Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Artes Liberales > Artes Liberales, studia stacjonarne, drugiego stopnia

Artes Liberales, studia stacjonarne, drugiego stopnia (S2-AL)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Limit miejsc 10, w tym:

5 miejsc dla osób z Narodowego Uniwersytetu Badawczego Higher School of Economics w Moskwie (HSE)

5 miejsc dla osób z Uniwersytetu w Kolonii (UzK)

  • Dziedziny: dziedzina nauk humanistycznych, dziedzina nauk społecznych, dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • Dyscypliny: nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, archeologia, nauki o polityce i administracji, psychologia, nauki socjologiczne, ekonomia i finanse, nauki biologiczne


Unikatowe (wyróżniające) cechy oraz cele programu
Studia II stopnia artes liberales to międzydziedzinowy program kształcenia adresowany do absolwentów interdyscyplinarnych i tradycyjnych kierunków studiów. Pozwala na zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych w ramach jednej z czterech ścieżek kształcenia. Studenci komponują plan studiów w dużej części samodzielnie – ponad 2/3 programu stanowią zajęcia do wyboru.

Ważnym celem kształcenia na kierunku artes liberales jest rozwijanie umiejętności prowadzenia badań interdyscyplinarnych. Służą temu seminaria dziedzinowe oraz kształcenie sprofilowane według zainteresowań studentów, realizowane poprzez wybór jednej ze ścieżek kształcenia.

Cultural and Intellectual History Between East and West (Między Wschodem a Zachodem - historia kultury i myśli) jest jedną z czterech ścieżek kształcenia realizowanych w ramach studiów II stopnia na kierunku artes liberales


Problematyka zajęć ścieżki obejmuje między innymi:

  • historia kultury
  • historia myśli
  • hermeneutyka tekstów kultury
  • różnorodność europejskich tradycji akademickich
  • akademickie użycie języka obcego

Zajęcia odbywają się w budynku Kolegium Artes Liberales przy ul. Dobrej 72, w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajęcia planowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00.

Absolwent studiów II stopnia artes liberales

Absolwent artes liberales ma interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych, pozwalającą mu swobodnie opisywać, analizować i rozumieć zjawiska z pogranicza tych nauk. Rozumie zależności między dyscyplinami w obrębie nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych i potrafi zastosować tę wiedzę do analizy dzieł artystycznych, tekstów kultury i zjawisk społecznych. Rozumie rolę człowieka w przyrodzie.

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej, interdyscyplinarnej pracy badawczej łączącej elementy nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych. W szczególności absolwent potrafi samodzielnie formułować problemy i pytania badawcze, krytycznie odnosić się do tekstów naukowych w w/w dziedzinach oraz pisać teksty spełniające wymogi naukowości w języku polskim i języku obcym. Seminaria badawcze zapewniają absolwentom umiejętności warsztatowe pozwalające na kontynuację nauki na studiach doktoranckich.

Absolwent artes liberales jest gotów do podjęcia pracy w międzykulturowym i różnorodnym środowisku. Jest świadomy zmienności warunków panujących na rynku pracy i gotowy do kształcenia się przez całe życie.

Dodatkowo absolwent ścieżki Cultural and Intellectual History Between East and West (Między Wschodem a Zachodem - historia kultury i myśli) ma prawo, po spełnieniu wszystkich warunków, ubiegać się o otrzymanie dwóch dyplomów – uczelni macierzystej i uczelni partnerskiej biorącej udział w programie.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku artes liberales

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Absolwent osiągnął efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów, w tym efekty uczenia się zdefiniowane dla ścieżki humanistyczno-przyrodniczej

W zakresie wiedzy absolwent:
- zna terminologię z zakresu wybranych dyscyplin w obrębie nauk humanistycznych, w szczególności: literaturoznawstwa, językoznawstwa, filozofii, historii, nauk o sztuce, nauk o kulturze i religii oraz archeologii
- zna wybrane dzieła literackie, artystyczne i filozoficzne i rozumie ich znaczenie w kulturze
- zna koncepcje metodologiczne wybranych badaczy w zakresie nauk humanistycznych
- zna terminologię z zakresu nauk biologicznych
- zna wybrane teorie w zakresie nauk biologicznych
- zna koncepcje metodologiczne wybranych badaczy w zakresie nauk biologicznych
- rozumie filozoficzne konsekwencje teorii i wyników badań podejmowanych w naukach biologicznych
- zna wybraną terminologię z zakresu nauk społecznych
- zna koncepcje metodologiczne i teoretyczne wybranych badaczy w zakresie nauk społecznych

W zakresie umiejętności absolwent:
- potrafi samodzielnie sformułować problem badawczy z zakresu wybranych dyscyplin w obrębie nauk humanistycznych, w szczególności: literaturoznawstwa, językoznawstwa, filozofii, historii, nauk o sztuce, nauk o kulturze i religii oraz archeologii
- potrafi krytycznie odnieść się do tekstu naukowego z zakresu nauk humanistycznych z wykorzystaniem właściwego dla danej dyscypliny aparatu pojęciowego
- analizuje napisane w języku obcym teksty naukowe z zakresu wybranych dyscyplin w dziedzinie nauk humanistycznych
- rozpoznaje specyfikę nauk przyrodniczych na tle nauk humanistycznych i społecznych
- potrafi krytycznie odnieść się do tekstu naukowego z zakresu nauk przyrodniczych z wykorzystaniem właściwego dla danej dyscypliny aparatu pojęciowego
- analizuje napisane w języku obcym teksty naukowe z zakresu nauk przyrodniczych
- potrafi pracować w zespole złożonym z przedstawicieli różnych dyscyplin nauk humanistycznych i przyrodniczych
- przygotowuje prace pisemne spełniające wymogi stawiane pracom akademickim z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych oraz z zachowaniem zasad ochrony własności intelektualnej
- potrafi rozpoznać specyfikę nauk społecznych na tle nauk humanistycznych i przyrodniczych
- potrafi krytycznie odnieść się do tekstu naukowego z zakresu nauk społecznych

W zakresie kompetencji społecznych absolwent:
- jest gotów do kształcenia ustawicznego (lifelong learning)
- jest gotów do dynamicznego rozwoju naukowego w obrębie nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych oraz śledzi nowe metody i paradygmaty badawcze
- ma kompetencje w zakresie wyboru najwłaściwszych środków służących do realizacji samodzielnie podjętych zadań
- podejmuje działania zmierzające do ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
- szanuje zasady tolerancji i wykazuje wrażliwość wobec różnic kulturowych
- szanuje dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze
- ma poszanowanie dla różnorodności kulturowej i przyrodniczej
- świadomie uczestniczy w życiu kulturalnym i społeczeństwie obywatelskim
- podejmuje działania zmierzające do ochrony przyrody
.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/