Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Hungarystyka > Hungarystyka, stacjonarne pierwszego stopnia

Hungarystyka, stacjonarne pierwszego stopnia (S1-PRK-HUN)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 4-letnie
Język: polski, węgierski

Hungarystyka należy do dziedziny nauk humanistycznych. Studia na tym kierunku są prowadzone w Katedrze Hungarystyki i obejmują dwie główne dyscypliny: literaturoznawstwo i językoznawstwo, z których ta pierwsza jest dyscypliną wiodącą. Są to studia o profilu ogólnoakademickim.

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka węgierskiego na poziomie zaawansowanym w języku pisanym i mówionym - poziom C1. Potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź, napisać tekst w podstawowych stylach funkcjonalnych (w tym styl urzędowy), i gatunkach (list, sprawozdanie, esej), zna podstawowe języki specjalistyczne (ze szczególnym uwzględnieniem terminologii prawnej i prawniczej, języka biznesu i administracji publicznej). Wysoka kompetencja językowa jest zapewniona między innymi poprzez wydłużenie okresu studiów licencjackich do 4 lat (240 pkt. ECTS), oraz dużą liczbę godzin z Praktycznego Nauczania Języka Węgierskiego na poszczególnych latach (na I roku - 12 godz. II -roku- 10, III roku -10, na IV roku - 8 godz.). Język ten nauczany jest od podstaw, od III roku wykłady prowadzone są już w języku kierunkowym.

Absolwent studiów pierwszego stopnia ma także podstawową wiedzę z zakresu gramatyki, stylistyki, historii języka węgierskiego. Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu historii Węgier, historii literatury węgierskiej, wiedzę o współczesnych zjawiskach w literaturze. Ma podstawową wiedzę z zakresu historii kultury węgierskiej i orientację w zakresie współczesnych procesów i zjawisk w kulturze. Ma podstawową wiedzę o teorii, metodyce i praktyce translatologii. Potrafi dokonać przekładów pisemnych oraz tłumaczeń ustnych z języka węgierskiego na język polski oraz z języka polskiego na język węgierski. Posiada także kompetencję językową w zakresie drugiego języka ugrofińskiego, ma możliwość wyboru kształcenia w zakresie języka fińskiego lub estońskiego, zdobywając kompetencje umożliwiające komunikację w podstawowych sytuacjach życiowych.

Program studiów zapewnia także podstawowe kwantum wiedzy o innych ludach ugrofińskich, ich historii, językach i kulturze oraz podstawową wiedzę z teoretycznych dziedzin filologii - językoznawstwa i literaturoznawstwa, a także z antropologii kultury i filozofii.

Realizacja programu studiów pierwszego stopnia, przygotowuje absolwenta do prowadzenia badań naukowych w dziedzinie filologii ugrofińskiej. Absolwenci studiów licencjackich na kierunku hungarystyka, potrafią aktywnie włączyć się w uczestnictwo w kulturze studiowanego regionu (Węgier) korzystając z różnych mediów i form, aktywnie uczestniczyć w inicjatywach społecznych, działać w sposób przedsiębiorczy w kontekście wielokulturowym.

Studia na kierunku hungarystyka są także zorientowane na potrzeby otoczenia społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego. Realizowany program zapewnia metodologiczne i merytoryczne przygotowanie studenta w zakresie wiedzy filologicznej (językoznawczej, literaturoznawczej). Jest ono uzupełnione przez wiedzę z zakresu historii, kulturoznawstwa, antropologii kultury oraz przedmiotów zaliczanych do dziedziny nauk społecznych. Przygotowują do studiów II stopnia, gdzie wymienione kompetencje są doskonalone.

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do wykonywania zawodu tłumacza, organizatora i propagatora kultury w regionie środkowoeuropejskim, a także do podjęcia pracy w międzynarodowych instytucjach gospodarczych i społeczno-politycznych. Jak wynika z ofert, jakie w ostatnich latach napływają do Katedry Hungarystyki absolwenci z dobrą znajomością języka węgierskiego są poszukiwani przez pracodawców, mogą znaleźć zatrudnienie w wielu firmach działających w obrębie Europy Środkowej.

Katedra Hungarystyki bierze udział w wielu międzynarodowych i krajowych projektach badawczych. Studenci kierunku hungarystyka mają możliwość uczestnictwa w licznych wymianach międzynarodowych nie tylko w ramach programu ERASMUS, ale także na podstawie umów bilateralnych między Polską a Węgrami. Oferta stypendialna obejmuje wyjazdy semestralne, roczne oraz tzw. szkoły letnie. Katedra Hungarystyki uczestniczy także w projektach obejmujących uczelnie Europy Środkowej np. od kilku lat współpracuje w ramach CENTRAL-Network (projekt pt. „Hungarian Studies”), w którym partnerami są: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet ELTE w Budapeszcie, Uniwersytet w Wiedniu, Uniwersytet im. Humboldta w Berlinie. Współpraca związana jest z organizacją konferencji, warsztatów, wymiany studentów, wykładowców.

