Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo > Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia (NZ2-BN)

Drugiego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 2-letnie
Język: polski

Kierunek studiów „Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo” związany jest z naukami społecznymi, w programie pojawiają się również treści z nauk humanistycznych.

Wiodącą dyscypliną studiów jest nauka o komunikacji społecznej i mediach. Inne dyscypliny, które są reprezentowane w programie studiów to: psychologia, historia, językoznawstwo, filozofia, literaturoznawstwo.

Studia II stopnia na kierunku „informacja naukowa i bibliotekoznawstwo” przygotowują do podjęcia pracy we wszystkich instytucjach związanych z nauką, edukacją, kulturą, gospodarką, administracją itd. - wszędzie tam, gdzie dokonuje się zarządzanie zróżnicowanymi zasobami informacji, projektowaniem i realizacją usług informacyjnych, szeroko rozumianym pośrednictwem między użytkownikiem (odbiorcą, czytelnikiem) a źródłami wiedzy i obiektami kultury.

Absolwenci posiadają kompetencje do pełnienia funkcji kierowniczych w bibliotekach i placówkach informacyjnych, jak również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej z realizowaniem usług informacyjnych lub udziałem w rynku wydawniczym i księgarskim.

W trakcie studiów zdobywają umiejętności potrzebne do realizacji wszystkich procesów informacyjnych (gromadzenie, opracowanie, udostępnianie), do projektowania, organizowania i prowadzenia zasobów i usług informacyjnych z uwzględnieniem ich specyfiki przedmiotowej, jak również do pracy z odbiorcami kultury i użytkownikami informacji, zwłaszcza w zakresie kształcenia ich kompetencji informacyjnych oraz rozpoznawania i realizacji potrzeb informacyjnych odpowiednio do kontekstu (nauka, edukacja, kultura, rozrywka, praca zawodowa itp.).

Studenci zdobywają też tzw. kompetencje miękkie, w tym organizacji pracy własnej, organizacji i udziału w pracach zespołowych, kierowania pracami innych, komunikowania wyników badań.

Studenci mają możliwość wyboru w ramach kierunku studiów jednej ze ścieżek specjalistycznych:

  • architektura informacji i wiedzy (AIW);
  • dziedzictwo kulturowe (DZK);
  • edytorstwo (EDY);
  • informacja i komunikacja w instytucjach kultury (IKE);
  • organizacja i zarządzanie bibliotekami (OZB);
  • zarządzanie informacją i wiedzą (ZIW),

Ścieżki te profilowane są wokół zagadnień architektury i zarządzania informacją, organizacji i zarządzania bibliotekami, działalności instytucji kultury, ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego lub zagadnień edytorskich.

Seminaria magisterskie studenci wybierają odpowiednio do swoich zainteresowań i planów zawodowych.

Zajęcia prowadzą wykładowcy o uznanym dorobku naukowym, korzystając z nowoczesnych laboratoriów i specjalistycznego sprzętu niezbędnego w projektach digitalizacyjnych oraz kształceniu w zakresie zasobów otwartych czy edytorstwa cyfrowego.

Studenci zobowiązani są do zrealizowania praktyk specjalizacyjnych w wymiarze 60 godz., zgodnie z obraną ścieżką specjalistyczną.

Studia przygotowują do kontynuowania edukacji i pracy badawczej na studiach III stopnia.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Ad. 1. Efekty kształcenia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo dla studiów II stopnia są następujące:
Wiedza
• Absolwent ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych, potrafi ją twórczo rozwijać i wykorzystywać w zakresie bibliologii i informatologii.
• Zna terminologię specjalistyczną dla nauk humanistycznych podstawowych dla bibliologii i informatologii.
• Posiada pogłębione umiejętności badawcze , obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowywanie i prezentację wyników pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie bibliologii i informatologii oraz dyscyplin naukowych właściwych dla informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.
• Ma wiedzę o bibliotekach i innych instytucjach kultury oraz orientację we współczesnym życiu kulturalnym, w zakresie niezbędnym dla prowadzenia współpracy bibliotek i wymiany informacji z tymi instytucjami.

Umiejętności
• Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy dla potrzeb własnych.
• Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze w zakresie bibliologii i informatologii a także rozwijać i kształtować własną karierę zawodową.
• Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie bibliologii i informatologii oraz z dziedzin nauki i dyscyplin naukowych pokrewnych w języku polskim i obcym.

Kompetencje społeczne
• Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.
• Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu bibliotekarza albo pracownika informacji.
• Aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego (ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa piśmienniczego) swojego regionu, kraju, Europy.
Ad. 2.
Studia magisterskie trwają 4 semestry. Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania tytułu magistra informacji naukowej i bibliotekoznawstwa – wynosi 120
Ad. 3.
W ramach modułów realizowany jest blok zajęć pedagogiczno – psychologicznych umożliwiający otrzymanie kwalifikacji pedagogicznych. Blok obejmuje przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym i metodyczno-dydaktycznym. Moduły kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela bibliotekarza opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.
Ad. 4.
Na studiach II stopnia łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych wynosi 40 ECTS, z przedmiotów kierunkowych – 44 ECTS a przedmiotów fakultatywnych -36 ECTS.
Ad. 5.
Praktyki zawodowe na studiach magisterskich są realizowane po I roku studiów w wymiarze : 156 h za które student otrzymuje 6 punktów ECTS.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/