Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > History of Ancient Mediterranean Civilizations > History of Ancient Mediterranean Civilizations, stacjonarne, drugiego stopnia

History of Ancient Mediterranean Civilizations, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-PRK-HAMC)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski

Od 1 października 2023 r. Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego otwiera zupełnie nowy kierunek studiów History of Ancient Mediterranean Civilizations (historia starożytnych cywilizacji śródziemnomorskich). To dwuletni program studiów II stopnia, który wyróżnia się swoją interdyscyplinarnością. Zbudowany jest na bazie historii (70%), archeologii (20%) i naukach o kulturze i religii (10%).

W ofercie są zajęcia z wiedzy ogólnej o świecie starożytnym, obligatoryjny kanon wiedzy (np. z historii Mezopotamii, Grecji i Rzymu, literatury i filozofii antycznej), z możliwością indywidualnego poszerzania zainteresowań poprzez dodawanie modułów zajęć dotyczących np. historii wczesnego chrześcijaństwa i literatury wczesnochrześcijańskiej, antycznego judaizmu, historii antycznego niewolnictwa i grup wykluczonych, czy pluralizmu systemów prawnych.

Propozycja zajęć specjalistycznych to ćwiczenia kształtujące kompetencje badawcze, takie jak zajęcia językowe, czyli intensywna i praktyczna nauka języka starożytnego (np. greki, łaciny, aramejskiego, akadyjskiego, koptyjskiego czy hebrajskiego) w stopniu umożliwiającym lekturę i interpretację źródeł. Znajdą się także zajęcia z zakresu epigrafiki, papirologii, numizmatyki, historiografii antycznej, lektury tekstów klinowych czy specjalistycznych zajęć z zakresu krytyki źródeł lub edytorstwa tekstów starożytnych.

Osobnym komponentem studiów będą zajęcia kształtujące umiejętności z zakresu humanistyki cyfrowej oraz Academic writing. W ofercie kursów będą zajęcia rozwijające kompetencje w zakresie posługiwania się narzędziami cyfrowymi do obróbki tekstu, w tym edycji oraz do opracowywania danych, wykorzystywanych w pracy historyka, papirologa, epigrafika i numizmatyka.

W programie są też zajęcia terenowe: od praktycznego zbierania geodanych po objazd śródziemnomorski.

Zaletą wyróżniającą studia na kierunku History of Ancient Mediterranean Civilizations są małe grupy, dzięki którym studenci i studentki korzystają z indywidualnego mentoringu. Ważnym celem, który stawiają sobie te studia, jest rozwijanie umiejętności prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych z wykorzystaniem szerokiej gamy metod badawczych.

Kwalifikacje uzyskane podczas studiów z pewnością zostaną docenione na rynku pracy. Krytyczne myślenie, kwestionowanie i szukanie nowych perspektyw to umiejętności, które sprawdzą się nie tylko w sektorze badań naukowych, ale także w szeroko pojętej edukacji.

Absolwenci i absolwentki tych studiów zostaną wyposażeni też w wyjątkowe kwalifikacje do pracy związanej z ochroną dziedzictwa kulturowego, z muzealnictwem, ale także z sektorem administracji publicznej, zarówno tej na szczeblach centralnych i w życiu politycznym, jak i w administracji samorządowej.

Zdobyte umiejętności przydać się mogą także w sektorze NGO, zwłaszcza związanym z dziedzictwem kulturowym czy różnorodnością kulturową.

Zatrudnienie łatwo będzie znaleźć także w wydawnictwach i zawodach związanych z opracowywaniem i pracą z tekstami, w mediach oraz firmach związanych z public relations czy w dyplomacji i instytucjach międzynarodowych. Umiejętności takie jak zarządzanie bazami danych, czy obróbka grafiki, przydadzą się dodatkowo na dzisiejszym rynku pracy.

Absolwenci i absolwentki zostaną także doskonale przygotowani do pracy badawczej. Będą mogli z powodzeniem aplikować o stanowiska pracy w elitarnych międzynarodowych projektach badawczych i misjach terenowych, wymagające specjalistycznych umiejętności poza wiedzą merytoryczną o epoce (szczególnie w zakresie technik cyfrowych i obsługi specjalistycznego oprogramowania/aparatury) lub pozyskiwać własne granty.

Studia kończą się dyplomem w zakresie historii starożytnej.

Więcej informacji o studiach na stronie Wydziału Historii.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z historii starożytnej

