Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Architektura przestrzeni informacyjnych > Architektura przestrzeni informacyjnych, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia

Architektura przestrzeni informacyjnych, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia (NZ1-API)

Pierwszego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 3-letnie
Język: polski

Opis programu studiów

Architektura przestrzeni informacyjnych to zrównoważony program nauczania na temat zastosowania nowoczesnych technologii w tworzeniu i optymalizacji cyfrowych usług informacyjnych dla kultury, edukacji i biznesu.

Treści programowe koncentrują się wokół czterech grup zagadnień: architektura informacji, zarządzanie informacją, użytkownicy informacji i instytucje informacji.

 1. Architektura informacji to działalność badawcza i praktyczna skupiona na projektowaniu sieciowych usług informacyjnych (serwisy www, aplikacje mobilne, kolekcje cyfrowe) oraz analizie ich użyteczności i doświadczeń użytkownika (User Experience). Architektura informacji to wieloaspektowa perspektywa na projektowanie sieciowych usług informacyjnych, która uwzględnia aspekt estetyczny, interakcję człowiek-komputer oraz metody organizacji wiedzy.
 2. Zarządzanie informacją koncentruje się na sterowaniu procesami związanymi z przepływem informacji w organizacjach i systemach informacyjnych. Zagadnienia te obejmują metody i strategie pozyskiwania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji w instytucjach i organizacjach również z sektora komercyjnego.
 3. Obok aspektu technicznego i strategicznego jednym z kluczowych obszarów w programie studiów są przedmioty poświęcone człowiekowi i sposobom pozyskiwania i wykorzystania przez niego informacji. Treści te koncentrują się na problematyce potrzeb i zachowań informacyjnych i ulokowane są perspektywie nauki o informacji oraz psychologii poznawczej.
 4. Dopełnieniem tych treści programowych są zagadnienia poświęcone funkcjonowaniu i zarządzaniu tzw. instytucji informacji, czyli wszelkich form organizacyjnych, w których informacja odgrywa kluczową rolę w ich działalności. Dotyczy to zarówno bibliotek, archiwów, galerii i muzeów, ale również administracji publicznej oraz sektora komercyjnego. Ta grupa zagadnień uwzględnia analizę rynku instytucji informacji, ich form organizacyjnych oraz projektowania usług informacyjnych.

Treści programowe realizowane na kierunku Architektura przestrzeni informacyjnych mieszczą się w obszarze nauk społecznych (nauki o komunikacji społecznej i mediach, psychologia, nauki socjologiczne), nauk ścisłych i technicznych (informatyka) oraz nauk humanistycznych (historia, językoznawstwo).

Cechy programu studiów

Program studiów uwzględnia grupy przedmiotów obieralnych, które pozwalają studentowi na pogłębienie wiedzy i nabycie umiejętności w obszarach kluczowych dla kierunku. Są to moduły związane zarówno z zastosowaniem nowoczesnych technologii do projektowania serwisów www, analizy i wizualizacji informacji, jak również z badaniami użytkowników i instytucji informacji.

Duży nacisk został położony na wiedzę i umiejętności związane z zastosowaniem nowoczesnych technologii informacyjnych w przetwarzaniu i prezentowaniu informacji.

Praktyki studenckie

Celem praktyk jest zapoznanie studentów z podmiotami działającymi na rynku cyfrowych usług informacyjnych oraz umożliwienie nabycia umiejętności komunikowania się ze specjalistami z tej dziedziny. Podmioty, o których mowa mogą funkcjonować zarówno na rynku komercyjnym jak i w administracji rządowej i publicznej, w sektorze nauki, oświaty czy też kultury. Są to np. firmy świadczące usługi w zakresie projektowania serwisów www, aplikacji mobilnych, badania User Experience, agencje marketingu elektronicznego i mediów społecznościowych, redakcje portali internetowych. Dla sektora publicznego są to instytucje oferujące cyfrowe usługi informacyjne w postaci systemów informacyjnych i baz danych dokumentujących ich działalność statutową, np. biblioteki, galerie, muzea i archiwa a także organy administracji publicznej świadczące tego typu usługi informacyjne.

Aktualny program studiów dostępny jest na stronie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.

Sylwetka absolwenta

Absolwent jest przygotowany m.in. do:

 • identyfikowania kontekstów realizacji procesów informacyjnych;
 • prowadzenia analiz funkcjonalności systemów informacyjnych oraz badań użytkowników;
 • identyfikowania i odpowiadania na potrzeby informacyjne użytkowników indywidualnych i instytucjonalnych;
 • projektowania systemów i usług informacyjnych;
 • współpracy w ramach interdyscyplinarnych zespołów projektowych.

