Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo > Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia (NZ1-BN)

Pierwszego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 3-letnie
Język: polski

Celem studiów I stopnia (licencjackich) jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie nauki o informacji (bibliologii i informatologii), którzy posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu tworzenia, wyszukiwania, organizacji oraz udostępniania zasobów informacyjnych za pomocą narzędzi różnego typu (zwłaszcza cyfrowych). Podczas zajęć studenci poznają sposoby i techniki korzystania z informacji oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym projektowania i wykorzystania systemów informacyjnych. Poznają także specjalistyczne narzędzia umożliwiające dostęp do informacji oraz jej rzetelnej oceny. Nabywają wiedzę z zakresu wykorzystania zintegrowanych systemów bibliotecznych, multiwyszukiwarek naukowych, oprogramowania służącego tworzeniu bibliotek, archiwów i repozytoriów cyfrowych, metadanych dokumentów, ewolucji formy książki, prasy elektronicznej oraz innych problemów związanych z działalnością szeroko rozumianych instytucji informacji. Zdobywają umiejętność badania użytkowników informacji, w różnych perspektywach: czytelnika, uczestnika wydarzeń kulturalnych, klienta usług informacyjnych, mieszkańca - członka społeczności lokalnej. W efekcie poznania prezentowanych zagadnień i uzyskanych kompetencji absolwenci mają możliwość aktywnego uczestniczenia w pracach instytucji działających na potrzeby organizacji społeczności lokalnych, budowania sieci komunikacji i współpracy lokalnych podmiotów, a także stymulowania i aktywizacji mieszkańców.

Kierunek studiów informacja naukowa i bibliotekoznawstwo związany jest z naukami społecznymi, w programie pojawiają się również treści z nauk humanistycznych. Wiodącą dyscypliną studiów są nauki o komunikacji społecznej i mediach. Inne dyscypliny reprezentowane w programie studiów to: psychologia, historia, językoznawstwo, filozofia, literaturoznawstwo.

Absolwent studiów jest więc przygotowywany do pracy w centrach informacyjnych, bibliotekach i innych instytucjach kultury (np. ośrodkach kultury) zajmujących się tworzeniem, gromadzeniem, przechowywaniem, organizowaniem i udostępnianiem informacji w różnych formach i na różnych nośnikach. Nieodzownym elementem tego przygotowania jest poznanie narzędzi pracy, ale także form i metod pracy z użytkownikami informacji.

W trakcie studiów istnieje możliwość (dla chętnych) zrealizowania przedmiotów z bloku pedagogiczno-psychologicznego, dzięki którym student uzyskuje kwalifikacje pedagogiczne, potrzebne w pracy z dziećmi i młodzieżą, oraz niezbędne w pracy nauczyciela bibliotekarza. Szczegółowe informacje znajdują się na Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.

Szczególne znaczenie dla realizacji celów kształcenia mają praktyki zawodowe realizowane w trakcie trzech lat studiów (w programie przewidziane po I i II roku studiów). Ich celem jest zapoznanie studenta z warsztatem pracy w różnych instytucjach zajmujących się zarządzaniem informacją (np. ośrodkach informacji, bibliotekach) oraz wyszukiwaniem i organizacją zasobów informacyjnych pod kątem zróżnicowanych grup użytkowników, a także ukazanie możliwości adaptacji tej wiedzy do pracy w innych instytucjach zajmujących się wspieraniem edukacji (również środowiskowej), umacnianiem potencjału rozwojowego społeczności, rozwijaniem i wspieraniem integracji i aktywności lokalnej.

Realizacja programu studiów nakierowana jest na osiąganie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, które są niezbędne na współczesnym rynku pracy. Niezbędne są we wszystkich instytucjach zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacji. Zakładane efekty kształcenia osiągnięte zostaną poprzez realizację programu studiów, który jest zamieszczony na stronie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.

