On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > East European Studies > East European Studies, M.A.

East European Studies, M.A. (S2-SW)

(in Polish: Studia wschodnie, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: English, Polish, Russian

1. Obszar nauk humanistycznych oraz obszar nauk społecznych

2. Dyscypliny

 1. z dziedziny nauk humanistycznych: historia, nauki o kulturze i religii, językoznawstwo,
 2. z dziedziny nauk społecznych: nauki socjologiczne, nauki o bezpieczeństwie, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Dyscyplina wiodąca: historia, nauka o polityce i administracji.

3. Unikatowe cechy programu:

Studia Wschodnie są pierwszymi w Polsce tak kompleksowymi studiami uniwersyteckimi drugiego stopnia (utworzone w 1998 r.) o charakterze interdyscyplinarnym poświęconymi tematyce wscvhodniej. Dostosowane są do światowych trendów rozwojowych dotyczących tworzenia tzw. „ area studies”.

Podobnie jak działalność Studium Europy Wschodniej wykracza poza obszar nauki i dydaktyki, tak samo specyfika Studiów Wschodnich nie ogranicza się do wymiaru stricte akademickiego, tkwi także w ich społecznej przydatności. Nie trzeba podkreślać roli i wagi kierunku wschodniego dla polskiej polityki zagranicznej oraz polskiej racji stanu. W ostatnich latach także w Unii Europejskiej daje się zauważyć rosnące zainteresowanie tym obszarem pod względem politycznym i gospodarczym, militarnym i społecznym. Nie ulega wątpliwości, że wzrost zainteresowania przekłada się na rosnące zapotrzebowanie na dobrze wykształconych i przygotowanych specjalistów od problematyki tego regionu. Długoletnie doświadczenie w zakresie bezpośrednich związków i wspólnota losów historycznych otwiera przed Polską możliwość odegrania ważnej roli w ramach działań Unii Europejskiej w tym obszarze. Dostarczając wykształconych ekspertów i dobrych specjalistów, Studia Wschodnie są przedsięwzięciem akademickim służącym rozwojowi Polski oraz podniesieniu jej rangi zarówno w najbliższym sąsiedztwie, jak i w Unii Europejskiej.

Szczególną cechą studiów, wyjątkową w skali kraju, jest umiejętne połączenie nauczania prowadzonego przez wybitnych naukowców, legitymujących się znacznym dorobkiem badawczym oraz praktyków, którzy zdobyli ogromne dościadczenie, sprawując ważne fukcje w instytucjach zajmujących się wschodem, w tym pełniąc służbę dyplomatyczną i konsularną w państwach regionu zainteresowań oraz pracując w najważniejszych polskich instytucjach analitycznych.

Niezwykle ciekawe możliwości otwierają się przed studentami studiów wschodnich w związku z kilkoma, prowadzonymi i koordynowanymi przez Studium Europy Wschodniej, programami stypendialnymi dla osób z regionu zainteresowań Studium. Polscy studenci mają niezwykłą okazję do poznania licznych kolegów z wielu krajów i nawiązania kontaktów, owocujących w przyszłości. Podtrzymaniu tych kontaktów służą także zjazdy absolwentów, które odbywają się co 2 lata.

Studenckie Koło Naukowe SEW wraz ze Studium Europy Wschodniej organizuje studencko-doktoranckie konferencje naukowe, w czasie których studenci zdobywają umiejętności organziacyjne oraz preznetują wyniki swoich badań. Najlepsze referaty publikowane są w czasopismach naukowych Studium – „Obóz” i „Nowy Prometeusz”.

4. Studium prowadzi następujące specjalizacje:

 1. Bałkany,
 2. Europa Środkowa,
 3. Europa Wschodnia,
 4. Rosja,
 5. Kaukaz,
 6. Azja Środkowa.

5. W ramach specjalizacji student uzyskuje znajomość jednego z języków regionu specjalizacji (do wyboru z kilku, nierzadko są to języki nauczane na nielicznych tylko uniwersytetach Europy i Ameryki Północnej) na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz możliwość pogłębienia znajomości języka angielskiego i rosyjskiego w zakresie specjalistycznym.

