Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Studia amerykanistyczne > Studia amerykanistyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia

Studia amerykanistyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-AM)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: angielski

Ośrodek Studiów Amerykańskich jest interdyscyplinarną jednostką naukową i dydaktyczną Uniwersytetu Warszawskiego, którego pracownicy zajmują się różnymi dziedzinami wiedzy związanymi ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, także w szerszym kontekście sąsiadujących krajów półkuli zachodniej: kulturą, literaturą, sztuką, filmem i mediami, historią, gospodarką, polityką, historią idei, społeczeństwem i prawem.

Ośrodek Studiów Amerykańskich UW prowadzi Studia amerykanistyczne I stopnia, stacjonarne o profilu ogólnoakademickim. Studia trwają trzy lata (sześć semestrów). Zajęcia są prowadzone przez stałych pracowników naukowo-dydaktycznych, wykładowców kontraktowych i profesorów wizytujących. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Wśród stałych wykładowców OSA są naukowcy polscy, a także ze Stanów Zjednoczonych i Meksyku.

Program obejmuje nauki humanistyczne oraz nauki społeczne, a w tym następujące dyscypliny: nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, historia, nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne. Dyscypliną wiodącą są nauki o kulturze i religii.

Prowadzone przez OSA studia amerykanistyczne I stopnia należą do największych tego typu programów w Europie. Są unikatowe w skali kraju ze względu na interdyscyplinarność, uwzględnienie perspektywy porównawczej, zwłaszcza w odniesieniu do Ameryki Łacińskiej, a także ze względu na wykładowy język angielski, ułatwiający kontakty międzykulturowe również dzięki obecności studentów zagranicznych. Studia przygotowują do „rozwiązywania problemów współczesności w wymiarach lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym” i kształtują elastyczne „umiejętności uwzględniające specyfikę potrzeb współczesnego rynku pracy” (Misja Instytutu Ameryk i Europy UW, do którego należy OSA).

Program studiów obejmuje zajęcia obowiązkowe wprowadzające do poszczególnych dziedzin składających się na program studiów oraz zajęcia do wyboru, stanowiące rozwinięcie wiedzy w ramach tych dziedzin, zwłaszcza w obszarze dotyczącym tematu pracy licencjackiej. Program obejmuje zajęcia z prowadzenia badań w zakresie humanistyki i nauk społecznych oraz pisania prac akademickich po angielsku. Studenckie granty badawcze pozwalają najlepszym studentom I stopnia na prowadzenie kwerend bibliotecznych i badań empirycznych w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Aktualny program studiów dostępny jest na stronie Ośrodka Studiów Amerykańskich.

Absolwenci uzyskują dyplom licencjata studiów amerykanistycznych. Absolwent trzyletnich studiów licencjackich w Ośrodku Studiów Amerykańskich posiada wiedzę umożliwiającą mu zrozumienie zjawisk kultury, zwłaszcza kultury Stanów Zjednoczonych Ameryki. Rozumie specyfikę nauk o kulturze i posiada wiedzę o zjawiskach i instytucjach kultury. Dzięki temu, jest przygotowany do samodzielnej pracy w mediach, ośrodkach kultury, fundacjach promujących kulturę, a także w urzędach administracji państwowej, samorządach i innych instytucjach publicznych.

Absolwent potrafi także formułować i rozwiązywać złożone problemy badawcze, rozpoznawać, rozumieć, interpretować, wyjaśniać i analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk kulturowych w Stanach Zjednoczonych. Umie korzystać w tym celu ze źródeł oraz stosować metody i narzędzia badawcze nauk humanistycznych i społecznych. Dzięki temu, jest przygotowany do gromadzenia, oceniania i klasyfikowania faktów z zakresu kultury oraz wyciągania wniosków – pracy, którą na co dzień wykonują badacze, ale także przedsiębiorcy, dziennikarze, nauczyciele przedmiotów humanistycznych i społecznych, aktywiści społeczni oraz pracownicy instytucji publicznych. Dzięki interdyscyplinarnemu systemowi nauczania, absolwent potrafi nie tylko rozpoznać i zrozumieć podstawowe fakty i procesy, ale zbierać je, łączyć, interpretować i na ich podstawie formułować samodzielne sądy i opinie.

