Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Chemia medyczna > Chemia medyczna, stacjonarne, drugiego stopnia

Chemia medyczna, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-PRK-CHM)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 1,5-letnie
Język: polski

Studia prowadzone są w języku polskim.

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: nauki chemiczne

Liczba semestrów: 3

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 90

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Zajęcia odbywają się na Kampusie Ochota, na Wydziale Chemii UW, przy ulicy Pasteura 1.

Szczegółowy program studiów

Studia na kierunku Chemia medyczna to trzysemestralne studia magisterskie zaplanowane są jako kontynuacja siedmiosemestralnych, inżynierskich studiów pierwszego stopnia Chemia medyczna.

Koncepcja kształcenia proponowanego kierunku opiera się na dwóch odrębnych ścieżkach kształcenia, spośród których będą mogli wybrać kandydaci. Pierwsza z nich – Od projektowania do wdrożenia leku – będzie skoncentrowana na zagadnieniach związanych z poszukiwaniem nowych leków, ich projektowaniem, syntezą, modyfikacją, analizą, ochroną patentową, badaniami klinicznymi i przygotowaniem do wdrożenia. Druga ścieżka – Nowe metody bioanalizy medycznej – będzie dotyczyła opracowywania nowych metod badania mechanizmów procesów zachodzących w organizmach żywych na poziomie molekularnym, ich monitorowania oraz do zastosowania w szeroko rozumianej diagnostyce medycznej.

Z uwagi na interdyscyplinarność kierunku zajęcia będą odbywały się na Wydziale Chemii, Wydziale Biologii oraz Wydziale Farmaceutycznym WUM.

Absolwent studiów II stopnia kierunku Chemia medyczna będzie posiadał następujące kompetencje:

  • specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk chemicznych, biologicznych i farmaceutycznych związanych z rozpoznaniem celów terapeutycznych, projektowaniem, syntezą i analizą leków i środków leczniczych;
  • wiedzę na temat podstaw modelowania właściwości układów biologicznie czynnych, ich oddziaływania na poziomie molekularnym, metabolizmu i oddziaływania z celami molekularnymi;
  • specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk chemicznych, biologicznych i farmaceutycznych związanych z potrzebami tworzenia nowych metod na potrzeby szeroko rozumianej diagnostyki chorób, współczesnymi trendami i opracowaniem nowych metod i materiałów w zakresie bioanalizy medycznej;
  • umiejętność planowania procedur eksperymentalnych i badań integrujących wiedzę z zakresu chemii, biologii i nauk farmaceutycznych;
  • umiejętność łączenia i interpretacji wyników uzyskiwanych z powyższych eksperymentów i badań;
  • wiedzę z zakresu ochrony patentowej, badań klinicznych w zakresie nowych środków leczniczych i metod bioanalizy.

Absolwent kierunku Chemia medyczna będzie przygotowany do podjęcia pracy w firmach i laboratoriach badawczych w branży chemicznej, biotechnologicznej, biochemicznej, farmaceutycznej, diagnostycznej, kosmetycznej i spożywczej. Posiadana interdyscyplinarna wiedza i zdobyte kwalifikacje umożliwią mu, z powodzeniem, staranie się o pracę w działach rozwoju, produkcji, regulacji prawnych i marketingu firm i koncernów chemicznych oraz farmaceutycznych, a także kancelarii prawniczych w zakresie ochrony patentowej.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z chemii medycznej

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Absolwent osiągnął efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów Chemia medyczna II stopień.

Potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki przeprowadzonych samodzielnie doświadczeń w ramach swojej specjalności chemicznej, a także przedyskutować niepewność pomiarów, posiada umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania badań teoretycznych oraz praktycznych, a także innowacyjnie rozwiązywać problemy praktyczne nieopisane w dostępnych źródłach.
W pogłębionym stopniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na analizę zagadnień z chemii i ocenę tej wiedzy korzystając z literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji, oraz posiada umiejętność oceny rzetelności pozyskanych informacji.
Wiedza, absolwent zna i rozumie:
1. ma rozszerzoną wiedzę o miejscu chemii w systemie nauk ścisłych, przyrodniczych i (bio)medycznych, oraz o jej znaczenia dla rozwoju ludzkości;
2. zna aspekty budowy i działania nowoczesnej aparatury pomiarowej wspomagającej badania naukowe w chemii do zastosowań biomedycznych;
3. posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu wybranej specjalizacji chemicznej pozwalającą na posługiwanie się metodami i pojęciami właściwymi dla tej specjalizacji i pozwalające na samodzielną pracę badawczą;
4. posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu metod obliczeniowych właściwych dla danej specjalizacji chemicznej;
5. zna aspekty budowy i działania nowoczesnej aparatury pomiarowej wspomagającej badania naukowe w danej specjalizacji chemiczne, w szczególności do zastosowań biomedycznych;
6. zna budowę, działanie i metody tworzenia różnych związków, układów cel molekularny - ligand, materiałów, sensorów do zastosowań biomedycznych
7. posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu BHP, a w szczególności zna zasady bezpiecznego postępowania z chemikaliami, oraz selekcji i utylizacji odpadów chemicznych. Zna podstawowe regulacje prawne związane z bezpieczeństwem chemicznym, potrafi też w sposób odpowiedzialny stosować tę wiedzę w pracy zawodowej (w tym - dokonywać analizy ryzyka);
8. posiada dobrą orientację w aktualnych kierunkach rozwoju chemii i najnowszych odkryciach naukowych w danej specjalizacji chemicznej w szczególności do zastosowań biomedycznych..
Umiejętności, absolwent potrafi:
1. potrafi zastosować odpowiednie metody, techniki i narzędzia badawcze w ramach danej specjalności chemicznej, konieczne dla wyjaśnienia postawionego problemu;
2. posiada umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania doświadczeń w ramach swojej specjalności chemicznej;
3. potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki przeprowadzonych samodzielnie doświadczeń w ramach swojej specjalności chemicznej, a także przedyskutować błędy pomiarowe;
4. potrafi zastosować zdobytą wiedzę do pokrewnych dyscyplin naukowych zwłaszcza z zakresu nauk biomedycznych, a także pracować w zespołach interdyscyplinarnych;
5. potrafi posługiwać się technikami biochemii, biologii molekularnej i wykorzystywać procesy biologiczne w chemii i naukach (bio)medycznych;
6. potrafi dyskutować o miejscu chemii w systemie nauk ścisłych, przyrodniczych i medycznych, oraz o jej znaczeniu dla rozwoju naszej cywilizacji;
7. potrafi korzystać z literatury fachowej, baz danych, zasobów informacji patentowej oraz innych źródeł informacji oraz oceniać rzetelność pozyskanych informacji
8. potrafi w sposób zrozumiały także dla niespecjalistów przedstawić wyniki najważniejszych odkryć dokonanych w dziedzinie chemii i nauk pokrewnych ze szczególnym uwzględnieniem nauk (bio)medycznych.
Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:
1. rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się. Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze (także obcojęzycznej) oraz korzystać z rad ekspertów;
2. potrafi pracować w zespole i ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania związane z pracą zespołową;
3. posiada umiejętność organizacji pracy własnej i zespołowej w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania. Samodzielnie podejmuje i inicjuje proste działania badawcze;
4. ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzega zasad etyki zawodowej;
5. potrafi formułować opinie dotyczące kwestii zawodowych oraz argumentować na ich rzecz zarówno w środowisku specjalistów, jak i niespecjalistów;
6. potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/