Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Historia > Historia, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Historia, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia (NZ2-HI)

Drugiego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 2-letnie
Język: polski

Od 1 września 2020 r. w miejsce Instytutu Historycznego powołany został Wydział Historii. Kierunki dotychczas prowadzone w Instytucie Historycznym są prowadzone w ramach Wydziału Historii.

W kształceniu na studiach II stopnia Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego wyposaża studentów w umiejętności warsztatowe pozwalające na samodzielną pracę badawczą oraz kształtuje wśród przyszłych historyków postawę otwartości na różnorodne podejścia metodologiczne. Każdy student wybiera zajęcia z pięciu grup zajęć (koszyków):

  • Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych,
  • Źródłoznawstwo i specjalistyczne narzędzia warsztatu badawczego historyka,
  • Teoria badań historycznych,
  • Doskonalenie kompetencji w zakresie technologii informacyjnej i komunikacji naukowej,
  • Doskonalenie kompetencji językowych.

Ponadto ma do wyboru seminaria dyplomowe, obejmujące wszystkie epoki historyczne. Podczas zajęć seminaryjnych dużo uwagi poświęca się kształceniu umiejętności pisania obszernych tekstów naukowych oraz rzeczowego udziału w dyskusji naukowej (przedstawiania własnych sądów, argumentowania, przy zachowaniu szacunku dla twierdzeń innych), jednocześnie nacisk kładziony jest na kształtowanie umiejętności opracowywania nowych typów źródeł historycznych (źródła cyfrowe, źródła masowe, cyfrowe źródła wizualne). Studia historyczne służą utrwaleniu postaw otwartości, tolerancji, szacunku dla różnych tradycji kulturowych.

Studia nie są zamknięte przed osobami bez przygotowania humanistycznego, w tym zwłaszcza historycznego, dla których przewiduje się zajęcia uzupełniające i możliwość indywidualnego wyrównywania deficytów. Studia wyposażają absolwentów w takie kompetencje, które otworzą przed nimi szansę realizacji kariery zawodowej w wielu różnych obszarach rynku pracy, również niepowiązanych bezpośrednio z humanistyką, m.in. w przemysłach kreatywnych, PR i CSR, administracji publicznej, instytucjach polityczno-społecznych, instytucjach kultury, NGO i think-tankach; dają podstawy do pracy jako analityk (biznesowy, ryzyka operacyjnego, procesowy, marketingowy, informacji), specjalista ds. doskonalenia procesów; specjalista ds. komunikacji; specjalista ds. zarządzania wiedzą; copywriter lub pracownik działu strategii reklamowej, dziennikarz.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z historii

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

1. Historia, studia II stopnia - student:
- Posiada pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat wybranej epoki historycznej i obszaru badań z wybranego bloku tematycznego,
- Ma pogłębioną wiedzę na temat źródeł wykorzystywanych w badaniach nad wybraną epoką oraz obszarem objętym tematyką bloku,
- Ma pogłębioną wiedzę o metodach wnioskowania historycznego, zasadach krytyki źródła oraz zasadniczych etapach postępowania badawczego historyka,
- Przeprowadza pogłębioną krytykę źródeł do wybranego zagadnienia,
Student:
- Posiada rozwinięte umiejętności redakcyjne i pisarskie pozwalające na przedstawienie wyników samodzielnych badań w formie rozprawy naukowej,
- Wykazuje postawę krytyczną wobec świadectw przeszłości,
- Ma świadomość konieczności nieustannego kształcenia umiejętności związanych z pracą badawczą,
- Dostrzega wpływ nauki historycznej na kształtowanie tożsamości wspólnot lokalnych, regionalnych i narodowych,
- Ma świadomość konieczności doskonalenia swojego warsztatu naukowego oraz kompetencji społecznych.

2. Historia, studia II stopnia, 4 semestry, 120 ECTS.

3. nauki podstawowe: 90 ECTS, zajęcia praktyczne 78 ECTS, przedmioty do wyboru: 86 ECTS

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/