Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Artes Liberales > Artes Liberales, studia stacjonarne, pierwszego stopnia

Artes Liberales, studia stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-AL-F)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Studia artes liberales to kierunek przywracający wielowiekowe myślenie o uniwersytecie jako miejscu, w którym studiujący otrzymuje wszechstronne wykształcenie. Odwołują się do starożytnego i średniowiecznego pojęcia sztuk wyzwolonych mówiącego o jedności nauk w poszukiwaniu prawdy i piękna. Obecny we współczesnej nauce podział na dyscypliny wiedzy ma obecnie z jednej strony charakter umowny, z drugiej powoduje zamykanie się jednych dyscyplin na inne. Przeświadczenie o jedności sztuk leżało u podstaw antycznej myśli o formowaniu nowych pokoleń, a potem stało się częścią idei uniwersytetu. Student artes liberales nie znajdzie jednak w programie studiów dokładnie tych przedmiotów, które niegdyś tworzyły zrąb sztuk wyzwolonych, takich jak astronomia, retoryka czy geometria. Otrzyma edukację dostosowaną do czasów współczesnych – według modelu wypracowanego głównie w amerykańskich college'ach liberal arts. Naczelną regułą przyświecającą takiemu nauczaniu jest stałe i świadome przekraczanie granic dyscyplin oraz oferowanie zajęć, których tematyka łączy nauki humanistyczne, społeczne i przyrodnicze.

Znakomitą większość programu studiów artes liberales student układa samodzielnie, uzyskując możliwość swobodnego kształtowania własnej edukacji. Może przy tym wybierać z bogatej oferty przedmiotów nauczanych przez kadrę nie tylko Wydziału „Artes Liberales”, ale innych jednostek Uniwersytetu oraz gości z kraju i zagranicy zaproszonych na Wydział spoza uczelni. Wiele przedmiotów ma charakter eksperymentalny: prowadzonych jest przez tandemy lub grupy wykładowców, a przez aktywną formę odbiega od tradycyjnych wykładów uniwersyteckich. Wiele kursów kładzie nacisk na pracę zespołową i na rozwijanie kompetencji „miękkich”: umiejętności poprawnego, ale jednocześnie atrakcyjnego pisania tekstów naukowych, skutecznego prezentowania myśli w sytuacjach publicznych, wyważonego użycia nowych mediów, zdolności przywódczych i komunikacyjnych.

Program studiów I stopnia odpowiada na podstawowe problemy współczesnej rzeczywistości polskiej, europejskiej i światowej, które nazwaliśmy wyzwaniami kierunkowymi. Każde z nich łączy pod względem tematycznym różnorodne zajęcia, które są prowadzone przez specjalistów z wielu dziedzin i dyscyplin naukowych.

Więcej informacji na stronie www.al.uw.edu.pl

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku artes liberales

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Absolwent osiągnął efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów.
W zakresie wiedzy absolwent:
- Zna podstawową terminologię nauk humanistycznych i rozumie ich rolę kulturze
- Zna podstawową terminologię nauk społecznych i rozumie ich rolę kulturze
- Zna podstawową terminologię nauk przyrodniczych i rozumie ich rolę kulturze
- Rozumie zależności pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych
- Zna podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury
- Zna podstawowe kierunki myśli filozoficznej, społecznej, przyrodniczej
- Zna najważniejsze metody badań interdyscyplinarnych
- Zna podstawowe zasady komunikacji naukowej w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych
- Zna podstawowe zasady z zakresu prawa autorskiego

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:
- selekcjonować oraz dokonać krytycznej oceny informacji pochodzących z różnych źródeł naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych i innych
- dokonywać analizy dzieł sztuki oraz tekstów naukowych i materiałów źródłowych za pomocą odpowiednich narzędzi badawczych
- sformułować problem badawczy
- rozpoznawać i interpretować podstawowe problemy i zjawiska współczesności
- uczestniczyć w konferencjach, sympozjach i dyskusjach naukowych
- prezentować wyniki indywidualnej i zespołowej pracy akademickiej we właściwej formie
- przygotować prace pisemne uwzględniające elementarne wymogi stawiane pracom akademickim
- zaplanować i zrealizować działania o charakterze performatywnym
- posługuje się wybranym językiem obcym na poziomie B2
- przygotować wystąpienie ustne uwzględniające potrzeby odbiorców
- zaplanować i zrealizować pracę grupową
- potrafi wykorzystać informacje źródłowe z zachowaniem zasad ochrony własności intelektualnej
- wykorzystywać narzędzie cyfrowe w pracy akademickiej

W zakresie kompetencji społecznych absolwent:
- jest gotów do podejmowania kształcenia przez całe życie
- jest gotów do podejmowania pracy zespołowej
- jest gotów do poznawania nowych metod badawczych
- ma kompetencje w zakresie wyboru najwłaściwszych środków służących do realizacji wskazanych zadań
- jest gotów do samodzielnego wyznaczania zadań
- jest gotów do podjęcia właściwych działań przyczyniających się do ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
- przestrzega zasady tolerancji i ma poszanowanie dla różnic kulturowych
- docenia bogactwo kultury
- jest gotów do zrozumienia dziedzictwa kulturowego i różnorodności kulturowej
- jest gotów do świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społeczeństwie obywatelskim
- szanuje etyczny wymiar badań naukowych
- respektuje prawa własności intelektualnej

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/