Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Architektura przestrzeni informacyjnych > Architektura przestrzeni informacyjnych , stacjonarne, drugiego stopnia

Architektura przestrzeni informacyjnych , stacjonarne, drugiego stopnia (S2-PRK-API)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Opis programu studiów

Celem kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku Architektura przestrzeni informacyjnych (API) jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych absolwentów w zakresie projektowania i badania cyfrowych usług informacyjnych.

Ze względu na specyfikę dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach, w odróżnieniu od innych kierunków tego typu,usługi cyfrowe rozpatrywane są w dwóch kontekstach: w wymiarze społecznym oraz wymiarze technologicznym.

W pierwszym ujęciu są one traktowane jako systemy informacyjne osadzone w określonym kontekście społecznym, stworzone w celu realizacji celów strategicznych instytucji i organizacji . Drugie ujęcie eksponuje wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do ich projektowania, badania ich funkcjonalności i użyteczności oraz recepcji . Do kategorii cyfrowych usług informacyjnych należą zarówno serwisy internetowe, aplikacje mobilne, media społecznościowe, cyfrowe platformy edukacyjne, jak również kolekcje cyfrowe dokumentujące dziedzictwo kulturowe, korporacyjne systemy informacyjne czy systemy informacji naukowej.

Przyjęcie takiej perspektywy w koncepcji kształcenia pozwala na pełne wykorzystanie potencjału dyscypliny nauk o mediach i komunikacji społecznej jako bazy dla treści programowych oferowanych na kierunku Architektura przestrzeni informacyjnych.

Program studiów został stworzony w oparciu o cztery główne osie, wokół których zorganizowane są poszczególne przedmioty znajdujące się w ofercie kierunku:

 1. Użytkownik informacji: Centralnym punktem pierwszej osi jest użytkownik informacji, będący kluczowym elementem otoczenia cyfrowej usługi informacyjnej. Treści programowe oferowane w tym bloku koncentrują się na badaniu potrzeb i zachowań informacyjnych użytkowników, a także ocenie i kształceniu ich kompetencji informacyjnych. Obejmuje to zarówno badanie sposobów interakcji użytkownika z cyfrowymi usługami informacyjnym , jak również zagadnienia związane z ich użytecznością oraz wiarygodnością i oceną jakości informacji .
 2. Zasoby informacji: W drugim ujęciu cyfrowe usługi informacyjne postrzegane są przez pryzmat zasobów informacji. Treści programowe oferowane w tym bloku koncentrują się na zagadnieniach związanych z projektowaniem i opisem zasobów informacji oferowanych przez cyfrowe usługi informacyjne . Podstawę dla tych treści programowych zapewnia organizacja wiedzy rozumiana jako: zbiór teorii, metod i narzędzi projektowania, realizacji i ewaluacji zawartości systemów informacyjnych . W tym obszarze eksponowane będą również społeczne, kulturowe i prawne aspekty budowy i recepcji zasobów informacji . Cele kształcenia w tym obszarze mają zapewnić absolwentowi wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do pracy zawodowej i badawczej związanej z projektowaniem cyfrowych usług informacyjnych jako: architekt informacji, projektant i redaktor serwisów www czy specjalista ds. metadanych.
 3. Zarządzanie informacją: Trzecia perspektywa to zarządzanie informacją rozumiane jako optymalizacja i standaryzacja procesów informacyjnych zachodzących nie tylko w ramach usługi informacyjnej, ale również w infrastrukturze organizacji i instytucji, w której ta funkcjonuje. W tym ujęciu treści programowe uwzględniają kontekst: organizacyjny, instytucjonalny i biznesowy zasobów informacyjnych oraz kultury korzystania z nich w różnych środowiskach . Treści programowe w tym bloku obejmują prawne i etyczne aspekty cyfrowych usług informacyjnych, politykę informacyjną, społeczno-kulturowe determinanty usług informacyjnych zarówno w skali mikro, jak i makro. Cele kształcenia w tym obszarze mają przygotować absolwenta do aktywnego uczestniczenia w projektowaniu i ocenie polityki informacyjnej instytucji i organizacji .
 4. Narzędzia: Koncepcja kształcenia na kierunku Architektura przestrzeni informacyjnych zakłada również obecność treści programowych, których celem jest wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych , niezbędne do realizacji celów i zadań wynikających ze specyfiki trzech wyżej opisanych obszarów. Zagadnienia te obejmują automatyzację procesów pozyskiwania, analizy, przetwarzania i wizualizacji informacji . Cele kształcenia w tym obszarze mają zapewnić absolwentom wiedzę w zakresie doboru właściwych technologii do rozwiązania określonych problemów organizacyjnych i badawczych oraz umiejętności w zakresie ich wykorzystania

