Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Finanse i rachunkowość > Finanse i rachunkowość, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia

Finanse i rachunkowość, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia (NW2-PRK-FR)

Drugiego stopnia
Niestacjonarne (wieczorowe), 2-letnie
Język: polski

Studia "Finanse i Rachunkowość" realizowane na Wydziale Nauk Ekonomicznych to 9. program na świecie w rankingu Eduniversal Global TOP 100 Best Masters 2022, w kategorii Taxation.

Oprócz klasycznego warsztatu ekonomisty studenci kierunku finanse i rachunkowość otrzymują profesjonalne narzędzia praktyczne z zakresu rachunkowości, księgowości, analizy fundamentalnej przedsiębiorstw, analizy portfelowej i technicznej, finansów międzynarodowych, zabezpieczania przed ryzykiem kursowym, prawa finansowego - wszystko to, co jest niezbędne na wszystkich stopniach kariery przyszłych księgowych, ubezpieczeniowców, analityków giełdowych i rynkowych, bankowców.

Szczególnym atutem kierunku są specjalizowane kursy z bankowości poruszające tak aktualne tematy jak analiza ryzyka finansowego, stabilność banku, modelowanie rynków finansowych, a także warsztaty menedżera finansowego, które powinny zainteresować przyszłych adeptów działów marketingu i reklamy.

W ramach przedmiotów kierunkowych studenci będą mogli poszerzyć swoją wiedzę o finanse behawioralne, aspekty funkcjonowania bankowości centralnej i komercyjnej, analizę i kryzysów walutowych, bankowych, zadłużeniowych.

Nasz program Finanse i Rachunkowość:

  • to drugi najlepszy kierunek finansowy w kraju wg rankingu magazynu Perspektywy 2022
  • posiada akredytację „Otwarty na świat – doskonałość we współpracy międzynarodowej” Polskiej Komisji Akredytacyjnej
  • posiada międzynarodową akredytację ACCA , potwierdzającą wysoki, zgodny ze światowymi standardami poziom nauczania i dający możliwość zwolnienia z egzaminów ACCA poprzez zaliczenie akredytowanych przedmiotów.

Na kierunku Finanse i Rachunkowość przyglądamy się wnikliwie rynkom finansowym, ubezpieczeniowym, finansom przedsiębiorstw oraz polityce pieniężnej i bankom komercyjnym. Na studiach II stopnia studenci mogą realizować badania w ramach trzech grup tematycznych:

  • zaawansowanej rachunkowości - determinanty ujawnień informacji i ryzyka w sprawozdaniach finansowych spółek giełdowych, źródeł pochodzenia oszczędności przedsiębiorstw, różnic między prawem bilansowym a prawem podatkowym, analizy finansowej przedsiębiorstw, analiza rachunku kosztów i zastosowania rachunkowości zarządczej,
  • zaawansowanych rynków finansowych - modelowanie ilościowe w finansach inwestycyjnych i na rynkach finansowych,
  • ryzyka finansowego - zarządzanie ryzykiem finansowym, analiza ryzyka inwestowania na rynkach międzynarodowych.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z finansów i rachunkowości

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Absolwent kierunku:
- Zna w pogłębionym stopniu teorie naukowe w obszarach nauk społecznych i ścisłych, szczególnie z mikroekonomii, makroekonomii a także zaawansowanych metod ekonometrycznych.
- Zna i rozumie teorie, modele, przepisy i wytyczne z zakresu finansów i rachunkowości w pogłębionym stopniu spełniającym standardy międzynarodowe.
- Zna miejsce ekonomii i finansów w naukach społecznych oraz ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z finansami i rachunkowością, w tym zasady ochrony własności intelektualnej i porządku prawnego.
- Potrafi modelować ekonometrycznie, formułować i weryfikować hipotezy badawcze, prognozować szeregi czasowe z wykorzystaniem narzędzi analityczno-informatycznych, oraz zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych.
- Potrafi zastosować zasady i standardy rachunkowości.
- Potrafi identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska przy wykorzystaniu wiedzy z teorii mikroekonomii, makroekonomii.
- Potrafi identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska przy wykorzystaniu wiedzy z finansów międzynarodowych, rynków i instytucji finansowych, instrumentów finansowych.
- Potrafi tworzyć raporty i komunikatywnie prezentować wyniki samodzielnych analiz, także w języku angielskim na poziomie B2+.
- Potrafi planować, dobrze organizować pracę własną oraz zespołową. Potrafi prowadzić debaty, krytycznie odnosić się do wyników własnych badań i zestawiać je z badaniami naukowymi w ekonomii i finansach.
- Potrafi szybko kształcić się samodzielnie i podnosić zdobyte kwalifikacje. Potrafi planować i realizować własne uczenie się przez całe życie oraz ukierunkowywać innych w tym zakresie.
- Jest gotów do zaawansowanej krytyki teoretycznego i koncepcyjnego dorobku nauk mikroekonomii, makroekonomii, historii ekonomii, finansów. Jest gotów do wykorzystywania zdobytej wiedzy do rozwiązywania zaawansowanych problemów oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności w samodzielnym ich rozwiązywaniu.
- Jest gotów do myślenia i działania przedsiębiorczego oraz wypełniania zobowiązań społecznych. Jest gotów do realizowania złożonych projektów, do indywidualnej i zespołowej pracy twórczej.
- Jest gotów przestrzegać zawodowych standardów etycznych, realizacji podjętych zobowiązań, a także rozwijania i upowszechniania zdobytych kompetencji i wiedzy.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/