Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Dziennikarstwo i medioznawstwo > Dziennikarstwo i medioznawstwo, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Dziennikarstwo i medioznawstwo, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia (NZ2-PRK-DM)

Drugiego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 2-letnie
Język: polski

Kierunek rokrocznie uzyskuje najwyższe noty w rankingu „Perspektywy” w grupie kierunków dziennikarstwo i komunikacja społeczna (pierwsze miejsca w latach 2014 –2023).

Studia zaoczne II stopnia o profilu praktycznym na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo trwają 4 semestry. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania tytułu zawodowego magistra wynosi 120. Wiodącą dyscypliną na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo są nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Podstawą programu kształcenia są przedmioty obowiązkowe z zakresu szeroko rozumianych nauk o mediach takie jak: główne nurty kultury światowej i polskiej XX i XXI wieku, problemy prawne mediów, reklamy i public relations, psychologia mediów, społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów, ekonomika mediów, metody badań medioznawczych, wprowadzenie do edukacji medialnej, pragmatyka językowa, semiotyka mediów, analiza medialnych dyskursów kulturowych, rynki medialne: globalne i paneuropejskie.

Treści kształcenia uzupełniają przedmioty ukierunkowane na poszerzenie wiedzy i umiejętności o charakterze specjalistycznym i praktycznym realizowane w ramach dwóch specjalności do wyboru:

  • dziennikarstwo,
  • fotografia i nowe media.

Rekrutacja na specjalności odbywa się pod koniec pierwszego semestru studiów. Warunkiem uruchomienia specjalności fotografia i nowe media jest zrekrutowanie grupy liczącej minimum 25 osób. Obowiązuje na niej maksymalny limit przyjęć do 30 osób. Minimalna i maksymalna liczby osób rekrutowanych obowiązują także na specjalizacjach, które student wybiera w ramach specjalności dziennikarskiej.

W rekrutacji na specjalności studenci będą mogli wykazać się doświadczeniem/dorobkiem potwierdzającym ich zainteresowanie specjalnością. Informacje dotyczące kwalifikacji na poszczególne specjalności studenci znajdą na stronie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Tu znajdują się także informacje dotyczącej rekrutacji na specjalizacje w ramach specjalności dziennikarskiej.

W programie studiów przewidziany jest wspólny blok zajęć o charakterze podstawowym, wprowadzający studentów w tematykę analiz dyskursów medialnych, hermeneutyki tekstów, psychologii mediów, ekonomiki mediów, propedeutyki badań opinii publicznej. Nadto każda ze specjalności zawiera odrębny blok modułów.

Przedmioty obowiązkowe w programie studiów mają wymiar zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Oznacza to nakierowanie na osiąganie efektów uczenia w zakresie praktycznego wykorzystania wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, które są niezbędne na współczesnym rynku pracy. Zakładane efekty uczenia osiągane są poprzez realizację części modułów w formie konwersatoriów i ćwiczeń prowadzonych w małych grupach. Program studiów jest zamieszczony na stronie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.

Szczególne znaczenie dla realizacji efektów uczenia mają praktyki zawodowe realizowane w trakcie dwóch lat studiów w wymiarze godzinowym wskazanym w programie studiów. Celem praktyk jest przygotowanie studentów do wymagań współczesnego rynku pracy. Praktyki zawodowe odbywają się w publicznych i niepublicznych instytucjach związanych z funkcjonowaniem rynku mediów (stacje telewizyjne, stacje radiowe, biura prasowe, portale internetowe) oraz zaplecza medialnego takich jak koncerny medialne, agencje reklamowe, firmy PR.

Absolwent specjalności dziennikarstwo uzyskuje umiejętności pozwalające mu na samodzielną pracę w instytucjach medialnych: redakcje prasowe, radiowe, telewizyjne, redakcje portali internetowych, inne podmioty rynku nowych mediów oraz instytucje badające i monitorujące rynek mediów. Mogą także prowadzić szkolenia w zakresie edukacji medialnej, przygotowując kadry nauczycieli do podjęcia tej problematyki, a także tworzyć programy warsztatów związanych z odpowiedzialnym korzystaniem z mediów przez wszystkie grupy społeczne.