Cechy programu studiów

Program studiów uwzględnia dużą grupę przedmiotów kierunkowych do wyboru, które pozwalają studentowi na pogłębienie wiedzy i nabycie umiejętności w wybranych przez niego obszarach. Przedmioty obowiązkowe w przeważającej większości mają charakter angażujący studentów: ćwiczeń, projektów, laboratoriów oraz konwersatoriów.

Założenia programowe zostały tak skonstruowane, aby gwarantować wyposażenie absolwentów w kompetencje miękkie, których brak jest najbardziej odczuwalny na rynku pracy. Należą do nich m.in. świadomość i ekspresja kulturowa oraz kompetencje międzykulturowe; umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy wyniesionej ze studiów, umiejętność rozwiązywania problemów, wykonywania zadań nierutynowych, inicjatywność i przedsiębiorczość oraz umiejętność pracy w grupie.

Aktualny program studiów dostępny jest na stronie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.

Praktyki studenckie

Program studiów nie przewiduje praktyk studenckich.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów zdobędzie pogłębioną wiedzę w zakresie teorii, metodologii i terminologii tworzenia i funkcjonowania cyfrowych usług informacyjnych, a także ich determinantów społeczno-kulturowych. Będzie także posiadał doświadczenie w zakresie stosowania tej wiedzy w praktyce, w obszarze projektowania i ewaluacji usług informacyjnych, poprzez udział w licznych projektach, które są podstawową formą kształcenia na tym kierunku.

Zdobyte umiejętności i wiedza pozwolą absolwentowi świadomie i metodycznie realizować zadania w zakresie:

 • badania potrzeb i zachowań informacyjnych użytkowników informacji, oraz uwzględniania ich w projektowanych usługach,
 • badania i projektowania sposobów interakcji użytkownika z cyfrowymi usługami informacyjnymi,
 • badania i projektowania architektury cyfrowych usług informacyjnych,
 • kształtowania polityki informacyjnej i strategii usług informacyjnych dla podmiotów z wybranych sektorów,
 • badania i projektowania strategii zarządzania informacją dla podmiotów z wybranych sektorów,
 • wykorzystania właściwych technologii informacyjno-komunikacyjnych na potrzeby działalności informacyjnej podmiotów z wybranych sektorów,
 • krytycznej analizy otoczenia społeczno-kulturowego cyfrowych usług informacyjnych.

Absolwent nabędzie kompetencje społeczne, które pozwolą mu na:

 • krytyczną ocenę zjawisk związanych tworzeniem i recepcją cyfrowych usług informacyjnych w społeczno-kulturowym kontekście ich funkcjonowania,
 • uwzględnienie aspektów prawnych, etycznych i kulturowych w procesie tworzenia i oceny cyfrowych usług informacyjnych
 • efektywną pracę w grupie zgodnie z przypisanymi rolami.

Nabyta w trakcie studiów wiedza i umiejętności pozwolą na pracę jako:

 • architekt informacji,
 • analityk informacji,
 • specjalista ds. metadanych,
 • specjalista ds. User Experience,
 • specjalista ds. użyteczności informacji
 • redaktor serwisów internetowych,
 • projektant serwisów www,
 • specjalista ds. zarządzania informacją (menedżer informacji).

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku architektura przestrzeni informacyjnych

