Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Iberystyka: hispanistyka > Iberystyka: hispanistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia

Iberystyka: hispanistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-PRK-IBERH)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: hiszpański, polski

Studia na kierunku Iberystyka: hispanistyka oferują studentom szeroki zakres umiejętności i wiedzy związanych z porozumiewaniem się w języku hiszpańskim oraz umożliwiają włączenie się w życie kulturalne Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej poprzez studia nad literaturą, sztuką i historią tego obszaru językowego.

Studenci mają możliwość uczenia się języka hiszpańskiego od podstaw (po trzech latach nauki osiągają poziom C1) lub kontynuowania nauki rozpoczętej wcześniej, a także pogłębiania znajomości wybranego innego języka obcego w ramach ogólnouniwersyteckich lektoratów. Duża liczba godzin zajęć poświęconych praktycznej nauce języka kierunkowego (języka hiszpańskiego) w połączeniu z szerokim wachlarzem zajęć do wyboru zapewniają absolwentom kierunku Iberystyka: Hispanistyka możliwość twórczej interpretacji oraz czynnego uczestnictwa w zjawiskach kulturowych i społecznych zachodzących w świecie hiszpańskojęzycznym. Intensywny charakter nauczania sprawia, iż nabyte kompetencje językowe zbliżają hispanistów do rodzimych użytkowników języka.

Kadra naukowa i dydaktyczna skupiająca najlepszych w kraju oraz uznanych za granicą specjalistów oferuje studentom kierunku zajęcia, na których zdobywają wiedzę zróżnicowaną i umiejętnie zsyntetyzowaną. Podczas zajęć Studenci zapoznają się z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi dziejów oraz dziedzictwa kulturowego Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej. Ucząc się rozumienia podłoża zjawisk, które znajdują się w centrum zainteresowań współczesnych badaczy oraz twórców kultury, studenci zachęcani są do samodzielnego poszukiwania interesujących ich treści i rozwiązań.

Wielość poruszanych zagadnień i ich wzajemne powiązania pomagają studentom Hispanistyki w wypracowaniu postawy otwartości na to, co inne oraz kształtują ich kreatywność i ciekawość świata, czemu sprzyjają wyjazdy do Hiszpanii w ramach Programu Erasmus.

Studenci kierunku Iberystyka: Hispanistyka mają możliwość realizacji poza programem studiów fakultatywnego modułu przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka hiszpańskiego. Program modułu obejmuje w sumie sześć semestrów, a jego realizację należy rozpocząć na studiach I stopnia, aby uzyskać uprawnienia do nauczania języka hiszpańskiego po ukończeniu studiów II stopnia.

Zajęcia oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich odbywają się w nowoczesnym budynku przy ul. Dobrej 55, naprzeciwko nowego BUW-u. Godziny zajęć na studiach stacjonarnych uzależnione są od wyboru grup zajęciowych dokonywanego przez Studentów.

Absolwenci kierunku Iberystyka: hispanistyka są przygotowani do wejścia na rynek pracy krajowy i zagraniczny dzięki znajomości języka hiszpańskiego na poziomie zaawansowanym, są również przygotowani do odnalezienia się w realiach życia każdego z licznych krajów hiszpańskojęzycznych. Wielowymiarowy charakter studiów pozwala im na podejmowanie pracy związanej z tłumaczeniami, redakcją tekstów, podróżami, public relations, a także w instytucjach kultury czy środkach masowego przekazu.

Iberystyka: hispanistyka jest też znakomitą podstawą do podjęcia studiów drugiego stopnia, oferowanych przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich na kierunku Filologia Iberyjska. Poziom merytoryczny a także inne atuty studiów I stopnia w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich sprawiły, iż zostały one w roku akademickim 2017/18 ocenione przez Polską Komisję Akredytacyjną na ocenę wyróżniającą. Jest to wielki zaszczyt oraz docenienie jakości kształcenia w naszym Instytucie.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku iberystyka: hispanistyka

Dalsze studia:

studia II stopnia

Efekty kształcenia

Wiedza: absolwent zna i rozumie
K_W01 w podstawowym stopniu powiązania hispanistyki z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych w tym z nauką o kulturze i religii krajów hiszpańskojęzycznych P6S_WG
K_W02 podstawowe metody analizy hiszpańskojęzycznych dzieł literackich tj.ma podstawową wiedzę z zakresu literatury hiszpańskiej i latynoamerykańskiej i jej specyfiki jako dyscypliny P6S_WG
K_W03 podstawową terminologię, przedmiot i kierunki badań obejmujące wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych; P6S_WG
K_W04 w sposób usystematyzowany historię literatury hiszpańskiej i latynoamerykańskiej (tendencje, prądy danej epoki, głównych autorów oraz ich twórczość); P6S_WG
K_W05 w sposób podstawowy powiązania literatury hiszpańskiej i latynoamerykańskiej z procesami historyczno-kulturowymi; P6S_WG
K_W06 najważniejsze wydarzenia z historii Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej oraz istotne aspekty kultury i języka hiszpańskiego; P6S_WG
K_W07 w podstawowym stopniu mechanizmy ewolucji języka hiszpańskiego oraz jego cechy w poszczególnych epokach; P6S_WG
K_W08 podstawowe zagadnienia z gramatyki opisowej języka hiszpańskiego (fonetyka, fonologia, morfologia, składnia); P6S_WG
K_W09 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego P6S_WK
K_W10 podstawowe zasady BHP. P6S_WK
Umiejętności: absolwent potrafi
K_U01 czytać ze zrozumieniem teksty w języku hiszpańskim; P6S_UW
K_U02 przedstawić własne poglądy, opinie, dyskutować, prezentować przygotowane zagadnienia w języku hiszpańskim; P6S_UK
K_U03 rozpoznawać różne rodzaje tekstów hiszpańskojęzycznych, umiejscowić je w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym oraz przeprowadzić ich analizę z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod; P6S_UW
K_U04 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł z wybranych obszarów dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych (słowników, leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych, opracowań monograficznych, itp.); P6S_UU
K_U05 napisać oraz zredagować pracę pisemną w języku hiszpańskim (semestralną, roczną, a także licencjacką) z zastosowaniem odpowiednich metod oraz właściwych źródeł właściwych dziedzinom nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych; P6S_UW
K_U06 przygotować wystąpienia ustne w języku hiszpańskim z zastosowaniem odpowiednich metod oraz właściwych źródeł właściwych dziedzinom nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych; P6S_UW
K_U07 posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla literaturoznawstwa hiszpańskiego obszaru językowego i innych dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych; P6S_UO
K_U08 posługiwać się językiem hiszpańskim na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; P6S_UK
K_U09 posługiwać się drugim językiem na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; P6S_UK
K_U10 Porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu wybranych obszarów dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych. P6S_UK
Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
K_K01 krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności i rozumie także potrzebę ciągłego doskonalenia się i rozwoju; P6S_KK
K_K02 planowania i organizacji pracy, rozwoju swojej przedsiębiorczości, współdziałania w zespole oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej; P6S_KR
K_K03 aktywnego uczestnictwa w kulturze studiowanego regionu korzystając z różnych form i mediów oraz do pracy zarówno w zespole pełniąc różne role jak i w sposób autonomiczny; P6S_KR
K_K04 śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w języku, kulturze i literaturze Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej P6S_KR

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/