Absolwent specjalności fotografia i nowe media jest przygotowany do podjęcia pracy na szerokim polu fotografii. Od realizacji praktycznych dla potrzeb prasy, reklamy, po prace w charakterze fotoedytora czy organizatora sesji fotograficznych. Jest gotów do samodzielnej pracy, w której swobodnie posługuje się różnorodnymi technikami rejestracji i edycji obrazu. Zna podstawy projektowania graficznego, a także umie realizować krótkie formy filmowe. Jest przygotowany do swobodnego funkcjonowania w świecie sztuki, jako autor dzieł, jak również jako organizator działań fotograficznych, kurator wystaw i teoretyk obrazów realizowanych metodami fotograficznymi.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Wiedza: absolwent zna i rozumie
K_W01 - Posiada pogłębioną wiedzę o różnych grupach, trendach i instytucjach kulturalnych, funkcjonujących w ramach społeczeństwa demokratycznego.
K_W02 - Posiada ugruntowaną wiedzę na temat zakresów i efektów oddziaływania mediów masowych na poszczególne grupy odbiorców w ramach szerokich (krajowych oraz międzynarodowych) audytoriów, struktur społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturalnych.
K_W03 - Posiada pogłębioną wiedzę na temat różnych wymiarów interdyscyplinarnych aspektów komunikowania międzykulturowego
K_W04 - Posiada rozszerzoną wiedzę na temat wielorakich modelów komunikowania społecznego w ramach różnych orientacji badawczych, kulturalnych, ekonomicznych oraz politycznych.
K_W05 - Posiada wiedzę o instytucjach, zjawiskach, relacjach i procesach natury ekonomicznej, warunkujące funkcjonowanie instytucji medialnych na wolnym rynku.
K_W06 - Posiada pogłębioną wiedzę na temat procesów, zjawisk oraz wydarzeń historycznych, warunkujących określone przemiany w strukturze systemu politycznego.
K_W07 - Posiada pogłębioną wiedzę na temat językoznawczego wymiaru funkcjonowania przekazów medialnych.
K_W08 - Posiada poszerzoną wiedzę na temat specyfiki różnych podmiotów systemu medialnego w perspektywie lokalnej, regionalnej i ogólnokrajowej, a także mediów dedykowanych wyodrębnionym środowiskom.
K_W09 - Dysponuje wiedzą z zakresu obsługi urządzeń i systemów technicznych stosowanych w telewizji, filmie i teatrze oraz w fotografii prasowej, reklamowej i wydawniczej
K_W10 - Posiada poszerzoną wiedzę o prawnych, etycznych, psychologicznych aspektach funkcjonowania jednostek i grup w ramach struktur społecznych oraz pogłębioną wiedzę o procesach i zjawiskach występujących w ramach nieustannie oddziaływujących na siebie grup społecznych w ich wymiarze psychologicznym oraz komunikacyjnym.
K_W11 - Posiada rozszerzoną wiedzę na temat metod i technik badawczych umożliwiających rzetelne zestawianie i analizowanie różnych zjawisk medialnych w ich aspekcie socjologicznym, politologicznym, kulturoznawczym, prawniczym oraz ekonomicznym.
K_W12 - Posiada poszerzoną wiedzę na temat technik i sposobów badania podstawowych podmiotów zmediatyzowanej relacji w ramach komunikacji społecznej - nadawcy i odbiorcy, a także samych przekazów medialnych – ich specyfiki, różnorodności, wydźwięku, efektywności.
Umiejętności: absolwent potrafi
K_U01 - Potrafi identyfikować najważniejsze problemy struktur społecznych, politycznych, ekonomicznych oraz kulturowych i tłumaczyć zależności zachodzące między wskazanymi podsystemami wspólnoty społecznej.
K_U02 - Potrafi diagnozować wielowymiarowe zjawiska i procesy zmediatyzowanej rzeczywistości współczesnych systemów politycznych, ekonomicznych i kulturalnych oraz zajmować stanowisko, podlegające kryteriom rzetelności i uczciwości, względem różnych perspektyw teoretycznych i badawczych.
K_U03 - Potrafi charakteryzować określone zjawiska i procesy w perspektywie prognozowania następstw i oczekiwanych zachowań najważniejszych podmiotów systemu medialnego.
K_U04 - Rozumie technologie realizacji projektów fotograficznych, widowisk telewizyjnych i filmowych oraz zasady montażu jako elementu budowania napięcia dramaturgicznego
K_U05 - Posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień publicznych w formie ustnej i pisemnej w języku polskim i obcym
K_U06 - Ma umiejętności językowe w zakresie medioznawstwa zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
K_U07 - Potrafi postawić cele i problemy badawcze przed określonymi zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem wielostronnie postrzeganego systemu medialnego, a następnie jest w stanie zaprojektować i przeprowadzić, używając różnorodnych technik i metod badawczych, interdyscyplinarną analizę medioznawczą
K_U08 - Potrafi łączyć fakty, zestawiać dane i tłumaczyć proces w ramach samodzielnie przygotowanych wystąpień publicznych oraz raportów podsumowujących aktywność w danym zakresie, pozyskując informację z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł także w języku obcym a także zdaje sobie sprawę z konieczności uczenia się przez całe życie.
K_U09 - Rozumie specyfikę, efemeryczność oraz labilność zmediatyzowanych relacji, zachodzących między różnymi podmiotami systemów medialnych i dostrzega celowość nieustannego aktualizowania zdobywanych informacji i wyrabianych opinii.
Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
K_K01 - Potrafi podejść w sposób krytyczny do odbieranych treści oraz poddać konstruktywnej krytyce działania innych osób
K_K02 - Potrafi zestawiać sprzeczne opinie, eksponować wady i zalety wielowektorowych argumentacji oraz racji przez co jest w stanie zajmować adekwatne, zracjonalizowane stanowisko.
K_K03 - Potrafi podjąć refleksję na temat społecznych , naukowych i etycznych aspektów związanych z własną działalnością zawodową oraz inicjować działania, które będą prezentować w przystępnej formie
K_K04 - Jest w stanie odgrywać rolę lidera w grupach zadaniowych dedykowanych do różnorodnych projektów o charakterze medioznawczym.
K_K05 - Rozwiązuje postawione przed nim/nią problemy i zadania w sposób systemowy, uporządkowany i teleologiczny.
K_K06 - Wykorzystuje umiejętności warsztatowe w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych; świadomego używania takich narzędzi i pojęć jak: postać, konstrukcja i ewolucja postaci, konflikt, plot, story, podstawowe pojęcia konstrukcyjne, otwarcie, punkty zwrotne, kwestia stylu i konwencji

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/