Absolwenci OSA są przygotowani merytorycznie i warsztatowo do kontynuowania studiów na poziomie magisterskim i/lub podyplomowym.

Absolwenci OSA znajdują zatrudnienie w biznesie, handlu, gospodarce; dziennikarstwie, mediach; instytucjach kultury; nauce i szkolnictwie; administracji państwowej; służbie zagranicznej i organizacjach międzynarodowych; turystyce.

Budynek
Studenci mają zapewnione komfortowe warunki studiów. Zajęcia odbywają się w salach wykładowych znajdujących się w budynku UW przy ulicy Dobrej 55, na Powiślu. W pobliżu znajdują się siedziby innych wydziałów, Kampus Główny UW oraz Biblioteka Uniwersytecka.

Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Sale wykładowe są wyposażone w sprzęt komputerowy z dostępem do sieci Internet. Na terenie budynku dostępny jest Internet bezprzewodowy (sieć EDUROAM).

Biblioteka OSA UW udostępnia ceniony przez badaczy, studentów i dziennikarzy księgozbiór. Zgromadzone piśmiennictwo dotyczy zarówno Stanów Zjednoczonych Ameryki, jak i Ameryki Łacińskiej w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku studia amerykanistyczne

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Podstawa prawna: Uchwała nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim
Kierunek studiów: studia amerykanistyczne

Efekty uczenia się
Wiedza: absolwent zna i rozumie:
- miejsce i znaczenie nauk o kulturze i religii w systemie nauk, ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną, relacje do innych dyscyplin i dziedzin oraz kierunki rozwoju
- w zaawansowanym stopniu wybrane fakty i zjawiska dotyczące kultury Stanów Zjednoczonych oraz dotyczące ich metody i teorie, które wyjaśniają złożone zależności między nimi
- terminologię, metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych, wybrane tradycje, szkoły badawcze oraz kierunki rozwoju właściwe dla nauk o kulturze i religii do badań zjawisk kulturowych i społecznych w Stanach Zjednoczonych
- złożoność badań nad kulturą Stanów Zjednoczonych oraz konieczność czerpania z innych dyscyplin naukowych w celu stworzenia podstaw i kontekstów do tych badań
- podstawowe cechy oraz prawa tworzenia się struktur społecznych i zasady ich funkcjonowania w Stanach Zjednoczonych, w tym miejsce jednostki, rodzaje więzi i struktur społecznych, ich ewolucję i rządzące nimi prawidłowości, normy i reguły
- specyfikę społeczną Stanów Zjednoczonych oraz to, jak wielokulturowość i wielonarodowość mieszkańców warunkuje dynamikę rozwoju społecznego a także stwarza potencjalne trudności w tym rozwoju
- wytwory kultury amerykańskiej i charakterystyczne dla nich konteksty historyczne, społeczne i polityczne oraz przejawy i procesy charakterystyczne dla współczesnego życia kulturalnego, społecznego i politycznego w Stanach Zjednoczonych
- główne trendy i wytwory piśmiennictwa amerykańskiego, zasadnicze zręby historii literatury amerykańskiej będących nieodłącznym elementem do badań nad kulturą Ameryki Północnej, a także podstawy teoretyczne i metodologiczne literaturoznawstwa
- system norm i reguł, uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, kulturowych i społecznych w Stanach Zjednoczonych w kontekście historycznym i współczesnym będących podstawą do studiów nad kulturą Stanów Zjednoczonych oraz późniejszej działalności zawodowej
- podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości
- procesy historyczne i wydarzenia, które doprowadziły do powstania Stanów Zjednoczonych, oraz dalszy rozwój państwowości do czasów współczesnych
- strukturę i zasady działania systemu politycznego i instytucji życia politycznego właściwych dla zakresu studiów amerykanistycznych dotyczących Stanów Zjednoczonych
- miejsce i rolę Stanów Zjednoczonych w polityce zagranicznej, zarówno z perspektywy historycznej jak i współczesnych interesów polityczno-ekonomicznych

