Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie > Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, stacjonarne, stacjonarne, drugiego stopnia

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, stacjonarne, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-FLKLS-FKL)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski
  • Nazwa kierunku: Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
  • Poziom studiów: studia drugiego stopnia
  • Forma studiów: stacjonarne
  • Dziedzina: nauki humanistyczne
  • Dyscypliny: literaturoznawstwo i językoznawstwo
  • Dyscyplina wiodąca: literaturoznawstwo

Opis programu studiów

Studia drugiego stopnia zapewniają wykształcenie w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa w dziedzinie filologii klasycznej, ściśle związanej z innymi naukami o starożytności, takimi jak historia, archeologia, wiedza o sztuce, prawoznawstwo, filozofia. Program studiów drugiego stopnia obejmuje m.in. metodologię badań literackich, seminaria łacińskie i greckie, recepcję kultury antycznej, filozofię. Co roku oferta dydaktyczna rozszerzana jest o problematykę interdyscyplinarną w ramach zajęć fakultatywnych m.in. z zakresu: epigrafiki, papirologii, patrystyki, literatury i myśli renesansowej, retoryki antycznej, języków nowożytnych jak włoski, nowogrecki czy rumuński. Student realizuje program w ramach wybranego modułu klasycznego lub neolatynistycznego. Wskazanie modułu jest wymagane przy składaniu dokumentów na studia.

Moduł klasyczny
Student pogłębia wiedzę oraz rozpoczyna badania własne w zakresie języków klasycznych – greki i łaciny, literatury i kultury greckiej i łacińskiej, oraz ich recepcji w epokach późniejszych. Oferowane są m.in. zajęcia z gramatyki historycznej języka greckiego i łacińskiego, stylistyki łacińskiej oraz greckiej, czy językoznawstwa. Moduł obejmuje także zajęcia specjalizacyjne z zakresu edytorstwa i redakcji tekstów – umiejętności nie do przecenienia w pracy badawczej, a zwłaszcza przy publikowaniu jej efektów.

Moduł neolatynistyczny
Moduł łączy w sobie elementy filologii klasycznej, historii kultury, komparatystyki i filozofii, co decyduje o jego unikalnym charakterze. Jednocześnie specjalizacja jest zgodna z profilem badawczym Instytutu – w ramach modułu proponowane są studentowi zajęcia z historii literatury nowołacińskiej, kultury renesansu i baroku, seminaria i translatoria nowołacińskie.

Specjalizacja nauczycielska
Student może zrealizować program specjalizacji nauczycielskiej (nieobowiązkowej) dającej uprawnienia do prowadzenia przedmiotu Język łaciński i kultura antyczna w szkolnictwie ogólnokształcącym (zob. strona z programem studiów).

Aktualny program kierunku studiów można znaleźć na stronie Instytutu Filologii Klasycznej.

Większość zajęć odbywa się w budynku Instytutu Filologii Klasycznej przy ul. Krakowskie Przedmieście 1, gdzie znajdują się nowoczesne sale wykładowe i przestronna biblioteka.

Sylwetka absolwenta

Uzyskane efekty uczenia się (patrz niżej) zapewniają absolwentowi szerokie wykształcenie humanistyczne. Absolwenci filologii klasycznej i studiów śródziemnomorskich już właściwie są – a niedługo będą na pewno – jedynymi specjalistami w Polsce, którzy będą w stanie zrozumieć teksty kultury powstałe w języku łacińskim od czasów starożytnych do XIX wieku, nie wspominając o tekstach starogreckich. Absolwenci znajdują pracę m.in. w redakcjach, wydawnictwach, archiwach, bibliotekach oraz innych instytucjach związanych z kulturą i edukacją. Nabyte dodatkowo umiejętności dydaktyczno-pedagogiczne w ramach specjalizacji nauczycielskiej umożliwiają podjęcie pracy w szkole średniej. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia istnieje możliwość kontynuowania nauki i badań w szkołach doktorskich.

Najważniejsze efekty uczenia się po ukończeniu studiów drugiego stopnia (pełna lista na stronie Instytutu Filologii Klasycznej).

