Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Dziennikarstwo i medioznawstwo > Dziennikarstwo i medioznawstwo, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia

Dziennikarstwo i medioznawstwo, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia (NZ1-DM)

Pierwszego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 3-letnie
Język: polski

Kierunek rokrocznie uzyskuje najwyższe noty w rankingu „Perspektywy” w grupie kierunków dziennikarstwo i komunikacja społeczna (pierwsze miejsca w latach 2014 –2023).

Studia zaoczne I stopnia o profilu praktycznym trwają 6 semestrów. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania tytułu zawodowego licencjata wynosi 180.

Wiodącą dyscypliną na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo są nauki o komunikacji społecznej i mediach. Podstawą programu kształcenia są przedmioty obowiązkowe z zakresu szeroko rozumianych nauk o mediach takie jak: prawo prasowe z elementami własności intelektualnej, polski system medialny, systemy medialne na świecie, język wypowiedzi medialnej, retoryka i erystyka, teoria komunikacji społecznej. Program przewiduje także przedmioty kształcenia ogólnego takie jak: podstawy prawa, teoria ekonomii, filozofia.

Istotnym elementem kształcenia są przedmioty ukierunkowane na poszerzenie wiedzy i umiejętności o charakterze specjalistycznym i praktycznym realizowane w ramach trzech specjalności do wyboru:

  • dziennikarstwo
  • fotografia i nowe media,
  • public relations i marketing medialny.

Rekrutacja na specjalności odbywa się pod koniec pierwszego semestru studiów. Warunkiem uruchomienia specjalności: fotografia i nowe media oraz public relations i marketing medialny jest zrekrutowanie grupy liczącej minimum 25 osób. Na wskazanych dwóch specjalnościach obowiązują maksymalne limity przyjęć do 30 osób. Minimalna i maksymalna liczby osób rekrutowanych obowiązuje także na specjalizacjach, które student wybiera w ramach specjalności dziennikarskiej.

Informacje dotyczące rekrutacji na poszczególne specjalności studenci znajdą na stronie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Tu znajdują się także informacje dotyczącej rekrutacji na specjalizacje w ramach specjalności dziennikarskiej.

Większość przedmiotów obowiązkowych w programie studiów ma charakter praktyczny. Oznacza to nakierowanie na osiąganie efektów uczenia w zakresie umiejętności wykorzystania wiedzy oraz kompetencji społecznych, które są niezbędne na współczesnym rynku pracy. Zakładane efekty uczenia są osiągane poprzez realizację części modułów w formie konwersatoriów i ćwiczeń prowadzonych w małych grupach. Program studiów jest zamieszczony na stronie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.

Szczególne znaczenie dla realizacji efektów uczenia mają praktyki zawodowe realizowane w trakcie trzech lat studiów w wymiarze godzinowym wskazanym w programie studiów. Celem praktyk jest przygotowanie studentów do wymagań współczesnego rynku pracy. Praktyki zawodowe odbywają się w publicznych i niepublicznych instytucjach związanych z funkcjonowaniem rynku mediów (stacje telewizyjne, stacje radiowe, biura prasowe, portale internetowe) oraz zaplecza medialnego takich jak koncerny medialne, agencje reklamowe, firmy PR.

Absolwent specjalności dziennikarstwo uzyskuje umiejętności pozwalające mu na samodzielną pracę w instytucjach medialnych, takich jak redakcje prasowe, radiowe, telewizyjne, redakcje portali internetowych, inne podmioty rynku nowych mediów.

Absolwent specjalności public relations i marketing medialny posiada umiejętności niezbędne do pracy jako specjalista public relations i marketingu medialnego oraz promocji organizacji publicznych, komercyjnych i pozarządowych. Jako specjalista public relations może samodzielnie wykonywać zadania związane z profesjonalną komunikacją podmiotów. Ma umiejętności potrzebne do pracy w zespołach realizujących projekty PR.

