Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Graduate Programme in Teaching English to Young Learners > Graduate Programme in Teaching English to Young Learners, stacjonarne, drugiego stopnia

Graduate Programme in Teaching English to Young Learners, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-PRK-GPTE)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski
  • Dziedzina nauk społecznych; dyscyplina: Pedagogika

Program studiów

Wyjątkową rolą w programie tego kierunku jest łączenie przygotowania do wczesnego nauczania języka oraz zintegrowanej edukacji przedmiotowo-językowej (CLIL). Studenci mają możliwość zapoznania się zarówno z edukacją językową, jak również z podstawami nauczania przyrody, matematyki, plastyki, muzyki oraz wychowania fizycznego w nauczaniu zintegrowanym w języku angielskim. Ponadto, studenci zapoznają się z najnowszą wiedzą dotyczącą nauczania dwujęzycznego oraz porównania programów kształcenia w różnych kontekstach międzynarodowych. Ważnym elementem tych studiów jest łączenie praktyki oraz teorii, co odbywa się poprzez organizowanie wielu wyjazdów terenowych do szkół międzynarodowych i dwujęzycznych na terenie Polski. Studenci uczestniczą również w całorocznych praktykach pedagogicznych w specjalnie wyselekcjonowanych szkołach oraz przedszkolach, zarówno publicznych jak i prywatnych, w których zaznajamiają się z różnymi podejściami do wczesnego nauczania języka oraz nauczania w podejściu CLIL. Ponadto, studenci mają możliwość uczestniczenia w projektach międzynarodowych zarówno o charakterze dydaktycznym jak i badawczym prowadzonych przez kadrę Wydziału Pedagogicznego UW.

Wszystkie zajęcia na tym kierunku prowadzone są w języku angielskim, a w czasie trwania studiów, studenci mają możliwość doskonalenia języka angielskiego zwłaszcza w zakresie języka akademickiego oraz języka pracy w klasie. Zajęcia na tym kierunku odbywają się w małych grupach składających się ze studentów międzynarodowych, a w procesie nauczania wykorzystywane są nowoczesne technologie, np. do przygotowania portfolio nauczycielskich. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców oraz praktyków polskich oraz zagranicznych.

Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne wymagane jest od osób, które po ukończeniu tego kierunku chcą uzyskać kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i w klasach I-III.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się głównie w budynku Wydziału (ul. Mokotowska 16/20) od poniedziałku do piątku zgodnie z kalendarzem akademickim.

Praktyki odbywają się w szkołach podstawowych, zarówno publicznych, jak niepublicznych na terenie Warszawy i okolic, w klasach 1–3.

Nadzór nad przebiegiem praktyk sprawuje pracownik Wydziału, który jest również odpowiedzialny za rekrutację oraz współpracę z nauczycielami-mentorami/opiekunami studentów w placówkach, w których odbywają się praktyki. Trwają one od początku lipca do końca maja, zarówno na pierwszym jak i drugim roku.

Wszystkie informacje dotyczące programu studiów znajdują się na stronie internetowej Wydziału: www.pedagog.uw.edu.pl lub clil.pedagog.uw.edu.pl

Sylwetka absolwenta

Absolwent dysponuje przygotowaniem teoretycznym oraz praktycznym w zakresie nauk pedagogicznych oraz uczenia się i nauczania języka angielskiego. Absolwent otrzymał uniwersyteckie wykształcenie w języku angielskim przygotowujące go do podejmowania wyzwań pedagogicznych poprzez refleksję oraz prowadzenie badań w obszarze edukacji językowej, dwujęzycznej, edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem swoistości kultury anglosaskiej.

Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy jako nauczyciel języka angielskiego w przedszkolu oraz na I etapie kształcenia w różnych kontekstach edukacyjnych i kulturowych, w szczególności do nauczania dwujęzycznego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ma on szerokie przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zakresu integracji przedmiotowo-językowej (CLIL). Ważnym elementem przygotowania do zawodu nauczyciela języka angielskiego na tym kierunku jest kształtowanie postawy refleksyjnej i badawczej.

Ukończenie studiów uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do Szkół Doktorskich.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magister na kierunku Graduate Programme in Teaching English to Young Learners

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Absolwent osiągnął efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów. Absolwent:

zna i rozumie w pogłębionym stopniu koncepcje socjologiczne, psychologiczne, pedagogiczne oraz lingwistyczne dotyczące rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży oraz ich instytucjonalne implikacje i kulturowe uwarunkowania;
zna i rozumie metody projektowania i ewaluacji sytuacji edukacyjnych i wychowawczych w pracy z dziećmi w zakresie nauki języka obcego oraz zintegrowanego podejścia językowo-przedmiotowego na poziomie przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym;
ma wiedzę w dziedzinie fonetyki, fonologii oraz gramatyki opisowej języka angielskiego i potrafi z niej skorzystać w praktycznym zastosowaniu języka;
potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do projektowania sytuacji edukacyjnych na różnych etapach kształcenia, z uwzględnieniem praktycznych skutków obejmujących zjawiska z różnych obszarów życia społecznego;
potrafi analizować i uzasadnić efektywność zastosowanych metod edukacyjnych oraz wychowawczych;
potrafi zaprezentować wystąpienia w języku angielskim oraz przygotowywać prace pisemne na poziomie C1;
jest gotów do podnoszenia własnych kompetencji zawodowych w wymiarze interdyscyplinarnym;
jest gotów do refleksji i pogłębionej analizy własnych doświadczeń praktycznych w pracy z uczniami;
jest gotów do na nowe inicjatywy i innowacje pedagogiczne, służące rozwojowi uczniów i integracji rodziców i środowiska lokalnego z instytucją edukacyjną, dba o zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/