Wiedza: absolwent zna i rozumie wagę pogłębionej znajomości literatury starożytnej Grecji i Rzymu (moduł klasyczny), renesansu i baroku (moduł neolatynistyczny) w kontekście literaturoznawstwa europejskiego i światowego; w stopniu pogłębionym gramatykę i leksykę obu języków klasycznych, zasady translatoryki, główne kierunki rozwoju i stanowiska teorii literaturoznawczych i językoznawczych od czasów starożytnych do współczesności, rolę transmisji i recepcji literatury klasycznej na grunt literatury światowej oraz szeroko pojętej kultury współczesnej, rolę tradycji krytycznoliterackiej w kształtowaniu historii literatury, terminologie, teorie i metodologie literaturoznawcze i językoznawcze; wybrany język obcy na poziomie B2+.

Umiejętności: absolwent potrafi w stopniu pogłębionym porozumiewać się przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami rozmaitych dyscyplin humanistycznych (zwłaszcza w zakresie literaturoznawstwa) w języku rodzimym i obcym nowożytnym (na poziomie B2+), a także popularyzować wiedzę o literaturze greckiej i łacińskiej; wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy; pisać i redagować teksty w języku łacińskim.

Kompetencji społeczne: absolwent jest gotów do organizowania własnego warsztatu badawczego i krytycznej oceny własnej wiedzy i dokonań; samodzielnego podejmowania działań profesjonalnych; uczestniczenia w życiu społecznym, naukowym.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
Magisterium na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie w zakresie filologii klasycznej

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Najważniejsze efekty kształcenia:

Wiedza:
- w zależności od specjalizacji ma zaawansowaną wiedzę o obu albo o jednym z języków klasycznych, ich powstaniu i rozwoju;
- w zależności od specjalizacji zna gramatykę i leksykę obu albo jednego z języków klasycznych w stopniu zaawansowanym;
- zna podstawowe zasady translatoryki;
- ma zaawansowaną wiedzę językoznawczą w zakresie dyscypliny specjalizacji;
- ma zaawansowaną wiedzę o literaturze starożytnej obejmującą jej periodyzację, genologię oraz klasyczne kanony twórców;
- ma szczegółową wiedzę o recepcji literatury klasycznej na grunt literatury światowej oraz szeroko pojętej kultury współczesnej;
- ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o powiązaniach dyscypliny specjalizacji z pokrewnymi naukami humanistycznymi;
- ma zaawansowaną wiedzę o terminologii i metodologii badań w dziedzinie specjalizacji;
- ma szczegółową wiedzę o wpływie osiągnięć kultury starożytnej Grecji i Rzymu na kulturę czasów późniejszych;

Umiejętności:
- potrafi samodzielnie czytać i tłumaczyć teksty łacińskie i greckie o różnym stopniu trudności;
- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać swoje umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową;
- analizując i interpretując utwory, potrafi aplikować wiedzę z innych dyscyplin humanistycznych;
- umie umiejscowić poznawane utwory w szczegółowym kontekście historyczno-kulturowym;
- potrafi analizować i interpretować poznawane utwory, używając do tego szczegółowej terminologii krytycznej oraz umie uzasadnić wybór przyjętej metodologii;
- potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów tekstów i wytworów antycznej kultury materialnej, stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia humanistyki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym, wartości artystycznej i poznawczej;

Kompetencje społeczne:
- docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości i ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, szczególnie greckorzymskiego antyku;
- ma pogłębioną świadomość znaczenia nauk o starożytności dla utrzymania i rozwoju więzi społecznej na różnych poziomach.

Wymiar studiów w punktach ECTS: 120.
Liczba semestrów: 4.
Program jest oparty na rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych: 109.
Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym: moduł klasyczny – 87, moduł neolatynistyczny - .
Liczba punktów ECTS przypadająca na moduły kształcenia do wyboru: 72.

Informacja o praktykach:

W ramach specjalizacji nauczycielskiej student odbywa 120 godzin praktyk szkolnych w wymiarze 8 punktów ECTS oraz 30 godzin praktyk psychologiczno-pedagogicznych w wymiarze 2 punktów ECTS.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/