Umiejętności: absolwent potrafi:
- formułować i rozwiązywać złożone problemy badawcze, rozpoznawać, rozumieć, interpretować, wyjaśniać i analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk kulturowych w Stanach Zjednoczonych przy wykorzystaniu źródeł oraz standardowych metod i narzędzi badawczych w ramach nauk humanistycznych
- wykorzystywać posiadaną wiedzę teoretyczną do opisu i analizy procesów i zjawisk kulturowych zachodzących w Stanach Zjednoczonych
- formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy dotyczące zagadnień kultury amerykańskiej posiłkując się umiejętnością właściwego doboru źródeł, nie tylko z dyscypliny nauk o kulturze, ale również nauk pokrewnych niezbędnych do zrozumienia procesów i mechanizmów oddziaływania kultury
- dokonać analizy procesów i zjawisk kulturowych zachodzących w Stanach Zjednoczonych prawidłowo posługując się systemami normatywnymi
- dostrzec i analizować przejawy kultury politycznej w kontekście wydarzeń, kryzysów oraz rutynowej działalności systemu politycznego w Stanach Zjednoczonych posługując się narzędziami teoretycznymi i metodologicznymi z zakresu nauk o polityce
- posługiwać się podstawowymi narzędziami z zakresu teorii i metodologii właściwych dla nauk o polityce w celu czytania, rozumienia i interpretacji tekstów w tej dziedzinie
- interpretować dzieła literatury amerykańskiej w kontekście szeroko pojętej kultury amerykańskiej
- identyfikować, opisywać zjawiska społeczne oraz przejawy kultury społecznej w Stanach Zjednoczonych przy pomocy podstawowych narzędzi teoretycznych i metodologicznych z zakresu nauk socjologicznych, a także formułować i rozwiązywać problemy badawcze w tym zakresie
- interpretować i kontekstualizować społeczne teksty źródłowe z różnych epok dotyczące Stanów Zjednoczonych posługując się podstawowymi narzędziami z zakresu nauk socjologicznych i historii
- komunikować się na tematy amerykanistyczne związane ze Stanami Zjednoczonymi z użyciem specjalistycznej terminologii w języku angielskim oraz przy użyciu zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych
- stosować zasady poprawnego komunikowania się niezbędne w kontekście wymiany między dwoma systemami kulturowymi
- pozyskiwać i dobierać dane z różnych źródeł amerykanistycznych, integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski, formułować opinie, przygotowywać i przedstawiać prezentacje i wystąpienia w języku angielskim dotyczące ogólnych/podstawowych zagadnień z zakresu studiów amerykanistycznych nad Stanami Zjednoczonymi, a także przygotowywać opracowania pisemne w języku angielskim;
- wykazać się zgodną z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego znajomością języka angielskiego oraz znajomością innego języka obcego na poziomie B1
- uczestniczyć, pod opieką opiekuna naukowego, w przygotowaniu projektów badawczych (indywidualnych i grupowych) w zakresie szeroko pojętych studiów nad kulturą w Stanach Zjednoczonych
- dalej poszerzać i uzupełniać zdobytą wiedzę na temat Stanów Zjednoczonych poprzez samodzielnie zaplanowany i realizowany proces uczenia się przez całe życie

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów:
- krytycznie odbierać treści dotyczące Stanów Zjednoczonych przekazywane przez media i inne środowiska
- wykorzystywać zdobytą, interdyscyplinarną wiedzę z zakresu studiów amerykanistycznych nad Stanami Zjednoczonymi celem formułowania własnych opinii, oraz uznawać jej znaczenie w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
- poprzez myślenie i działanie w sposób przedsiębiorczy, angażować się i wykorzystywać swoją wiedzę amerykanistyczną na rzecz środowiska społecznego
- odpowiedzialnie wykonywać swój zawód, w tym przestrzegać zasad etyki zawodowej i wymagać tego od innych
- kontynuować naukę i dbać o rozwijanie dorobku w dziedzinie studiów amerykanistycznych

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/