Absolwent specjalności fotografia i nowe media posiada praktyczne umiejętności z zakresu technik fotograficznych, fotografii cyfrowej oraz umie realizować krótkie formy filmowe. Jest gotów do samodzielnej pracy, w której swobodnie posługuje się różnorodnymi technikami fotograficznymi. Zna współczesne miejsca publikacji zdjęć i umie przygotować swoje prace do umieszczenia w mediach tradycyjnych i cyfrowych.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Wiedza: absolwent zna i rozumie
K_W01 - różnie struktury i instytucje medialne w ramach społeczeństwa informacyjnego w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym
K_W02 - struktury, instytucje i procesy społeczne w ramach społeczeństwach demokracji liberalne
K_W03 - typy, sposoby i efekty komunikacji społecznej oraz telekomunikacji
K_W04 - instytucje prawne i relacje między nimi zachodzącymi w państwach demokratycznych
K_W05 - akty normatywne regulujące funkcjonowanie systemu medialnego oraz systemów informatycznych i telekomunikacyjnych
K_W06 - najbardziej wpływowe prądy filozoficzne
K_W07 - najważniejsze postacie, instytucie, wydarzenia i procesów ostatnich dwóch stuleci
K_W08 - instytucje, zjawiska, relacje i procesy natury ekonomicznej, warunkujące funkcjonowanie wolnego rynku na poziomie krajowym, europejskim i globalnym
K_W09 - gatunki i typy wypowiedzi dziennikarskich
K_W10 - struktury, zadania i cele podmiotów konstytuujących system ekonomiczny i uczestniczących w charakterze zleceniodawców i mocodawców w systemie medialnym
K_W11 -zasady BHP w sali wykładowej, zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
K_W12 - dyscypliny pochodne sztukom plastycznym (poligrafia, obróbka obrazu, projektowanie graficzne) pozwalająca realizować zadań zespołowych i interdyscyplinarnych
K_W13 - zasady funkcjonowania zawodu artysty fotografa, posługującego się współczesnymi technikami o charakterze multimedialnym w kontekście finansowym, marketingowym i prawnym, ze szczególnym uwzględnieniem praw autorskich i pokrewnych
K_W14 - metody i narzędzia skutecznego porozumiewania się.
Umiejętności: absolwent potrafi
K_U01 - identyfikować grupy społeczne, rozpoznawać relacje między nimi zachodzące oraz nimi zarządzać
K_U02 - rozróżniać poszczególne instytucje polskiego systemu medialnego oraz analizować relacje, jakie między nimi zachodzą
K_U03 - scharakteryzować i używać różne style wypowiedzi
K_U04 - rozpoznawać, analizować oraz zarządzać relacjami komunikacyjnymi na poziomie interpersonalnym, grupowym, instytucjonalnym oraz masowym
K_U05 - analizować różne akty prawne i ich wpływ na funkcjonowanie systemu medialnego oraz systemów informacyjnych i telekomunikacyjnych
K_U06 - rozróżniać prądy filozoficzne warunkujące współczesne systemy wartości.
K_U07 - porządkować, analizować oraz łączyć ze sobą różne fakty, problemy, zdarzenia i procesy historyczne.
K_U08 - budować skuteczny komunikat perswazyjny
K_U09 - rozpoznawać cele projektów badawczych dedykowanych mediom oraz dostosowywać do nich repertuar technik i metod badawczych
K_U10 - rozpoznawać i analizować problemy natury politycznej, socjologicznej, ekonomicznej oraz kulturowej. Potrafi zebrać i zestawić różne stanowiska radzenia sobie z określonymi trudnościami, wskazując te najbardziej fortunne.
K_U11 - tworzyć skuteczne i perswazyjnie fortunne przekazy medialne.
K_U12 - przygotowywać wystąpień publicznych w formie ustnej i pisemnej w języku polskim i języku obcym.
K_U13 - zrozumieć wzajemne relacje zachodzące pomiędzy formą dzieła a komunikatem z niego wynikającym przewidując efekty dzieła w kontekście społecznym estetycznym, kulturowym oraz prawnym
K_U14 - właściwie rozumieć zagadnienia związane ze sztuką mediów, szczególnie zasady tworzenia przekazu medialnego oraz łączenia funkcji estetycznych z informacyjnymi.
K_U15 - samodzielnie wykonywać podstawowe zadania związane z komunikacją organizacji i podmiotów.
K_U16 - identyfikować cele badawcze dedykowanych komunikacji sieciowej i telekomunikacji
K_U17 - dysponuje umiejętnościami językowymi w zakresie medioznawstwa zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
K_K01 - do współtworzenia skutecznych w działaniu grup zawodowych oraz organizować pracę własną i zespołową w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów.
K_K02 - współtworzenia różnego rodzaju projekty badawcze, mające na celu analizowanie podmiotów medialnych, jest zdolny do definiowania własnych sądów i przemyśleń na tematy społeczne, naukowe i etyczne.
K_K03 - do zaadaptowania w szybki i skuteczny sposób do nowej sytuacji, grupy społecznej, do nowych zmiennych okoliczności, które mogą mieć miejsce podczas wykonywania pracy zawodowej lub twórczej
K_K04 - podejmowania odpowiedzialności i ponoszenia konsekwencji działań w sferze medialnej
K_K05 - zaprezentowania w sposób świadomy i profesjonalny własnej twórczości
K_K06 - profesjonalnego postępowania w ramach powierzonych mu zadań, szczególnie z zakresu komunikowania.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/