Zdobyte kwalifikacje pozwalają absolwentowi studiów na kierunku architektura przestrzeni informacyjnych podjąć i dobrze wykonywać prace związane z przetwarzaniem, prezentacją i obiegiem informacji w:

 • instytucjach kultury (biblioteki, muzea, galeria, archiwa),
 • instytucjach i organizacjach publicznych (np. samorządy, urzędy, fundacje itp.),
 • organizacjach gospodarczych (przedsiębiorstwa).

Nabyta w trakcie studiów wiedza i umiejętności pozwolą na pracę jako:

 • architekt informacji,
 • analityk informacji,
 • analityk danych,
 • specjalista ds. metadanych,
 • menedżer informacji,
 • projektant User Experience,
 • redaktor serwisów internetowych,
 • specjalista ds. mediów społecznościowych.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku architektura przestrzeni informacyjnych

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Wiedza: absolwent zna i rozumie
1) w zaawansowanym stopniu specyfikę przedmiotową, teorię i metodologię badawczą oraz miejsce bibliologii i informatologii w obszarze nauk humanistycznych
2) teorie i metodologię badawczą dyscyplin pokrewnych właściwych dla kierunku studiów - w zakresie odpowiadającym współpracy i/lub inspiracji interdyscyplinarnej
3) terminologię specjalistyczną w zakresie bibliologii i informatologii oraz dyscyplin pokrewnych właściwych dla kierunku studiów
4) metody analizy i interpretacji wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych bibliologii i informatologii i dyscyplin pokrewnych, właściwych dla kierunku studiów
5) zasady działania systemów informacyjnych: ogólne i zawężone do poszczególnych obszarów i kontekstów działalności badawczej i/lub zawodowej
6) historię, zasady i formy działania instytucji informacji i kultury różnego typu; procesy tworzenia, zarządzania i oceny jakości zasobów informacji oraz procedur i narzędzi dostępu do nich
7) podstawowe strategie i metody wyszukiwania informacji, weryfikacji jej jakości i wiarygodności
8) metody, formy i uwarunkowania psychologiczno-społeczne komunikowania się z odbiorcami/ użytkownikami informacji
9) podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz formy rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej mające zastosowanie w szeroko rozumianej działalności informacyjnej oraz w kształceniu kompetencji informacyjnych

Umiejętności: absolwent potrafi
1) zastosować teorie, terminologię i metody badawcze z obszaru bibliologii i informatologii i dyscyplin pokrewnych, właściwe dla kierunku studiów, do projektowania i realizacji zadań badawczych i zawodowych
2) samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać źródła pod kątem ich rzetelności i wiarygodności; selekcjonować i użytkować informacje z nich pochodzące dla potrzeb własnych i użytkowników oraz wprowadzać je w obieg informacji za pomocą mediów klasycznych i społecznościowych
3) identyfikować rodzaje i podstawowe cechy systemów organizacji wiedzy oraz identyfikować i analizować potrzeby i zachowania informacyjne ich użytkowników
4) prowadzić działania edukacyjne, animacyjne i promocyjne związane z działalnością informacyjną i/lub kulturalną, w tym kształcenie kompetencji informacyjnych
5) analizować funkcjonowanie instytucji i/lub ich działów prowadzących działalność informacyjną; oceniać efektywność realizacji usług informacyjnych i kulturalnych
6) komunikować się w formie ustnej lub pisemnej w zakresie odpowiadającym kierunkowi studiów, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i właściwej terminologii oraz źródeł informacji
7) posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
8) planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole w zakresie zadań związanych z działalnością informacyjną i/lub kulturalną
9) samodzielnie zdobywać nową wiedzę i umiejętności służące identyfikacji i rozwiązywaniu praktycznych i teoretycznych problemów z obszaru bibliologii i informatologii, w szczególności architektury przestrzeni informacyjnych

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
1) krytycznej oceny posiadanej wiedzy niezbędnej do realizacji działań badawczych i/lub zawodowych w obszarze bibliologii i informatologii oraz dziedzin pokrewnych związanych z architekturą przestrzeni informacyjnych
2) wypełniania zawodowych zobowiązań społecznych, związanych z działalnością informacyjną i uczestnictwem w kulturze
3) przestrzegania zasad etycznych pracownika informacji
4) realizowania powierzonych zadań, pracując w zespole i pełniąc w nim różne role, włącznie z rolą lidera

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/