzysy (historyczne i współczesne kryzysy, pojęcie i wymiary ryzyka, ryzyka/kryzysy) uwzględniające trzy perspektywy:
  a. sposoby (zarządzania i relacje władzy),
  b. perspektywę instytucji oraz
  c. perspektywę jednostek (np. migrantek/-ów lub innych osób mobilnych).

Do innych poruszanych zagadnień należą m.in.: płynne życie (fluid life), bezpieczeństwo, ryzyko, kryzys, stan nadzwyczajny, katastrofa; (przykładowe tematy: katastrofa klimatyczna, masowe globalne i lokalne migracje, autorytet nauki w kulturze post-prawdy, jakość demokracji, nowe ruchy społeczne, wojny hybrydowe, globalne zagrożenia zdrowia publicznego (pandemie), prekaryzacja, automatyzacja pracy, cyfryzacja, globalne kryzysy ekonomiczne; starzenie się demograficzne; nierówności i mobilność społeczna); lekcje z przeszłości: antyczne i nowożytne wzorce polityki/społeczeństwa/jednostki, rewolucje i zmiany społeczne, rola wiedzy i filozofii

Typy zajęć:

 • seminaria (prowadzone w tandemach);
 • moduły językowe (polegające na zdobywaniu jednocześnie kompetencji językowych i kulturowych);
 • warsztaty metodologiczne: metody badań kulturoznawczych oraz metody badań społecznych;
 • wykłady i konwersatoria monograficzne, często monodyscyplinarne i szczegółowe
 • opcjonalnie - intensywne kursy oferowane przez czołowych badaczy z zagranicy (w ścisłym powiązaniu ze ścieżkami tematycznymi) oraz o charakterze użytkowym (np. academic writing).

Profil absolwenta:

Absolwent/ka zdobędzie szeroką wiedzę humanistyczną i podstawy wiedzy społecznej. Docelowo będzie posiadał/a wysoki poziom umiejętności w zakresie interdyscyplinarnego podejścia do zagadnień kulturowych i społecznych; rozumie znaczenie, ale i problemy komunikacji międzykulturowej; dysponuje wieloma umiejętnościami miękkimi (praca zespołowa, kreatywność, umiejętność skutecznego uczenia się, umiejętność prezentacji pomysłów i poglądów w mowie i piśmie, umiejętność zbierania, kategoryzowania i syntetyzowania danych, szczególnie cyfrowych). Zdobędzie też rozbudowane kompetencje językowe (moduł językowo-kulturowy). Dodatkowo nabędzie umiejętność pozyskiwania / wykorzystania / interpretacji / wizualizacji – w sposób świadomy i refleksyjny – różnych rodzajów danych, w tym tzw. dużych danych na temat złożonych zjawisk społecznych, w tym: zjawisk kryzysowych, kwestii tożsamościowych, migracji, nierówności czy zmian demograficznych.

Absolwent/ka będzie miał/a możliwość nabycia praktycznych kompetencji użytecznych tak w potencjalnej przyszłej pracy badawczej, jak i na rynku pracy:

 1. umiejętność planowania / przygotowywania / realizacji procesu badawczego,
 2. umiejętność innowacyjnego przetwarzania i wizualizacji danych;
 3. umiejętność łączenia wiedzy na temat procesów społecznych z politykami publicznymi (evidence-based policies).

Wyposażony w takie kompetencje absolwent/ka będzie przygotowany/a do pracy w państwowych instytucjach kulturalnych i społecznych oraz w organizacjach pozarządowych o podobnym profilu, w firmach i instytucjach zajmujących się animacją kultury oraz przybliżaniem kultury innych krajów; w firmach i instytucjach, które potrzebują specjalistów ds. kontaktów międzykulturowych.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku Interdisciplinary Studies on Social Change: Maditerranean and Other European Borderlands

