Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Hispanistyka stosowana > Hispanistyka stosowana, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia

Hispanistyka stosowana, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia (NW1-PRK-HS)

Pierwszego stopnia
Niestacjonarne (wieczorowe), 3-letnie
Język: hiszpański, polski

Kierunek oferuje szeroki zakres umiejętności i wiedzy związanych z porozumiewaniem się w języku hiszpańskim oraz umożliwia dostęp do kultury Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej poprzez studia nad literaturą, sztuką i historią tego obszaru językowego. Przedmiotem badań jest również sam język.

Studenci uczą się języka hiszpańskiego od podstaw (po trzech latach intensywnej nauki osiągają poziom C1), a także mają możliwość pogłębiania znajomości wybranego innego języka obcego w ramach ogólnouniwersyteckich lektoratów. Duża liczba godzin zajęć poświęconych praktycznej nauce języka hiszpańskiego w połączeniu z szerokim wachlarzem zajęć do wyboru, prowadzonych od drugiego roku studiów w całości w języku hiszpańskim, zapewniają absolwentom Hispanistyki Stosowanej możliwość zdobycia wiedzy pozwalającej na twórczą interpretację oraz czynne uczestnictwo w zjawiskach kulturowych i społecznych zachodzących w świecie hiszpańskojęzycznym.

Kadra naukowa i dydaktyczna skupiająca najlepszych w kraju oraz uznanych za granicą specjalistów oferuje studentom kierunku zajęcia, na których zdobywają wiedzę zróżnicowaną i umiejętnie zsyntetyzowaną. Podczas zajęć studenci zachęcani są do samodzielnego poszukiwania interesujących ich treści i rozwiązań.

Studenci zapoznają się z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi dziejów oraz dziedzictwa kulturowego Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej, uczą się rozumienia podłoża zjawisk, które znajdują się w centrum zainteresowań współczesnych badaczy oraz twórców kultury. Wielość zagadnień, ich wzajemne przeplatanie się i powiązania pomagają studentom Hispanistyki Stosowanej w wypracowaniu postawy otwartości oraz kształtują ich kreatywność i ciekawość świata, czemu sprzyjają wyjazdy do Hiszpanii w ramach Programu Erasmus.

Studenci kierunku Hispanistyka stosowana mają możliwość realizacji poza programem studiów fakultatywnego modułu przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka hiszpańskiego. Program modułu obejmuje w sumie sześć semestrów, a jego realizację należy rozpocząć na studiach I stopnia, aby uzyskać uprawnienia do nauczania języka hiszpańskiego po ukończeniu studiów II stopnia.

Zajęcia oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich odbywają się nowoczesnym budynku przy ul. Dobrej 55, naprzeciwko nowego BUW-u. Zajęcia prowadzone są po godzinie 15:00.

Absolwenci są przygotowani do wejścia na krajowy i zagraniczny rynek pracy dzięki znajomości języka hiszpańskiego na poziomie zaawansowanym, są również przygotowani do odnalezienia się w realiach życia każdego z licznych krajów hiszpańskojęzycznych. Wielowymiarowy charakter zajęć pozwala im na podejmowanie pracy związanej z tłumaczeniami, redakcją tekstów, podróżami, public relations a także w instytucjach kultury czy środkach masowego przekazu.

Ukończenie Hispanistyki Stosowanej jest też znakomitą podstawą do podjęcia studiów drugiego stopnia, oferowanych przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich na kierunku Filologia Iberyjska. Poziom merytoryczny a także inne atuty studiów I stopnia w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich sprawiły, iż zostały one w roku akademickim 2017/18 ocenione przez Polską Komisję Akredytacyjną na ocenę wyróżniającą. Jest to wielki zaszczyt oraz docenienie jakości naszego kształcenia.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku hispanistyka stosowana

Dalsze studia:

studia II stopnia

Efekty kształcenia

Wiedza: absolwent zna i rozumie
K_W01 w podstawowym stopniu powiązania hispanistyki z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych, zwłaszcza z językoznawstwem P6S_WG
K_W02 podstawowe metody analizy tekstów reprezentującym różne rejestry i style funkcjonalne języka hiszpańskiego oraz zna podstawową terminologię w opisie języka i rozumie jej źródła i zastosowania; P6S_WG
K_W03 podstawową terminologię, przedmiot i kierunki badań obejmujące wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych; P6S_WG
K_W04 w sposób usystematyzowany historię literatury hiszpańskiej i latynoamerykańskiej (tendencje, prądy danej epoki, głównych autorów oraz ich twórczość); P6S_WG
K_W05 w sposób podstawowy powiązania literatury hiszpańskiej i latynoamerykańskiej z procesami historyczno-kulturowymi; P6S_WG
K_W06 najważniejsze wydarzenia z historii Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej oraz istotne aspekty kultury i języka hiszpańskiego; P6S_WG
K_W07 w podstawowym stopniu mechanizmy ewolucji języka hiszpańskiego i jego cechy w poszczególnych epokach; P6S_WG
K_W08 podstawowe zagadnienia z gramatyki opisowej języka hiszpańskiego (fonetyka, fonologia, morfologia, składnia); P6S_WG
K_W09 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego; P6S_WK
K_W10 podstawowe zasady BHP. P6S_WK
K_W11 podstawowe zagadnienia kulturoznawstwa krajów hiszpańskojęzycznych P6S_WK
Umiejętności: absolwent potrafi
K_U01 czytać ze zrozumieniem teksty w języku hiszpańskim; P6S_UW
K_U02 przedstawić własne poglądy, opinie, dyskutować, prezentować przygotowane zagadnienia w języku hiszpańskim; P6S_UK
K_U03 rozpoznawać różne rodzaje tekstów hiszpańskojęzycznych, umiejscowić je w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym oraz przeprowadzić ich analizę z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod; P6S_UW
K_U04 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł z wybranych obszarów dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych (słowników, leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych, opracowań monograficznych, itp.); P6S_UU
K_U05 napisać oraz zredagować pracę pisemną w języku hiszpańskim (semestralną, roczną, a także licencjacką) z zastosowaniem odpowiednich metod oraz właściwych źródeł właściwych dziedzinom nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych; P6S_UW
K_U06 przygotować wystąpienia ustne w języku hiszpańskim z zastosowaniem odpowiednich metod oraz właściwych źródeł właściwych dziedzinom nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych; P6S_UW
K_U07 posługiwać się podstawową terminologią z zakresu językoznawstwa i innych dziedzin właściwych studiom hispanistycznym; P6S_UK
K_U08 posługiwać się językiem hiszpańskim na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, tj. posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka hiszpańskiego, potrafi z łatwością zrozumieć wszystkie rodzaje tekstów języka pisanego i mówionego, posługiwać się wyrażeniami idiomatycznymi i kolokwializmami oraz posiada znajomość reguł pragmatyki komunikacji językowej. P6S_UK
K_U09 posługiwać się drugim językiem na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; P6S_UK
K_U10 porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu wybranych obszarów dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych. P6S_UK
Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
K_K01 krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności, samodzielnej i autonomicznej pracy oraz rozumie potrzebę doskonalenia i uczenia się przez całe życie; P6S_KK
K_K02 planowania i organizacji pracy, przedsiębiorczości i współdziałania w zespole oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej; P6S_KR
K_K03 aktywnego uczestnictwa w kulturze studiowanego regionu korzystając z różnych form i mediów oraz do pracy w zespole pełniąc różne role P6S_KR
K_K04 śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w języku, kulturze i literaturze Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej. P6S_KR

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/