On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in

Social Policy (S1-SP)

(in Polish: Polityka społeczna, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

Ogólna charakterystyka

Polityka społeczna jest częścią nauk o polityce, jednak od klasycznej politologii odróżnia ją to, że zajmuje się polityką bezpośrednio kształtującą codzienne życie ludzi . Studenci na kierunku polityka społeczna uczą się kształtować szczegółowe polityki publiczne wobec takich kwestii jak edukacja, ochrona zdrowia, zatrudnienie, migracje i integracja społeczno-kulturowa, mieszkalnictwo, rodzina czy niepełnosprawność.

Współczesne procesy polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe, np. integracja regionalna w Europie, globalizacja i nasilenie migracji międzynarodowych, wzrost aktywności zawodowej kobiet, zmiany wzorów życia rodzinnego, stwarzają nowe problemy i wyzwania, które wymagają innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań. Bez gruntownej i interdyscyplinarnej wiedzy o współczesnym świecie i jego przemianach trudno takie rozwiązania zaproponować.

Zmiany na rynku pracy wciąż zwiększają zapotrzebowanie na dobrze i wszechstronnie przygotowanych absolwentów studiów wyższych, świadomych potrzeby samokształcenia, podnoszenia kwalifikacji, innowacyjności. Efektywne wykorzystanie środków Unii Europejskiej wymaga przygotowania fachowych kadr, które będą w stanie kompetentnie tworzyć projekty przedsięwzięć i wprowadzać je w życie. Potrzebna jest kadra twórców regionalnych i lokalnych strategii społecznych, ewaluatorów projektów i ich efektów.

Wąska specjalizacja odchodzi w przeszłość. Pracownicy i przedsiębiorcy są elastyczni, zmieniają miejsca pracy i kierunki działalności gospodarczej oraz uczą się przez całe zawodowe życie. Studia na polityce społecznej proponują podróż po świecie współczesnych nauk społecznych z wyraźniejszym niż gdzie indziej nastawieniem na problemy życia codziennego i zawodowego ludzi oraz dają wiedzę i umiejętności ich rozwiązywania.

Program studiów

Studia I stopnia (licencjackie) trwają sześć semestrów i są przeznaczone dla absolwentów szkół średnich. Mogą na nie aplikować osoby posiadające polską, zagraniczną, międzynarodową lub europejską maturę. Studia realizowane są w formie stacjonarnej, a kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników maturalnych.

Studia I stopnia na kierunku polityka społeczna to nowoczesne studia z zakresu nauk społecznych. Studia obejmują m.in. przedmioty socjologiczne, ekonomiczne, politologiczne i prawne. Kierunek ma charakter interdyscyplinarny, gdyż wielostronne spojrzenie na procesy społeczne ułatwia zrozumienie i zmienianie rzeczywistości, a także radzenie sobie w życiu zawodowym. Studenci poznają więc genezę i rozwój instytucji sfery społecznej w Polsce i Europie, sektory i dziedziny polityki społecznej oraz ich wzajemne powiązania, lokalne, regionalne, krajowe, międzynarodowe i ponadnarodowe wymiary polityki społecznej, jak też główne źródła informacji o sferze społecznej. Uczą się także rozumienia kluczowych pojęć i teorii polityki społecznej oraz innych podstawowych nauk społecznych, powiązań między wartościami i zasadami polityki społecznej a interesami ekonomicznymi i politycznymi, diagnozowania problemów i kwestii społecznych, metod badań społecznych oraz projektowania rozwiązań problemów społecznych.

Zajęcia prowadzone są w formie konwersatoriów, ćwiczeń i warsztatów w mniejszych grupach, co stwarza lepsze warunki do uczenia się. Systematyczna ewaluacja jakości zajęć pozwala na szybkie wyciąganie wniosków. Głos studentów jest zawsze brany pod uwagę.

Szczegółowy program studiów I stopnia (licencjackich) na stronie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów ma podstawową wiedzę o rodzajach, przejawach, strukturze i dynamice problemów społecznych w skali krajowej, lokalnej, globalnej oraz związkach między nimi i ich strukturalnych uwarunkowaniach, zna najważniejsze współczesne i historyczne nurty teoretyzowania o problemach społecznych i ich przyczynach oraz ma ogólną wiedzę o potrzebach człowieka i jego psychologicznych podstawach funkcjonowania w świecie społecznym.

Absolwent potrafi interpretować zjawiska społeczne trafnie rozpoznając problemy społeczne, kwestie społeczne i ryzyka socjalne a także wskazać główne gospodarcze oraz społeczno-demograficzne uwarunkowania problemów społecznych.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in Social policy

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

Knowledge: the graduate knows and understands
– the terminology of social policy science and has the knowledge about its place in the system of sciences as well as knows and understands the basic methods and techniques of conducting research in the field of social policy;
– the types, manifestations, structures and dynamics of social problems on the national, local and global scale, as well as the connections between them and their structural conditioning in the context of social policy;
– the transformations of family, neighbourhood, local and professional ties and structures; has an advanced knowledge about the nature, sources and consequences of these changes for social policy;
– the human needs and the psychological bases of functioning in the social world as related to social policy;
– the bases of functioning of the family institution, its historical transformations and principles of social policy concerning the family;
– the basic principles of how the market and the market economy function, both as a basis for creating and developing various forms of entrepreneurship and as a framework for creating and solving social problems;
– the principles of social security and the provision of social services;
– the significance and principles of the social policy in the sphere of the labour market;
– the system of social policy institutions at the national and the European Union level, including the legal-administrative bases and the material scope of activities of national and local social policy entities, in addition to the principles of financing and managing social policy institutions;
– basic notions and principles in the field of industrial property and copyright law protection.

Skills: the graduate is able
– to accurately interpret social phenomena by recognising social problems, issues and risks and is able to identify their economic and socio-demographic conditioning in the framework of social policy;
– to critically analyse social programmes and social policy measures in different scales and fields, including identifying interests and value systems in the social programme and explaining their connection with specific solutions;
– to identify social benefits and services offered to individuals and groups in specific situations;
– to design and carry out simple social research in the field of social policy, selecting and applying appropriate methods and tools, including advanced information and communication techniques;
– to develop a simple concept for a social programme or intervention;
– to produce written studies on their research, including analyses and forecasts relating to the knowledge in the field of social policy;
– to present their research, analyses and forecasts in the field of social policy in public as well as participate in the debate on social policy issues;
– to speak a foreign language at a CEFR B2 level;
– to plan and organise their own work as well as build a project team and actively cooperate with others to carry out social policy tasks;
– to improve their knowledge and skills in the field of social policy as part of lifelong learning and understand the necessity of lifelong learning.

Social skills: the graduate is prepared
– to critically assess the knowledge they possess and the external communication in the field of social policy and recognise the significance of scientific evidence for social policy as a practical activity;
– to participate in preparing research projects and creating concepts for social programmes in the field of social policy, applying the knowledge acquired in the course of studies and being able to expand it, including making use of the expert support, as well as effectively cooperating with others;
– to think and act entrepreneurially;
– to correctly identify and resolve professional dilemmas in the sphere of social policy.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/