Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo > Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, stacjonarne, pierwszego stopnia

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-BN)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Celem studiów I stopnia (licencjackich) jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie nauki o informacji (bibliologii i informatologii), którzy posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu tworzenia, wyszukiwania, organizacji oraz udostępniania zasobów informacyjnych za pomocą narzędzi różnego typu (zwłaszcza cyfrowych). Podczas zajęć studenci poznają sposoby i techniki korzystania z informacji oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym projektowania i wykorzystania systemów informacyjnych. Poznają także specjalistyczne narzędzia umożliwiające dostęp do informacji oraz jej rzetelnej oceny. Nabywają wiedzę z zakresu wykorzystania zintegrowanych systemów bibliotecznych, multiwyszukiwarek naukowych, oprogramowania służącego tworzeniu bibliotek, archiwów i repozytoriów cyfrowych, metadanych dokumentów, ewolucji formy książki, prasy elektronicznej oraz innych problemów związanych z działalnością szeroko rozumianych instytucji informacji. Zdobywają umiejętność badania użytkowników informacji, w różnych perspektywach: czytelnika, uczestnika wydarzeń kulturalnych, klienta usług informacyjnych, mieszkańca - członka społeczności lokalnej. W efekcie poznania prezentowanych zagadnień i uzyskanych kompetencji absolwenci mają możliwość aktywnego uczestniczenia w pracach instytucji działających na potrzeby organizacji społeczności lokalnych, budowania sieci komunikacji i współpracy lokalnych podmiotów, a także stymulowania i aktywizacji mieszkańców.

Kierunek studiów informacja naukowa i bibliotekoznawstwo związany jest z naukami społecznymi, w programie pojawiają się również treści z nauk humanistycznych. Wiodącą dyscypliną studiów są nauki o komunikacji społecznej i mediach. Inne dyscypliny reprezentowane w programie studiów to: psychologia, historia, językoznawstwo, filozofia, literaturoznawstwo.

Absolwent studiów jest więc przygotowywany do pracy w centrach informacyjnych, bibliotekach i innych instytucjach kultury (np. ośrodkach kultury) zajmujących się tworzeniem, gromadzeniem, przechowywaniem, organizowaniem i udostępnianiem informacji w różnych formach i na różnych nośnikach. Nieodzownym elementem tego przygotowania jest poznanie narzędzi pracy, ale także form i metod pracy z użytkownikami informacji.

W trakcie studiów istnieje możliwość (dla chętnych) zrealizowania przedmiotów z bloku pedagogiczno-psychologicznego, dzięki którym student uzyskuje kwalifikacje pedagogiczne, potrzebne w pracy z dziećmi i młodzieżą, oraz niezbędne w pracy nauczyciela bibliotekarza. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Szczególne znaczenie dla realizacji celów kształcenia mają praktyki zawodowe realizowane w trakcie trzech lat studiów (w programie przewidziane po I i II roku studiów). Ich celem jest zapoznanie studenta z warsztatem pracy w różnych instytucjach zajmujących się zarządzaniem informacją (np. ośrodkach informacji, bibliotekach) oraz wyszukiwaniem i organizacją zasobów informacyjnych pod kątem zróżnicowanych grup użytkowników, a także ukazanie możliwości adaptacji tej wiedzy do pracy w innych instytucjach zajmujących się wspieraniem edukacji (również środowiskowej), umacnianiem potencjału rozwojowego społeczności, rozwijaniem i wspieraniem integracji i aktywności lokalnej.

Realizacja programu studiów nakierowana jest na osiąganie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, które są niezbędne na współczesnym rynku pracy. Niezbędne są we wszystkich instytucjach zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacji. Zakładane efekty kształcenia osiągnięte zostaną poprzez realizację programu studiów, który jest zamieszczony na stronie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.  

Program studiów I stopnia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo jest tak opracowany, że umożliwia kontynuację wybranych treści na studiach II stopnia.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Ad. 1. Efekty kształcenia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo dla studiów I stopnia są następujące:
Wiedza
• Absolwent posiada podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie bibliologii i informatologii oraz dyscyplin właściwych dla bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.
• Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury oraz podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego mające zastosowanie w działalności bibliotecznej i informacyjnej oraz w edukacji.
• Ma podstawową wiedzę o bibliotekach oraz innych instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym.
Umiejętności
• Absolwent potraf wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł dla potrzeb własnych i użytkowników.
• Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie bibliologii i informatologii kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.
• Potrafi rozpoznać różne typy dokumentów bibliotek i instytucji informacyjnych, przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno - kulturowym.
Kompetencje społeczne
• Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.
• Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu bibliotekarza i pracownika informacji.
• Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy.
Ad. 2.
Studia licencjackie trwają 6 semestrów. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania tytułu zawodowego licencjata informacji naukowej i bibliotekoznawstwa – wynosi 180.
Ad. 3.
W ramach modułów realizowany jest blok zajęć pedagogiczno – psychologicznych umożliwiający otrzymanie kwalifikacji pedagogicznych. Blok obejmuje przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym i metodyczno-dydaktycznym. Moduły kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela bibliotekarza opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.
Ad. 4.
W/g realizowanego obecnie programu na studiach I stopnia łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych wynosi 94 ECTS, z przedmiotów obieralnych – 34 ECTS a przedmiotów fakultatywnych -52 ECTS.
Ad. 5.
Praktyki: na studiach licencjackich:
w/g realizowanego obecnie programu student otrzymuje 8 ECTS.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/