6. Miejsce, w których odbywają się zajęcia: Campus Centralny

 1. Pałac Tyszkiewiczów - Potockich (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)
 2. gmach na ul. Oboźnej 7 (wejście od ul. Sewerynów)

7. Praktyki studenckie, wyjazdy terenowe.

 1. Studenci studiów wschodnich nie mają obowiązku odbywania praktyk. Studium wspiera natomiast udział studentów w stażach przez system dofinansowywania wyjazdów na zagraniczne staże w polskich placówkach dyplomatycznych, instytucjach międzynarodowych, placówkach naukowych, muzealnych i kulturalnych. Z początkiem roku akademickiego ogłaszane są zasady wsparcia finansowego i aplikowania.
 2. W ramach współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Gori (Gruzja) studenci mogą uczestniczyć w Szkole Letniej Gruzińskich Studiów Literackich i Historycznych w Gori – większość kosztów pokrywają oba uniwersytety.
 3. W ramach bliskiej współpracy z licznymi instytucjami polskimi Studium wspiera studentów w ich staraniach o staże w nich.
 4. W programie studiów drugiego stopnia znajduje się objazd naukowy po państwach regionu – dwutygodniowy na I roku. Koszty objazdu pokrywa w znaczącej części Studium w zakresie zgodnym z odpowiednimi zasadami, a pozostała część kosztów objazdu pokrywana jest przez studenta.
 5. Organizowane i finansowane przez Studium są obozy zajmujące się renowacją polskich cmentarzy na Kresach.

Aktualny program kierunku studiów dostępny jest na stronie https://studium.uw.edu.pl/magisterskie-studia-wschodnie/

Sylwetka absolwenta

1. Po zakończeniu studiów wschodnich pierwszego stopnia absolwent dysponuje:

 1. poszerzoną interdyscyplinarną wiedzą z zakresu nauk społecznych i humanistycznych o społeczeństwach, kulturze i gospodarce Europy Środkowej, Bałkanów, Europy Wschodniej, Rosji, Kaukazu i Azji Środkowej, o kontaktach tych obszarów z regionami sąsiednimi oraz o ich udziale w światowej polityce i gospodarce, ze specjalnym uwzględnieniem regionu specjalizacji wybranej przez studenta,
 2. umiejętnościami umożliwiającymi rozpoznawanie oraz analizowanie problemów społecznych, politycznych, ekonomicznych, prawnych, kulturowych, etnicznych i religijnych na tym obszarze,
 3. znajomością języka rosyjskiego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

2. Dalsze kierunki edukacji:

Po ukończeniu studiów wschodnich drugiego stopnia przed ich absolwentem otwiera się możliwość dalszego kształcenia w ramach studiów doktoranckich oraz podyplomowych.

3. Możliwości zatrudnienia:

 1. administracja krajowa i samorządowa, w tym ministerstwa zajmujące się stosunkami z krajami regionu (resort spraw zagranicznych, gospodarki, kultury), urzędy zajmujące się migrantami i uchodźami,
 2. instytucje międzynarodowe, w tym organy Unii Europejskiej, organizacji międzynarodowej i Euroregiony,
 3. przedsiębiorstwa polskie współpracujące z krajami regionu,
 4. organizacje pozarządowe współpracujące z krajami regionu,
 5. think-tanki.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in East European Studies

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

A graduate of second cycle degree studies in the field of Eastern Studies:

- possesses extended, inter-disciplinary knowledge to do with the region of the chosen specialization (Eastern Europe, Central Europe, Balkans, Russia, Caucasus, Central Asia), specifically to do with social, political, economic, and ethnic diversity, in the context of global and continental processes
- possesses extended knowledge of political and cultural relations between Poland and countries in the region
- possesses knowledge of diplomatic protocol and practice; knows the basic foundations of consular and diplomatic law
- is familiar with issues to do with international security and military cooperation of particular states in the region; understands NATO and EU security policies; understands the role of Poland in the international security system and military cooperation

- makes use of methodological foundations and analytical skills, which allow identification, diagnosis and prognosis of the directions of social, economic, political, cultural and ethnic transformations in the field(s) of study
- is able to utilize terms from specific theoretical concepts that function in humanistic and social sciences of the 20th century
- possesses knowledge of: 1) Russian or another language at level B2+ according to the Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment of the European Council and 2) fluency in a regional language

- possesses an extended awareness of the significance of the principles of interdenominational and interethnic coexistence in forming social ties
- is an expert prepared to work in: (1) public administration and self-government, (2) international institutions, (3) diplomacy, (4) Polish corporations active in Eastern markets, (5) mass media or (6) centers of research or expertise, cooperating with countries in the region

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/