Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Ekonomia > Ekonomia, stacjonarne, pierwszego stopnia

Ekonomia, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-PRK-EK)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Na studia I stopnia są przyjmowani kandydaci na 3 kierunki łącznie: ekonomia, finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria.

Przed pierwszym rokiem studiów następuje wybór specjalności w przypadku kierunku Ekonomia:

 • Międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie (w trakcie składania dokumentów)
 • Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne (w systemie IRK)

Po pierwszym roku studiów następuje wybór konkretnego kierunku (i ew. specjalności studiów) w przypadku programów:

 • Kierunek Ekonomia, specjalność ekonomia międzynarodowa
 • Kierunek Ekonomia, specjalność ekonomia przedsiębiorstwa
 • Kierunek Finanse i rachunkowość
 • Kierunek Finanse i rachunkowość, specjalność finanse publiczne i podatki
 • Kierunek Informatyka i ekonometria

Zapisy na kierunki i specjalności studiów odbywają się na podstawie preferencji Studenta oraz średniej ocen z pierwszego roku studiów.

Wszyscy studenci studiów I stopnia Wydziału Nauk Ekonomicznych uzyskują szeroką wiedzę z zakresu teorii mikroekonomii i makroekonomii w warunkach gospodarki otwartej oraz narzędzi analitycznych - analiza matematyczna, statystyka matematyczna, ekonometria), stanowiących podstawę zawodowego warsztatu ekonomisty każdej specjalności. Znają zastosowania analizy ekonomicznej i uzyskują wiedzę z wielu dziedzin potrzebnych w pracy zawodowej (podstawy informatyki, finanse, rachunkowość, zarządzanie, prawo handlowe). Kształcenie obejmuje również naukę języków obcych (głównie angielskiego biznesowego), w stopniu umożliwiającym ich używanie w pracy zawodowej. Ponadto dysponują wiedzą w zakresie innych dyscyplin społecznych, co pozwala zrozumieć społeczny kontekst funkcjonowania gospodarki. Wybrane przez studenta przedmioty uzupełniające główny nurt edukacji ekonomicznej (historia ekonomii, historia gospodarcza, demografia), pozwalają pełniej zrozumieć niejednolitość podejścia do problemów ekonomicznych, pobudzić zainteresowanie sposobami badania świata z wykorzystaniem podstaw rozumowania ekonomicznego.

Absolwenci WNE studiów I stopnia wiedzą, jak funkcjonuje gospodarka, rozumieją jej mechanizmy i potrafią tę wiedzę wykorzystać w różnych zastosowaniach praktycznych – przede wszystkim do wykonywania analiz ekonomicznych w skali pojedynczych firm, poszczególnych rynków, a także całego kraju stosując nowoczesne metody analityczne i narzędzia (w tym: matematyczne i informatyczne), podbudowane szeroką wiedzą społeczną, umiejętnościami zarządczymi i dobrą organizacją pracy.

Absolwenci dysponują ogólnymi umiejętnościami warsztatowymi, takimi jak wyszukiwanie, gromadzenie, analizowanie i prezentowanie danych lub redagowanie tekstów o charakterze analitycznym, z wykorzystaniem podstawowych technik informatycznych. Mogą te zadania wykonywać w formie pracy indywidualnej lub zespołowej, bowiem zadania w trakcie zajęć wykonują zarówno indywidualnie, jak i w grupach projektowych. Uczą się sumiennie zdobywać wiedzę i umiejętności oraz poddawać je rzetelnemu ocenianiu, co pozwala wykształcić cechy uczciwego i odpowiedzialnego studenta i pracownika o wysokim poziomie etyki zawodowej.

Dzięki nauce języka obcego, dostępowi do zajęć prowadzonych po angielsku, wyjazdom na stypendia w ramach programu Erasmus i innych umów umożliwiającym studia przez co najmniej 1 semestr w uczelniach zagranicznych, środowisku międzynarodowemu na Wydziale Nauk Ekonomicznych (stopień internacjonalizacji ponad 30%) czy goszczeniu wielu obcokrajowców (ponad 100 studentów każdego roku) absolwent WNE ma podstawy do podejmowania się zadań zawodowych wymagających użycia języka angielskiego, w tym w otoczeniu i w zespole międzynarodowym.

