Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Chemia medyczna > Chemia medyczna, stacjonarne, pierwszego stopnia

Chemia medyczna, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-CHM)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3,5-letnie
Język: polski

Studia prowadzone są w języku polskim.

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: nauki chemiczne

Liczba semestrów: 7

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 210

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: inżynier

Zajęcia odbywają się na Kampusie Ochota, na Wydziale Chemii UW, przy ulicy Pasteura 1.

Szczegółowy program studiów: tutaj

Kierunek Chemia Medyczna prowadzony jest we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Realizowany program studiów ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje przedmioty zapoznające z wiedzą z zakresu wszystkich podstawowych działów chemii a także liczne przedmioty z zakresu nauk biomedycznych, z naciskiem na poznanie ich podstaw chemicznych. Zrozumienie procesów chemicznych, w tym tych istotnych dla funkcjonowania organizmu człowieka, razem z nabytą wiedzą techniczną oraz umiejętnością obsługi nowoczesnej aparatury badawczej umożliwi samodzielne diagnozowanie i rozwiązywanie problemów. Szeroki wachlarz zajęć, w tym również laboratoryjnych, pozwoli na bardzo dobre przygotowanie absolwentów tego kierunku do włączenia się w przyszłości nie tylko w badania naukowe ale również w pracę w różnorodnych gałęziach przemysłu chemicznego, biomedycznego, farmaceutycznego i pokrewnych.

Absolwent studiów I stopnia kierunku Chemia Medyczna:

  • posiada wiedzę z dziedziny chemii ogólnej, kwantowej, analitycznej, fizycznej, organicznej, bionieorganicznej, nieorganicznej, spektroskopii molekularnej, krystalografii i analizy struktury związków oraz technologii chemicznej;
  • posiada wiedzę z dziedziny fizyki w szczególności w odniesieniu do funkcjonowania układów biologicznych;
  • posiada wiedzę z zakresu matematyki umożliwiającą posługiwanie się aparatem matematycznym w chemii i naukach biomedycznych;
  • zna podstawowe metody informatyczne i statystyczne umożliwiające analizę uzyskiwanych danych eksperymentalnych;
  • posiada podstawową wiedzę biologiczną w zakresie procesów fizjologicznych i funkcjonowania narządów organizmu ludzkiego oraz efekty medyczne zaburzeń procesów metabolicznych tam zachodzących;
  • biegle potrafi posługiwać się nowoczesną bazą instrumentalną wspomagającą badania naukowe w chemii, biochemii i biologii molekularnej;
  • potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł, w tym także w języku obcym;
  • jest przygotowany do pracy w laboratoriach chemicznych oraz biochemicznych;
  • potrafi formułować i rozwiązywać problemy z pogranicza chemii i nauk biomedycznych.

Absolwent ma możliwość podjęcia dalszego kształcenia na studiach II stopnia w kraju lub za granicą.

Absolwent zainteresowany pracą zawodową może starać się o zatrudnienie w takich sektorach gospodarki jak badania kliniczne, farmaceutyka, projektowanie nowych leków.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Inżynier na kierunku chemia medyczna

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia
1.Rozumie rolę i miejsce chemii w strukturze nauk ścisłych, przyrodniczych i medycznych oraz jej wkład w rozwój naszej cywilizacji.
2.Posiada wiedzę z zakresu matematyki umożliwiająca posługiwanie się aparatem matematycznym w chemii i naukach biomedycznych.
3.Umie wykorzystać i zastosować poznane prawa fizyczne do analizy wybranych problemów chemicznych, fizycznych oraz w odniesieniu do funkcjonowania układów biologicznych.
4.Zna i rozumie podstawowe aspekty budowy i działania nowoczesnej aparatury pomiarowej wspomagającej badania naukowe w chemii, biochemii i biologii molekularnej.
5.Posiada podstawową wiedzę w zakresie procesów fizjologicznych i funkcjonowania organizmu ludzkiego, zna i rozumie procesy metaboliczne zachodzące w organizmie ludzkim, sposób ich regulacji i efekty medyczne zaburzeń tych procesów.
6.Potrafi zastosować poznane prawa i wiedzę chemiczną w rozwiązywaniu problemów chemicznych oraz problemów z pogranicza nauk chemicznych i biomedycznych.
7.Posiada umiejętność przygotowania pisemnych raportów, rozpraw i publikacji w języku polskim i angielskim dotyczących wybranych zagadnień chemicznych i biomedycznych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych a także korzystając z różnych źródeł.
8. Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się. Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w fachowej literaturze o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/