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Wiedza: absolwent zna i rozumie
1) w pogłębionym stopniu zakres i specyfikę przedmiotową oraz teorie wyjaśniające złożone zależności między wybranymi faktami, obiektami i zjawiskami, właściwymi dla nauk o komunikacji społecznej i mediach w zakresie informatologii
2) metodologię badawczą właściwą dla nauk o komunikacji społecznej i mediach, w szczególności w zakresie informatologii
3) główne tendencje rozwojowe nauk o komunikacji społecznej i mediach, w szczególności w obszarze informatologii
4) koncepcje zarządzania informacją i wiedzą oraz metody badawcze, w tym właściwe dla analizy i projektowania strategii i narzędzi zarządzania informacją w podmiotach z różnych sektorów
5) w pogłębionym stopniu zakres i specyfikę przedmiotową oraz teorie właściwe dla architektury informacji, w tym kontekst interdyscyplinarny analiz i interpretacji wytworów kultury w tym obszarze oraz zasady doboru właściwych rozwiązań, w tym technologicznych, do rozwiązywania określonych problemów organizacyjnych i badawczych
6) koncepcje, metody badawcze i zasady ich doboru właściwe dla informatologii, wykorzystywane w projektowaniu, analizowaniu i ewaluowaniu systemów informacyjnych w różnych środowiskach ICT
7) metody badawcze właściwe dla informatologii, wykorzystywane w analizie potrzeb i zachowań informacyjnych użytkowników, w tym ich interakcji z cyfrowymi produktami i usługami informacyjnymi, a także ocenie i kształceniu ich kompetencji informacyjnych
8) społeczne, ekonomiczne i kulturowe konteksty i dylematy budowy i recepcji zasobów, produktów i usług informacyjnych
9) podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości, mające zastosowanie w szeroko rozumianej działalności informacyjnej
10) uwarunkowania etyczne i prawne ochrony własności intelektualnej i danych osobowych oraz ich powiązania z problematyką projektowania i prowadzenia usług informacyjnych
11) terminologię specjalistyczną stosowaną w naukach o komunikacji społecznej i mediach, w szczególności właściwą dla informatologii
12) filozoficzne podstawy działania sztucznej inteligencji

Umiejętności: absolwent potrafi
1) wykorzystywać metody badawcze nauk o komunikacji społecznej i mediach, w szczególności właściwe dla informatologii, stosowane w analizowaniu i projektowaniu systemów i usług informacyjnych
2) wykorzystać metody badawcze nauk o komunikacji społecznej i mediach, w szczególności właściwe dla informatologii, do analizy potrzeb i zachowań informacyjnych użytkowników, w tym ich interakcji z cyfrowymi produktami i usługami informacyjnymi, a także oceny i kształcenia ich kompetencji informacyjnych
3) dobierać właściwe źródła i informacje z nich pochodzące oraz dokonywać ich oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji, w zakresie problemów właściwych dla architektury informacji, z poszanowaniem prawa, w tym prawa autorskiego
4) dobierać właściwe metody i narzędzia, w szczególności zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne, do definiowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów w obszarze architektury informacji oraz dostosowywać te narzędzia i metody, lub też tworzyć nowe, do uwarunkowań konkretnego problemu
5) formułować i analizować problemy badawcze nauk o komunikacji społecznej i mediach, w szczególności w obszarze informatologii oraz prezentować i interpretować wyniki badań własnych
6) komunikować się na tematy specjalistyczne związane z architekturą informacji, z wykorzystaniem właściwej terminologii oraz form komunikacji, dostosowanych do kompetencji komunikacyjnych konkretnych kręgów odbiorców
7) prowadzić debaty na tematy z obszaru architektury informacji i zagadnień powiązanych, w tym dotyczących społecznych, ekonomicznych i kulturowych kontekstów zasobów, produktów, usług i środowisk informacyjnych
8) posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz terminologią specjalistyczną w tym języku, właściwą dla architektury informacji
9) współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach, w tym poprzez kierowanie pracami zespołu
10) samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie
11) dobierać właściwe metody i narzędzia, w szczególności zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne, do definiowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów w obszarze systemów zarządzania informacją i wiedzą w podmiotach z różnych sektorów
12) dobierać i wykorzystywać narzędzia i metody cyfrowe, właściwe dla humanistyki cyfrowej, do badania, analizy i udostępniania szeroko pojętych wytworów kultury analogowej.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
1) krytycznej oceny posiadanej wiedzy, w tym jej braków, oraz krytycznej oceny odbieranych treści
2) uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych właściwych dla architektury informacji oraz właściwego doboru ekspertów i zasięganiu ich opinii w przypadku trudności w samodzielnym rozwiązaniu problemu
3) wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego oraz inicjowania działań na rzecz interesu publicznego
4) myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
5) przestrzegania zasad etycznych w działalności informacyjnej, w tym stosowania tych zasad w zakresie planowanych funkcjonalności projektowanych rozwiązań informacyjnych
6) odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych i uwarunkowań technologicznych

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/