Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Historia > Historia, stacjonarne, pierwszego stopnia

Historia, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-HI)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Od 1 września 2020 r. w miejsce Instytutu Historycznego powołany został Wydział Historii. Kierunki dotychczas prowadzone w Instytucie Historycznym są prowadzone w ramach Wydziału Historii.

W kształceniu na studiach I stopnia Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego dąży przede wszystkim do wyposażenia studentów w umiejętności warsztatowe pozwalające na samodzielną pracę badawczą oraz do wykształcenia wśród przyszłych historyków postawy otwartości na różnorodne podejścia metodologiczne i gotowości do samodzielnego podejmowania i rozwiązywania problemów badawczych. Stąd tak wiele miejsca w programie studiów zajmują ćwiczenia z poszczególnych epok historycznych (od starożytności do współczesności) pozwalające na poznanie różnorodnych źródeł historycznych oraz metod ich krytycznej analizy i interpretacji.

Potencjał naukowy Wydziału Historii (blisko 50 seminariów dyplomowych) zapewnia studentom możliwość realizacji indywidualnych zainteresowań badawczych oraz wymiany poglądów naukowych z doświadczonymi i uznanymi w kraju i na świecie historykami. Dużo czasu i uwagi poświęca się na Wydziale Historii na kształcenie umiejętności pisania tekstów naukowych i popularnonaukowych oraz rzeczowego udziału w dyskusji naukowej (przedstawiania własnych sądów, argumentowania, przy zachowaniu szacunku dla twierdzeń innych).

Dzięki zdobytym umiejętnościom warsztatowym i bogatej wiedzy z zakresu historii politycznej, gospodarczej i społeczno-kulturowej Polski i powszechnej absolwent studiów I stopnia przygotowany jest do kontynuowania nauki na kierunkach humanistycznych i społecznych, ale także do podjęcia pracy w sferze edukacji i popularyzacji wiedzy historycznej, w mediach i wydawnictwach oraz w szeroko pojętej administracji. Niezależnie od wiedzy i kompetencji badawczych związanych z nauką historyczną, nasze studia wyposażają studentów w umiejętności, które są przydatne w różnych innych karierach zawodowych:

  • umiejętność sprawnego zdobywania danych i ich weryfikacji,
  • umiejętność sprawnego pisania,
  • umiejętność pracy w grupie, merytorycznej dyskusji i wspólnego rozwiązywania problemów,
  • umiejętność samodzielnej pracy.

Dwie fakultatywne specjalizacje zawodowe: nauczycielska – przygotowująca do pracy w szkole podstawowej oraz archiwistyczna - przybliżająca zasady zarządzania dokumentacją, prowadzenia kancelarii i archiwum zakładowego.

Aktualny program studiów dostępny jest na stronie http://www.historia.uw.edu.pl/

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z historii

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

1. Historia, studia I stopnia - student:
- Posiada wiedzę historyczną poszerzoną w stosunku do poziomu 4KRK,
- Posiada podstawową wiedzę o naukach pomocniczych historii,
- Posiada podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauki historycznej,
- Dokonuje krytyki źródeł historycznych,
- Formułuje wnioski na podstawie krytycznej analizy źródeł,
- Formułuje problemy badawcze i dobiera metody oraz narzędzia służące ich rozwiązaniu,
- Wykazuje postawę krytyczną wobec świadectw przeszłości,
- Prezentuje postawę otwartości na właściwy dla innych nauk humanistycznych typ refleksji,
- Wykazuje zainteresowanie życiem naukowym i uczestniczy w przedsięwzięciach popularyzujących wiedzę historyczną.

2. Historia, studia I stopnia, 6 semestrów, 180 ECTS/ Historia,

3. Historia, studia I stopnia: nauki podstawowe: 142 ECTS, zajęcia praktyczne 81 ECTS, przedmioty do wyboru: 72 ECTS/ Historia.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/