Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia polskiego języka migowego > Filologia polskiego języka migowego, stacjonarne, drugiego stopnia

Filologia polskiego języka migowego, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-PRK-FL-PJM)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski język migowy, polski

Filologia polskiego języka migowego to kierunek należący do dziedziny nauk humanistycznych i dyscypliny językoznawstwa. Są to jedyne w Polsce wysokospecjalistyczne studia umożliwiające zdobycie biegłości w polskim języku migowym (PJM) oraz wiedzy o środowisku niesłyszących osadzonej w szerokim kontekście lingwistycznym, socjologicznym, historycznym i kulturowym. Kierunek jest adresowany do osób, które kompetencje zawodowe zdobyte na studiach pierwszego stopnia chciałby wykorzystywać do pracy z niesłyszącymi – pedagogów, logopedów, psychologów, pracowników administracji i służby zdrowia, a także do lingwistów, kulturoznawców, historyków czy socjologów pragnących podjąć się badań humanistycznych nad społecznością głuchych i jej językiem oraz osób o wykształceniu technicznym zainteresowanych przetwarzaniem naturalnego języka migowego i tworzeniem oprogramowania, w tym aplikacji mobilnych, pomocnych dla niesłyszących. Studia zostały zaprojektowane w oparciu o wzorce międzynarodowe z zakresu tzw. Deaf studies, ich istotą jest nowatorskie podejście do głuchoty, która jest rozpatrywana na gruncie kulturowym i językowym, a nie medycznym.

Kadra dydaktyczna kierunku będzie składać się zarówno ze słyszących specjalistów, jak i rodzimych użytkowników PJM (native signers), lektoraty języka migowego będą prowadzone wyłącznie przez głuchych. Studia są przewidziane dla niewielkiej, maksymalnie 40-osobowej grupy studentów, a zajęcia lektoratowe i warsztatowe będą odbywać się w kilkunastoosobowych grupach, co umożliwi znaczne zindywidualizowanie procesu kształcenia. Planowane są indywidualne konsultacje z głuchymi lektorami pomocne w wyznaczeniu obszarów wymagających intensywniejszej pracy studenta. Studenci będą mieć możliwość korzystania z zasobów Pracowni Lingwistyki Migowej, tj. obszernego korpusu PJM, który może być wykorzystany nie tylko jako źródło danych językowych do indywidualnych projektów badawczych, ale także jako materiał szkoleniowy. Dla studentów zainteresowanych poszerzaniem kompetencji naukowych możliwe będzie prowadzenie własnych badań lingwistycznych czy kulturoznawczych przy wsparciu badaczy z Pracowni Lingwistyki Migowej, np. w celu prezentacji wyników na konferencjach naukowych.

Studia nie dają możliwości uzyskania uprawnień nauczycielskich.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku na kampusie centralnym UW przy ul. Krakowskie Przedmieście, przede wszystkim w budynku Wydziału Polonistyki. Wszystkie sale powierzchniowo przystosowane są do liczby studentów. Większość z nich jest dostępna i dostosowana dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach oraz jest wyposażona jest w sprzęt audiowizualny.

Sylwetka absolwenta

Studia dają sposobność uzyskania kompleksowego spojrzenia na zagadnienie komunikacji z osobami niesłyszącymi na różnych płaszczyznach i w różnorodnych sytuacjach zawodowych. Z tego względu wśród efektów uczenia się na kierunku filologia polskiego języka migowego znajdują się nie tylko umiejętności językowe w PJM (zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), ale także wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z innego zakresu. Absolwenci kierunku będą łączyć znajomość PJM z wiedzą na temat aktów prawnych dotyczących osób niesłyszących i PJM oraz działalności instytucji im przeznaczonych, będą znać kulturę Głuchych oraz będą mieć świadomość znaczenia języka dla utrzymania i rozwoju więzi społecznej mniejszości językowo-kulturowej Głuchych.

Świadomość relacji i różnic między językami fonicznymi a migowymi oraz dylematów komunikacji międzyjęzykowej i międzykulturowej umożliwi im zrozumienie potrzeb i oczekiwań głuchych uczniów, klientów czy pacjentów. Zdobyte umiejętności i kompetencje społeczne pozwolą absolwentom filologii polskiego języka migowego na skuteczną odpowiedź na potrzeby niesłyszących w zakresie edukacji, zdrowia czy wsparcia socjalnego. Studia mogą przygotować absolwentów do podjęcia pracy badawczej w zakresie lingwistyki lub kulturoznawstwa, a także do dalszego kształcenia m.in. w zakresie translatoryki foniczno-migowej.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku filologia polskiego języka migowego

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Absolwent osiągnął efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów:

Zna i rozumie miejsce i znaczenie lingwistyki teoretycznej (także migowej) i stosowanej w systemie nauk oraz o ich specyfikę metodologiczną i przedmiotową, terminologię, główne kierunki rozwoju i metody badawcze.

Zna i rozumie kulturę Głuchych, jej złożoność i wieloaspektowość oraz uwikłania społeczne, a zwłaszcza rolę PJM w tej kulturze.

Zna i rozumie obowiązujące akty prawne dotyczących niesłyszących i PJM oraz rolę i znacze-nie instytucji państwowych i społecznych zajmujących się niesłyszącymi i PJM.

Zna i rozumie zasady i strategie przekładu międzyjęzykowego, w tym międzymodalnego.

Potrafi posługiwać się PJM na poziomie zgodnym z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w tym potrafi dokonywać przekła-du między językiem polskim a PJM.

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, także przywódcze (w tym rolę tłumacza oraz mediatora kulturowego), potrafi pracować w zespole realizującym
zadanie badawcze.

Jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania dylematów etycznych w pracy zawodowej oraz dylematów komunikacji międzyjęzykowej spowodowanych asymetrią systemów
językowych i różnicami kulturowymi.

Jest gotów do uwzględnienia w swojej działalności, iż działania podejmowane w komunikacji
międzyjęzykowej winny służyć zachowaniu dziedzictwa kulturowego, także dziedzictwa
mniejszości językowo-kulturowych, w tym Głuchych oraz uwzględnienia znaczenia języka
dla utrzymania i rozwoju więzi społecznej na różnych poziomach.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/