Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Biotechnologia > Biotechnologia, stacjonarne, drugiego stopnia

Biotechnologia, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-BT)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Limit miejsc: 70, w tym: nie więcej niż 56 miejsc dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie wyników dotychczasowych studiów oraz nie mniej niż 14 miejsc dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie rozmowy.

Nazwa kierunku studiów – biotechnologia.

Język, w którym ma być prowadzony kierunek studiów - polski.

Studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych.

Dyscyplina - nauki biologiczne.

Dyscyplina wiodąca - nauki biologiczne.

Specjalności na kierunku biotechnologia:

 • biotechnologia medyczna;
 • biotechnologia molekularna;
 • mikrobiologia stosowana.

Profil ogólnoakademicki najlepiej odpowiada całokształtowi edukacji prowadzonej dla studiów II stopnia na kierunku biotechnologia, której celem nadrzędnym jest przekazanie studentom wiedzy i zaawansowanych umiejętności praktycznych właściwych dla biotechnologa, przy jednoczesnym ukazaniu tej wiedzy w szerokim kontekście procesów biologicznych zachodzących w przyrodzie.

Studia na kierunku biotechnologia oferują studentom dostęp do aktualnej wiedzy oraz nowoczesnej aparatury i umiejętności na najwyższym poziomie światowym.

Podczas studiów studenci uzyskują praktyczne umiejętności stosowania zaawansowanych technik biotechnologicznych. Studenci sami wykonują badania naukowe (szczególnie podczas zajęć laboratoryjnych), a ponadto są zaangażowani w badania naukowe prowadzone na Wydziale Biologii, co znajduje odzwierciedlenie w przygotowywanych przez nich pracach dyplomowych. Studenci często zostają również współautorami przygotowywanych przez naukowców z Wydziału Biologii opracowań naukowych.

Cele kształcenia:

Ogólnym celem kształcenia jest zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętność zastosowania zaawansowanych technik molekularnych i biotechnologicznych.

Absolwenci kierunku biotechnologia:

 1. posiadają umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej oraz krytycznej analizy uzyskanych wyników;
 2. są przygotowani do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych, analitycznych i diagnostycznych, firmach farmaceutycznych, oraz wykonywania prac badawczych z użyciem materiału biologicznego, w tym GMO;
 3. o ile zaliczą oferowany przez Wydział Biologii blok przedmiotów pedagogicznych, uzyskują uprawnienia do nauczania przyrody lub innych przedmiotów o profilu biologicznym w szkołach podstawowych;
 4. posiadają umiejętność przekazywania wiedzy o roli i osiągnięciach biotechnologii we współczesnym świecie i są przygotowani do pracy w redakcjach czasopism naukowych;
 5. są przygotowani do podjęcia studiów III stopnia.

Absolwenci studiów II stopnia kierunku biotechnologia mogą:

 • kontynuować kształcenie na studiach III stopnia w różnych placówkach badawczych;
 • być zatrudnieni w instytucjach badawczych: medycznych, farmaceutycznych, rolniczych, kosmetycznych, biotechnologicznych, prowadzących analizy i badania molekularne;
 • nauczać przyrody lub innych przedmiotów o profilu biologicznym w szkołach, o ile zaliczą oferowany przez Wydział Biologii blok przedmiotów pedagogicznych i uzyskają stosowne uprawnienia.

Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania tytułu zawodowego określonej dla rozpatrywanego programu kształcenia – 120 ECTS. Przedmioty do wyboru - 74 ECTS. Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów - 88. Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego 114.

Informacja o infrastrukturze.

Wydział dysponuje nowoczesnymi pomieszczeniami do prowadzenia zajęć dydaktycznych - aule wykładowe (360, 100 i 70 miejsc) oraz sale seminaryjne wyposażone są w urządzenia do prezentacji audiowizualnej.

Pracownie komputerowe

Posiadamy 2 pracownie komputerowe (32 i 24 stanowiska pracy). Studenci, mają dostęp do sieci komputerowej. W sumie Wydział dysponuje ponad 500 komputerami.