Efekty kształcenia

Absolwent osiągnął efekty kształcenia w zakresie:
Wiedzy -
Rozumie procesy kulturowe i społeczne zachodzące w krajach śródziemnomorskich (oraz innych regionach pogranicznych Europy, w tym w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach oraz ich znaczenie dla całego kontynentu.
Rozumie relacje między różnymi wymiarami zmiany społecznej (zwłaszcza w odniesieniu do różnych aspektów mobilności i „kryzysów”) oraz zna podejścia do tego procesu właściwe wielu dziedzinom i dyscyplinom naukowym.
Rozumie związki historyczne oraz kulturowe między krajami i narodami północnego wybrzeża Morza Śródziemnego a resztą Europy.
Zna terminologię nauk społecznych i rozumie ich rolę kulturze; rozumie zależności między poszczególnymi dyscyplinami społecznymi, a także ich związki z badaniami nad kulturą.
Rozumie wartość wynikającą z interdyscyplinarnego podejścia do analizy i interpretacji zmian społecznych we współczesnym świecie (szczególnie zaś w krajach śródziemnomorskich oraz w krajach Europy ŚrodkowoWschodniej).
Zna zaawansowane metody analizy i interpretacji tekstów kultury.
Zna zaawansowane nowe metody analizy i interpretacji używane w badaniach społecznych.
Zna najważniejsze metody badań interdyscyplinarnych.
Ma uporządkowaną, pogłębioną, szczegółową wiedzę na temat kultury i języka wybranego regionu Śródziemnomorza (regionu włoskiego lub hiszpańskiego), prowadzącą do specjalizacji, dostrzega historyczne i współczesne związki oraz interakcje w obrębie kultur Śródziemnomorza.
Rozumie teksty kultury wytworzone w języku obcym (włoskim lub hiszpańskim), w tym teksty specjalistyczne; potrafi samodzielne pisać teksty analityczne w obcym języku.

Umiejętności -
Potrafi selekcjonować oraz dokonać krytycznej oceny informacji pochodzących z różnych źródeł naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych i innych.
Potrafi korzystać z podstawowych metod numerycznych w celu uporządkowania, interpretacji i prezentacji danych, szczególnie w kontekście badań społecznych; jest świadomy istnienia innowacyjnych źródeł danych, w tym tzw. dużych danych (Big Data), potrafi wyszukać i wykorzystać potrzebne dane do pracy naukowej.
Potrafi samodzielnie formułować problemy badawcze, dokonuje właściwego doboru źródeł, przeprowadza ich krytyczną analizę i ocenę według uświadomionych uprzednio kryteriów, potrafi dostosować metodologię do przedmiotu badań, formułuje wnioski ze świadomością różnych punktów widzenia.
Interpretuje w sposób pogłębiony i interdyscyplinarny procesy społeczne, a szczególnie zachodzące w nich zmiany.
Potrafi przygotować wystąpienie ustne lub pisemne uwzględniające potrzeby odbiorców, w szczególności z użyciem wachlarza narzędzi cyfrowych; potrafi prezentować argumenty, aby poprzeć swoje przekonania i wiedzę, w sposób logiczny i przekonujący.
Potrafi prezentować wyniki indywidualnej i zespołowej pracy akademickiej we właściwej formie: w postaci wypowiedzi ustrukturyzowanej i uargumentowanej, zarówno w formie pisemnego opracowania, jak i ustnego wystąpienia (referatu konferencyjnego lub głosu w dyskusji). Zachowuje przy tym wszelkie zasady etyczne, również te związane z prawem autorskim. Zna zasady korzystania ze źródeł wyszukanych w formie cyfrowej.
Potrafi przygotować prace pisemne uwzględniające wymogi stawiane pracom akademickim.
Potrafi przygotować prace pisemne o popularno naukowym charakterze i inne, skierowane do szerokiego odbiorcy (dziennikarskie, popularnonaukowe) oraz o cechach użytkowych (aplikacje projektowe).
Potrafi posługiwać się wybranym językiem obcym (hiszpańskim lub włoskim) na poziomie B2+, również w kontekście akademickim.
Potrafi zaplanować i realizować proces własnego rozwoju i uczenia się oraz ukierunkowywać proces uczenia się innych poprzez planowanie pracy zespołowej.
Potrafi zaplanować i zorganizować pracę grupową (określenie celów, etapów, ról, dobór metod). Potrafi wziąć udział w pracy zespołowej w różnych rolach.

Kompetencji społecznych -
Jest gotów do podejmowania kształcenia przez całe życie.
Jest gotów do podejmowania pracy zespołowej - również w zespole badawczym.
Jest gotów do poznawania nowych metod badawczych.
Jest gotów do przyjęcia kompetencji w zakresie wyboru najwłaściwszych środków służących do realizacji wskazanych zadań.
Jest gotów do okazania szacunku dla partnerów w dyskusji i używa argumentów merytorycznych; rozumie zasady tolerancji i różnic kulturowych.
Zna etos akademicki i stosuje go w rozwijaniu własnego dorobku naukowego.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/