Zajęcia objęte programem studiów (program i plan studiów są dostępne na stronie www.hungarystyka.uw.edu.pl) odbywają się w nowoczesnym budynku przy ul. Dobrej 55 naprzeciwko gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej. Sale dydaktyczne w większości wyposażone są w sprzęt audiowizualny co w dużej mierze podnosi efektywność prowadzonych tam zajęć.

Więcej informacji na stronie Katedry Hungarystyki

Plan studiów dostępny jest TUTAJ.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku hungarystyka

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Absolwent zna i rozumie elementarne zjawiska zachodzące w obszarach języka oraz elementarną terminologię używaną w opisie języka oraz rozumie jej źródła oraz zastosowania ( J);
zna i rozumie elementarne zjawiska zachodzące w obszarach literatury, kultury i historii oraz elementarną terminologię używaną w opisie literatury, kultury i historii oraz rozumie jej źródła oraz zastosowania (L);
ma elementarną wiedzę o metodologii badań nad językiem i kierunkach badań w językoznawstwie (J);
ma elementarną wiedzę o metodologii badań nad literaturą i kierunkach badań w literaturoznawstwie (L);
ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego, społecznego i międzykulturowego;
ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego (J);
ma podstawową wiedzę o projektowaniu, metodologii, pragmatyce i prezentacji badań naukowych;
ma podstawową wiedzę o miejscu hungarystyki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi;
ma podstawową wiedzę z zakresu gramatyki, stylistyki, historii języka kierunkowego/węgierskiego (J);
ma podstawową wiedzę niezbędną w profesjonalnej analizie i interpretacji tekstów / także w języku węgierskim (L);
ma podstawową wiedzę o teorii, metodyce i praktyce translatologii (J);
ma uporządkowaną wiedzę z zakresu historii literatury węgierskiej (L);
ma wiedzę o współczesnych zjawiskach w literaturze węgierskiej (L);
ma orientację w zakresie współczesnych procesów i zjawisk w kulturze węgierskiej w odniesieniu do literatury (L);
ma podstawową wiedzę o procesach i faktach z historii Węgier w kontekście historii Europy;
zna podstawowe zagadnienia filozoficzne oraz wybrane kierunki filozofii
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;
ma podstawowa wiedzę z zakresu roli aktywności fizycznej dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego;
zna i rozumie podstawowe zasady BHP;

UMIEJĘTNOŚCI: absolwent potrafi:
z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów - wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację niezbędną do udziału w zajęciach;
posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników w zakresie niezbędnym do udziału w dyskusji na zajęciach i przygotowania własnych prac;
potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa (J);
potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla literaturoznawstwa i kulturoznawstwa (L);
potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury (literatura, sztuka) oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod (L);
posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków;
potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu hungarystyki w języku polskim i węgierskim;
posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i węgierskim dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł;
posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i węgierskim z zakresu problematyki hungarystycznej i problemów z nią związanych;
posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka węgierskiego na poziomie zaawansowanym w języku pisanym i mówionym – (po I roku A2, po II - A2+, III-B2) po IV roku - poziom C1. Potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź, napisać tekst w podstawowych stylach funkcjonalnych (w tym styl urzędowy), i gatunkach (list, sprawozdanie, esej), zna podstawowe języki specjalistyczne (ze szczególnym uwzględnieniem terminologii z prawnej i prawniczej, języka biznesu i administracji publicznej). Potrafi konstruować różne rodzaje tekstu zgodnie z regułami pragmatyki komunikacji językowej;
posiada kompetencję językową w zakresie drugiego języka ugrofińskiego (fińskiego/estońskiego) na poziomie A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego umożliwiającą komunikację w podstawowych sytuacjach życiowych
ma umiejętności językowe w zakresie języka obcego nieugrofińskiego, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje kompetencje badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.
Potrafi wykorzystać zaawansowane narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych oraz komunikacji
zna zasady Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, niezbędne w procesie kształcenia oraz przy prowadzeniu badań naukowych
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: absolwent jest gotów do:
podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych w zakresie języka węgierskiego rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, śledzi procesy zachodzące w języku (J);
jest gotów do wykorzystania swoich kompetencji społecznych i językowych w zakresie komunikacji w języku węgierskim, potrafi je wykorzystać we współdziałaniu i pracy w grupie i przyjmować w niej różne role;
jest gotów do odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji wytyczonego przez siebie i innych zadania
ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego studiowanego regionu, kraju, Europy
potrafi aktywnie włączyć się w uczestnictwo w kulturze studiowanego regionu (Węgier) korzystając z różnych mediów i form, aktywnie uczestniczyć w inicjatywach społecznych
ma nawyk śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w literaturze, kulturze Węgier (L);
potrafi interpretować bieżące wydarzenia z życia literackiego, społecznego i politycznego Węgier (L)

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/