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

1. Historia starożytnych cywilizacji śródziemnomorskich:

Efekty uczenia się.
Wiedza: absolwent zna i rozumie: w stopniu pogłębionym historię i specyfikę badań nad starożytnością (od epoki późnego brązu do późnej starożytności), metody i metodologie historii, archeologii i nauk o kulturze i religii związane z tą epoką, w tym zwłaszcza metody krytyki źródeł, wnioskowania historycznego oraz etapy postępowania badawczego; w stopniu pogłębionym historię, kulturę i religię starożytnych cywilizacji basenu Morza Śródziemnego; typologię źródeł wykorzystywanych w badaniu historii starożytnych cywilizacji; szczegółową terminologię specjalistyczną z zakresu badań nad historią, kulturą i religią starożytnych cywilizacji basenu Morza Śródziemnego; rolę różnych dyscyplin naukowych (historii, archeologii, nauk o kulturze i religii) oraz nauk pomocniczych (epigrafika, papirologia i numizmatyka) w badaniach nad starożytnością oraz wagę interdyscyplinarnego podejścia do rekonstrukcji dziejów starożytnych cywilizacji; specjalistyczną terminologię tych nauk humanistycznych, a także potrzebę ich stosowania w komunikacji naukowej; geografię świata starożytnego i pozostałości materialne, pozwalające na rekonstrukcję dziejów starożytnych cywilizacji w basenie Morza Śródziemnego; narzędzia warsztatu paleograficznego i filologicznego, wykorzystywane w pracy badawczej z rękopisami, tabliczkami i inskrypcjami wytworzonym; przez starożytne cywilizacje w basenie Morza Śródziemnego; kulturowe dziedzictwo antyku, istotne dla tożsamości współczesnych cywilizacji i społeczeństw basenu Morza Śródziemnego, a także możliwości etycznego wykorzystania wiedzy o starożytności w różnych formach aktywności pozanaukowej, szczególnie w celu inicjowania i koordynacji działań na rzecz interesu publicznego oraz aktywności przedsiębiorczych z zastosowaniem wiedzy w zakresie antycznej kultury śródziemnomorskiej; etniczne, kulturowe, ideologiczne, polityczne i inne uwarunkowania prowadzenia badań nad starożytnością oraz zmienność tych uwarunkowań w czasie i przestrzeni, a także wpływ tych uwarunkowań na własną postawę badawczą oraz postawy innych badaczy; pojęcia prawa autorskiego i zasady ochrony własności intelektualnej w pracy zawodowej badacza.

Umiejętności: absolwent potrafi
samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować, porządkować oraz krytycznie oceniać źródła i opracowania do wybranego zagadnienia we własnej pracy badawczej; samodzielnie formułować złożone problemy badawcze, dobierać i modyfikować metody i narzędzia służące ich rozwiązaniu, z wykorzystaniem specjalistycznych technik informacyjno-komunikacyjnych; samodzielnie przeprowadzić krytykę, analizę i interpretację źródeł wydanych i niewydanych przy wykorzystaniu odpowiedniej metodologii i narzędzi warsztatowych, w tym adaptować dostępne narzędzia do własnych potrzeb badawczych; posługiwać się śródziemnomorskim językiem starożytnym w stopniu umożliwiającym lekturę i interpretację źródeł; opracować edycję cyfrową źródła pisanego zgodnie z przyjętymi standardami naukowymi; konstruować złożone wypowiedzi pisemne i ustne o charakterze naukowym, prezentować je zgodnie ze standardami debaty naukowej wśród różnych kręgów odbiorców; popularyzować wiedzę o starożytnej historii i kulturze; integrować wiedzę z różnych dyscyplin naukowych (historia, archeologia, nauki o kulturze i religii), nauk pomocniczych (epigrafika, papirologia i numizmatyka) oraz innych dyscyplin humanistycznych dla własnych celów poznawczych; śledzić postęp badań w swojej dyscyplinie, samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności, rozwijać zainteresowania, a także udzielać wsparcia innym osobom w tym zakresie; organizować pracę w zespole, współdziałać z partnerami o różnych kompetencjach w ramach zespołu oraz kierować pracą zespołu w procesie realizacji zadań z zakresu badań nad starożytnością oraz upowszechniania wiedzy; przedstawić swoje wnioski i opinie w formie ustnej i pisemnej, jak również zabierać głos w dyskusji z wykorzystaniem słownictwa specjalistycznego dla badań nad starożytnością, w języku angielskim co najmniej na poziomie B2+.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
upowszechniania wiedzy historycznej, archeologicznej i kulturoznawczej dotyczącej dziedzictwa starożytności wśród różnych grup odbiorców w celu kształtowania świadomości wagi tego dziedzictwa kulturowego we współczesnych społeczeństwach i potrzeby jego ochrony; podejmowania działań służących ochronie dziedzictwa historycznego, kulturowego i materialnego oraz inspirowania innych do podejmowania działań służących realizacji tego celu; uznawania znaczenia wiedzy o starożytności w kształtowaniu tożsamości współczesnych wspólnot lokalnych i religijnych w basenie Morza Śródziemnego i na obszarze starożytnej Mezopotamii; dbania o etos badacza starożytności poprzez poszanowanie standardów pracy naukowej oraz przestrzegania norm etycznych w pracy badawczej, a także podejmowania działań na rzecz przestrzegania tych zasad przez innych; możliwości wykorzystania wiedzy dotyczącej dziedzictwa kulturowego starożytności w otoczeniu społeczno-gospodarczym; krytycznej oceny swojej wiedzy oraz korzystania z opinii ekspertów w przypadku problemów, których rozwiązanie wykracza poza jego kompetencje.

2. Historia starożytnych cywilizacji śródziemnomorskich, studia II stopnia, 4 semestry, 120 ECTS.
3. nauki podstawowe: 99 ECTS, zajęcia praktyczne 103 ECTS, przedmioty do wyboru: 82 ECTS

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/