Program studiów I stopnia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo jest tak opracowany, że umożliwia kontynuację wybranych treści na studiach II stopnia.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Wiedza: absolwent zna i rozumie
K_W01 - fakty, obiekty i zjawiska oraz opisujące je teorie właściwe dla bibliologii i informatologii oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach, ich specyfikę przedmiotową
K_W02 - metodologię nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz dyscyplin pokrewnych dla kierunku studiów, w zakresie odpowiadającym współpracy i inspiracji interdyscyplinarnej społecznej i mediach, ich specyfikę przedmiotową
K_W03 - podstawową terminologię ogólną i specjalistyczną w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach, w tym szczególnie bibliologii i informatologii, oraz dyscyplin pokrewnych dla kierunku studiów
K_W04 - podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla nauk o komunikacji społecznej i mediach, w tym szczególnie bibliologii i informatologii, oraz dyscyplin pokrewnych dla kierunku studiów
K_W05 - zasady działania systemów bibliotecznych: ogólne i zawężone do poszczególnych obszarów działalności badawczej i/lub zawodowej
K_W06 - historię, zasady i formy tworzenia i działalności instytucji kultury i informacji różnego typu
K_W07 - procesy tworzenia, zarządzania, oceny jakości zbiorów dokumentów oraz procedur i narzędzi dostępu do nich
K_W08 - metody, formy i uwarunkowania socjologiczne oraz psychologiczno-społeczne komunikowania się z użytkownikami bibliotek i innymi instytucjami kultury
K_W09 - prawne, społeczne, ekonomiczne, techniczne i kulturowe aspekty działalności instytucji kultury i informacji
K_W10 - podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i prawa autorskiego mające zastosowanie w działalności bibliotecznej i informacyjnej oraz w edukacji.
K_W11 - podstawowe kierunki socjologiczne i psychologiczne oraz charakterystykę psychologiczną człowieka
K_W12 - historię i etapy rozwoju nauki, jej strukturę i organizację
K_W13 - wybrane zagadnienia i procesy historyczne Polski i Europy, w tym także historyczną ewolucję kultury
K_W14 - budowę i funkcjonowanie języka jako systemu znaków i narzędzia komunikacji społecznej
K_W15 - podstawową wiedzę literaturoznawczą, z uwzględnieniem literatury pięknej jako artefaktu kultury i źródła inspiracji artystycznej
K_W16 - podstawowe terminy i obszary badań filozofii
K_W17 - podstawowe pojęcia logiki klasycznej oraz sposób dowodzenia w klasycznym rachunku zdań, klasycznym rachunku predykatów i teorii mnogości
Umiejętności: absolwent potrafi
K_U01 - posługiwać się pojęciami i metodologią badań z obszaru nauk o komunikacji społecznej i mediach (bibliologii i informatologii) pozwalającymi na identyfikację i badanie problemów związanych z kierunkiem studiów
K_U02 - korzystać z teorii i metodologii dyscyplin pokrewnych dla kierunku studiów w realizacji zadań badawczych i zawodowych
K_U03 - korzystać z terminologii specjalistycznej nauk o komunikacji społecznej i mediach, w tym szczególnie bibliologii i informatologii, oraz dyscyplin pokrewnych dla kierunku studiów
K_U04 - korzystać z technik informacyjno-komunikacyjnych w zakresie właściwym dla kierunku studiów
K_U05 - wyszukiwać, analizować, oceniać źródła oraz selekcjonować i wykorzystywać informacje z nich pochodzące dla potrzeb własnych i użytkowników
K_U06 - identyfikować i stosować właściwe metody i narzędzia organizacji i reprezentacji informacji
K_U07 - identyfikować i analizować potrzeby użytkowników instytucji kultury i informacji
K_U08 - prowadzić działania edukacyjne, animacyjne i promocyjne związane z działalnością informacyjną i kulturalną, zwłaszcza czytelniczą
K_U09 - analizować funkcjonowanie instytucji kultury i informacji, oceniać efektywność realizacji usług kulturalnych i informacyjnych
K_U10 - porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach, w tym szczególnie bibliologii i informatologii
K_U11 - przygotowywać wystąpienia ustne dotyczące zagadnień z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach, w tym szczególnie bibliologii i informatologii
K_U12 - opracować różne rodzaje prac pisemnych związanych z problemami badawczymi nauk o komunikacji społecznej i mediach w zakresie bibliologii i informatologii
K_U13 - posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
K_U14 - planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole w zakresie zadań związanych z działalnością kulturalną i/lub informacyjną
K_U15 - samodzielnie zdobywać nową wiedzę i umiejętności związane z kierunkiem studiów i pracą badawczą i/lub zawodową
Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
K_K01 - krytycznej oceny posiadanej wiedzy niezbędnej do realizacji działań badawczych i/lub zawodowych w obszarze nauk o komunikacji społecznej i mediach, w tym szczególnie bibliologii i informatologii
K_K02 - uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z obszaru bibliologii i informatologii oraz korzystania z wiedzy innych w tym zakresie
K_K03 - wypełniania zobowiązań społecznych pracownika sfery kultury i/lub informacji, w tym zaangażowania w działalność na rzecz środowiska i inicjowania działań na rzecz interesu publicznego
K_K04 - przestrzegania i egzekwowania etyki zawodowej pracowników sfery kultury i/lub informacji
K_K05 - dbałości o dorobek i tradycje pracowników sfery kultury i/lub informacji
K_K06 - myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w odniesieniu do instytucji i działań zawodowych z obszaru informacji i/lub kultury

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/