On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Applied Sociology and Social Antropology > Applied Sociology and Social Anthropology, full-time, second cycle programme

Applied Sociology and Social Anthropology, full-time, second cycle programme (S2-SCAS)

(in Polish: Socjologia stosowana i antropologia społeczna, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish
 • Dziedzina: Nauki społeczne
 • Dyscyplina: Nauki socjologiczne
 • Dyscyplina wiodąca: Nauki socjologiczne

Wyróżniającą cechą programu studiów II stopnia w ISNS jest interdyscyplinarność i nacisk na praktyczne zastosowanie teorii i metod nauk społecznych. Program studiów pozwala studentom na maksymalnie swobodne i indywidualne korzystanie z bogatej puli przedmiotów obligatoryjnych zorganizowanych w czterech modułach dydaktycznych: Moduł I. Etyka –filozofia-prawo, Moduł II. Teorie socjologiczne i struktury społeczne, Moduł III. Metody badań i statystyka, Moduł IV. Socjologie szczegółowe i antropologia. Przedmioty realizowane w ramach modułów zapewniają studentom pogłębioną i poszerzoną wiedzę pozwalającą zrozumieć fakty, zjawiska i problemy społeczne oraz mechanizmy i kategorie teoretyczne wchodzące w zakres programowy oferowanych modułów. W ramach przedmiotów obligatoryjnych studenci poznają też zaawansowany warsztat metodologiczny nauk społecznych pozwalający na praktyczne zastosowanie teoretycznej wiedzy do prowadzenia pogłębionych badań, analiz, ekspertyz i interpretacji złożonych zjawisk społecznych, także tych, które określane są jako „fundamentalne dylematy społeczne i kulturowe”. Poza przedmiotami obligatoryjnymi studenci mają do dyspozycji rozbudowaną ofertę przedmiotów fakultatywnych i ścieżkowych, które pozwalają na pogłębione rozwijanie indywidualnych i bardziej sprofilowanych zainteresowań w ramach nauk społecznych.

Ścieżki specjalizacyjne w ramach kierunku:

 • negocjacje i mediacje
 • współczesne miasta,
 • socjologia małżeństwa i rodziny,
 • antropologia współczesności
 • polityka społeczna w zakresie zatrudnienia,
 • socjologia i antropologia płci,
 • commonwelth and social action,
 • organizacje pozarządowe,
 • antropologia zmiany politycznej

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w budynkach dydaktycznych przy ulicy Żurawiej 4 oraz Nowy Świat 67 i 69

Program studiów nie przewiduje praktyk

Aktualny program studiów dostępny jest na stronie http://www.isns.uw.edu.pl/dla-studentow.php?isns=2-st-mag-stacjonarne

Absolwent studiów II stopnia w ISNS posiada wyspecjalizowaną wiedzę teoretyczną pozwalającą zrozumieć mechanizmy i prawidłowości zjawisk i problemów społecznych. Jego przygotowanie akademickie umożliwia mu zastosowanie do analizy zjawisk społecznych odpowiednich kategorii teoretycznych i narzędzi diagnostycznych zgodnych ze standardami współczesnego, światowego kanonu wiedzy z zakresu socjologii ogólnej oraz subdyscyplin socjologicznych i antropologii społecznej.

W zakres podstawowych umiejętności absolwenta wchodzi przed wszystkim: wykorzystywanie wiedzy teoretycznej i schematów heurystycznych nauk społecznych w identyfikowanie i diagnozowanie problemów i zjawisk społecznych.

Absolwent, dzięki przedmiotom warsztatowym, posiada umiejętności komunikacyjne i pracy zespołowej. Umie współpracować w grupowym konceptualizowaniu problemów badawczych, organizować i uczestniczyć w pracy zespołu, zaznajomiony jest ze specyfiką warunków regionalnych i lokalnych, w których realizowane są projekty i badania. Potrafi nie tylko planować i realizować, ale i promować (w formie raportów, ekspertyz, wystąpień publicznych, wykorzystywania Internetu itp.) osiągnięcia indywidualne i zespołu.

Absolwent studiów II stopnia w ISNS jest dobrze przygotowany nie tylko od strony praktyczno-warsztatowej (ankiety, wywiady, analiza dyskursu, monografie społeczności lokalnych i instytucji, pogłębione badania terenowe), ale i teoretycznej, do pracy na stanowisku wysoko wykwalifikowanego specjalisty w administracji publicznej, krajowych i międzynarodowych organizacjach III sektora, w mediach, w instytucjach zajmujących się reklamą i public relations, ośrodkach badania opinii publicznej, w instytucjach oświatowo-edukacyjnych, w instytucjach zajmujących się polityką społeczną (na szczeblu centralnym i lokalnym), w podmiotach publicznych i komercyjnych zajmujących się promocją kultury i aktywizacją kulturową, w agendach rządowych, lokalnych i NGO’s zajmujących się rozwiązywaniem problemów młodzieży, w instytucjach zajmujących się czasem wolnym i turystyką, w organizacjach zajmujących się marginalizacją społeczną i przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu, w instytucjach i organizacjach monitorujących i promujących demokratyczne, oparte na idei równouprawnienia, wzory życia społecznego.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in Applied Sociology and Social Anthropology

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

None

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/