Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia białoruska z językiem angielskim > Filologia białoruska z językiem angielskim, stacjonarne drugiego stopnia

Filologia białoruska z językiem angielskim, stacjonarne drugiego stopnia (S2-PRK-FLBIALA)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Studia magisterskie na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim ukazują dziedzictwo kulturowe i językowe Białorusi, wspólnotę historyczną Słowian Wschodnich oraz specyfikę życia i kultury białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce. Zajęcia prowadzone są przede wszystkim w ramach dwóch dyscyplin naukowych, tj. literaturoznawstwa oraz językoznawstwa, które jest dyscypliną wiodącą.

Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, założona w 1956, pełni ważną funkcję jako instytucja działająca na rzecz poszerzenia wiedzy o Białorusi w wymiarze językowym, literaturoznawczym i kulturowym. Katedra od wielu lat inicjuje i współorganizuje różne przedsięwzięcia, w tym współpracę naukowo-dydaktyczną z uczelniami oraz placówkami naukowymi w Polsce i na Białorusi: wymiany studenckie, wyjazdy w ramach programu Erasmus, konferencje, wykłady gościnne, staże naukowe, projekty badawcze, jak również działania popularyzatorskie, promujące język, literaturę i kulturę białoruską w Polsce i na świecie.

Celem studiów magisterskich na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim jest wykształcenie specjalistów w dziedzinie białorutenistyki posiadających pogłębioną wiedzę dotyczącą procesów kształtowania historii, kultury, współczesności i języka Białorusi, wyposażonych w praktyczne umiejętności, takie jak znajomość języka białoruskiego na poziomie C2, języka angielskiego na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. W ramach studiów istnieje ponadto możliwość uczestniczenia w fakultatywnych zajęciach z praktycznej nauki języka rosyjskiego, co pozwala osiągnąć biegłość językową na poziomie B2. Ponadto istotnym aspektem jest kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się w mowie i piśmie, w tym na tematy naukowe, umiejętności organizacji i koordynowania pracy, obejmującej także przygotowywanie rozpraw analitycznych i prezentację wniosków. W toku kształcenia duża waga przywiązywana jest również do kompetencji społecznych studentów, między innymi do wypracowania poczucia odpowiedzialności za zachowanie i poszanowanie dziedzictwa kulturowego, inicjowania badań na rzecz interesu publicznego i środowiska lokalnego czy działania w sposób przedsiębiorczy. Studenci mają także możliwość zaznajomienia się z prawami własności intelektualnej w odniesieniu do tworzonych przez siebie i innych opracowań.

Program posiada wyraźne odniesienia do założeń misji i strategii rozwoju UW, których fundamentem jest jedność nauki i nauczania zakładająca kształcenie absolwentów wyposażonych w bogatą wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w życiu społeczno-kulturalnym kraju. Katedra Białorutenistyki przygotowuje studentów do prac badawczych, kształtując uniwersytecką ideę umiejętnego czerpania z dorobku innych narodów w poszanowaniu ich kulturowo-narodowej odrębności. Absolwenci studiów białorutenistycznych rozumieją potrzebę kształcenia się przez całe życie oraz potrzebę angażowania się w sprawy szczególnie ważne dla kraju.

Absolwent studiów magisterskich na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim po ukończeniu studiów ma możliwość zatrudnienia między innymi jako:

  • ekspert do spraw białoruskojęzycznego obszaru kulturowego ze znajomością języka angielskiego w różnych instytucjach, tj. instytucje kulturalne czy gospodarcze lub polityczne;
  • wykwalifikowany pracownik szeroko pojętego sektora kultury i mediów;
  • tłumacz tekstów specjalistycznych, a po zdaniu egzaminu państwowego – tłumacz przysięgły;
  • lektor, nauczyciel lub wykładowca na uczelniach wyższych;
  • po ukończeniu studiów III stopnia – pracownik dydaktyczny lub badawczo-dydaktyczny.

Zajęcia odbywają się w budynku Wydziału Lingwistyki Stosowanej przy ulicy Dobrej 55. Program studiów oraz plan zajęć dostępny jest na stronie Katedry Białorutenistyki w zakładce "Dla studentów".

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

I. Efekty kształcenia:

• Potrafi porozumiewać się w języku białoruskim na poziomie C2.
• Potrafi porozumiewać się w języku angielskim na poziomie C1.
• Potrafi ocenić znaczenie dorobku poszczególnych twórców literatury białoruskiej na tle światowego procesu historyczno-kulturowego
• Potrafi ocenić znaczenie poszczególnych zjawisk językowych w kontekście współczesnej sytuacji polityczno-społecznej na Białorusi i jej pograniczach.
• Ma pogłębioną wiedzę o literaturze i sytuacji językowej we współczesnej Białorusi.
• Rozumie wpływ polityki i historii na rozwój białoruskiego języka literackiego.
• Rozumie specyfikę języka lub literatury białoruskiej w odniesieniu do innych języków lub literatur.

II. Wymiar studiów w punktach ECTS: 120. Liczba semestrów: 4

III. Odniesienie do standardu kształcenie nauczycieli - nie dotyczy.

IV. Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia – co najmniej 110 ECTS; liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych – co najmniej5; liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego – 70 ECTS; liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego – nie dotyczy; liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru – 49 ECTS.

V. Informacja o praktykach - nie przewiduje się praktyk.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/