Laboratoria dydaktyczne i pracownie specjalistyczne

Laboratoria dydaktyczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt i aparaturę. Posiadamy sześć pracowni: Analizy Skażeń Środowiska, Dydaktyki Biologii, Ekotoksykologii, Fitotronowa, Izotopowa i Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej, wyposażonych w wysokiej klasy specjalistyczną aparaturę. Sprzęt będący w posiadaniu poszczególnych zakładów jest także wykorzystywany dla potrzeb dydaktyki.

Mamy 3, dostępne w ciągu całego roku, stacje terenowe:
1. Białowieska Stacja Geobotaniczna (24 miejsca),
2. stacja w Pilchach (24 miejsca),
3. stacja w Urwitałcie (42 miejsca).

Biblioteka Wydziału Biologii (BWB) posiada księgozbiór liczący ponad 70 tys. woluminów, w tym ok. 50 tys. książek i ponad 20 tys. czasopism. BWB ściśle współpracuje z innymi bibliotekami UW i Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie poprzez tworzenie centralnego katalogu online, obsługę Systemu Wypożyczeń Międzywydziałowych oraz udział w ogólnouniwersyteckim systemie informacyjno-bibliotecznym. Czytelnie tradycyjna i komputerowa BWB są ogólnie dostępne. Wypożyczalnia obsługuje tylko studentów i pracowników UW.

Program studiów dostępny jest na stronie Wydziału Biologii.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku biotechnologia w zakresie biotechnologii medycznej
Magisterium na kierunku biotechnologia w zakresie biotechnologii molekularnej
Magisterium na kierunku biotechnologia w zakresie komórek macierzystych w biologii i medycynie
Magisterium na kierunku biotechnologia w zakresie mikrobiologii stosowanej
Magisterium na kierunku biotechnologia w zakresie molekularnego podłoża i terapii chorób cywilizacyjnych
Magisterium na kierunku biotechnologia w zakresie neurobiologii i chorób neurodegeneracyjnych

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Profil ogólnoakademicki dla studiów II stopnia na kierunku Biotechnologia najlepiej odpowiada całokształtowi edukacji, której celem nadrzędnym jest zdobycie specjalistycznej wiedzy w zakresie biotechnologii i dziedzin pokrewnych. Podczas tych studiów uzyskiwane są także praktyczne umiejętności stosowania zaawansowanych technik biotechnologicznych.
Ogólnym celem kształcenia jest zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętność zastosowania zaawansowanych technik molekularnych i biotechnologicznych. Absolwenci posiadają umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej oraz krytycznej analizy uzyskanych wyników. Absolwenci kierunku studiów Biotechnologia II stopnia są przygotowani do podjęcia pracy w
laboratoriach badawczych, analitycznych i diagnostycznych, firmach farmaceutycznych, oraz wykonywania prac badawczych z użyciem materiału biologicznego, w tym GMO.
Absolwenci kierunku Biotechnologia II stopnia, o ile zaliczą oferowany przez Wydział Biologii blok przedmiotów pedagogicznych, uzyskują uprawnienia do nauczania przyrody lub innych przedmiotów o profilu biologicznym w szkołach podstawowych i gimnazjach. Absolwenci posiadają umiejętność przekazywania wiedzy o roli i osiągnięciach biotechnologii we współczesnym świecie i są przygotowani do pracy w redakcjach czasopism naukowych. Absolwenci kierunku Bitechnologia przygotowani są do podjęcia studiów III stopnia.
Studia trwają 4 semestrów.
Liczba godzin zajęć i punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego) – 1800 godzin/120 ECTS

Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia do wyboru.
86 ECTS (71,7%)

Praktyki
Nie dotyczy

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
lab_spe - Laboratorium specjalizacyjne
prac_mgr - Pracownia magisterska
sem - Seminarium
sem_mgr - Seminarium magisterskie
sem_spe - Seminarium specjalizacyjne
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/