Wszyscy absolwenci – niezależnie od wybranego od II roku studiów kierunku i specjalności - mają wiedzę i umiejętności konieczne do pracy na stanowiskach ekonomistów i finansistów średniego szczebla w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, w instytucjach publicznych, organizacjach non-profit, a ponadto szereg umiejętności szczególnie sprzyjających zatrudnieniu zgodnemu z wiedzą i umiejętnościami wyspecjalizowanymi. W czasie studiów istnieje możliwość uczestniczenia w zajęciach akredytowanych ACCA, jak i SAS Data Mining Certificate Program, a także innych oferowanych przez Wydział ścieżkach rozwoju zawodowego.

Absolwenci są też przygotowani do samodzielnego doskonalenia wiedzy i kwalifikacji, jak również do dalszego kształcenia, w tym do podjęcia studiów II stopnia w najbardziej wymagających uczelniach krajowych lub zagranicznych.

Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne (MSEM) to studia na dwóch kierunkach w ramach specjalności prowadzonych wspólnie z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Studia te mogą podjąć jedynie studenci zakwalifikowani zarówno na matematykę, jak i na ekonomię, którzy w przy rekrutacji na każdym z kierunków (ekonomia i matematyka) uzyskali co najmniej 80 punktów rekrutacyjnych. To wymagająca ścieżka, dająca możliwość uzyskania dyplomów zarówno z matematyki, jak i ekonomii.

Studenci specjalności uczestniczą w zajęciach na obu kierunkach studiów i zaliczają (niemal) wszystkie przedmioty z programów studiów I stopnia na matematyce i ekonomii. Więcej szczegółów (w tym siatki) na stronach obu wydziałów.

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, który współprowadzi specjalność:

 • znajduje się w 3% najlepszych instytucji naukowych Europy, międzynarodowej bazy RePEC;
 • jako jedyny ośrodek w Polsce posiada 3 prestiżowe Certyfikaty Doskonałości Kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej, obejmujące w momencie oceny wszystkie prowadzone przez Wydział kierunki;
 • zgodnie z ogólnopolskim rankingiem magazynu Perspektywy 2022 prowadzi najlepszy w Polsce kierunek „Ekonomia” oraz drugi w kraju „Finanse i rachunkowość”;
 • w rankingu dziennika “Rzeczpospolita” z 2019 r., tworzonego na podstawie danych Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) Wydział i jego absolwenci plasują się na 1. miejscu osiągając najwyższe średnie zarobki w Polsce, w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu.

Liczba miejsc na specjalizacji jest ograniczona.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z informatyki i ekonometrii
Licencjat z ekonomii, specjalność ekonomia międzynarodowa
Licencjat z ekonomii, specjalność ekonomia przedsiębiorstwa
Licencjat z finansów i rachunkowości
Licencjat z finansów i rachunkowości, specjalność finanse publiczne i podatki

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Absolwent specjalności:
- Ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu międzynarodowych rynków kapitału, pracy i rynków walutowych.
- Zna instrumenty służące do rozliczania transakcji na rynkach zagranicznych.
- Zna i rozumie procesy integracji walutowej i gospodarczej i ich skutki dla podmiotów prywatnych i publicznych.
- Ma podstawową wiedzę o regułach działania międzynarodowych instytucji gospodarczych i ustanawianych przez nie zasadach wymiany międzynarodowej i handlowych aspektów praw własności intelektualnej.
- Potrafi zastosować modele mikro i makroekonomiczne, handlu zagranicznego, produkcji międzynarodowej i finansów międzynarodowych do analiz empirycznych, także z wykorzystaniem narzędzi ekonometrycznych.
- Potrafi wykorzystać instrumenty służące do dokonywania i rozliczania transakcji na rynkach zagranicznych.
- Potrafi analizować procesy integracji walutowej i gospodarczej i ich skutki dla podmiotów prywatnych i publicznych.
- Potrafi przeprowadzić i analizę biznesową w sektorze publicznym i prywatnym oraz zastosować kwalifikacje oraz normy prawne i zawodowe w zakresie rachunkowości i zarządzania do podejmowania decyzji strategicznych i operacyjnych w przedsiębiorstwach działających na rynkach zagranicznych.
- Umie tworzyć raporty i komunikatywnie prezentować wyniki samodzielnych analiz, także w języku obcym na poziomie min. B2, w szczególności dla potrzeb instytucji i rynków międzynarodowych.
- Jest gotów do uczestniczenia w przygotowywaniu projektów z zakresu analiz międzynarodowych gospodarek i rynków dla podmiotów działających w różnych sektorach gospodarki.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/