On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Modern Publishing > Modern Publishing, extramural studies, second-cycle programme

Modern Publishing, extramural studies, second-cycle programme (NZ2-PRK-PW)

(in Polish: Publikowanie współczesne, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Studia drugiego stopnia na kierunku „Publikowanie współczesne” są kierowane dla osób, które w już znanym sobie obszarze chciałyby rozwinąć specyficzne kompetencje niezbędne do prowadzenia działań wydawniczych, księgarskich i innych potrzebnych do pracy na rynku książki (zarówno w sferze tradycyjnej jak i cyfrowej), czyli absolwentów kierunków humanistycznych, społecznych, jak i z zakresu nauk ścisłych. Zapotrzebowanie na specjalistów rynku książki związane jest z gwałtownym rozwojem nowych technologii, zmianami społecznymi, kulturowymi i ekonomicznymi. Pojawiają się nowe profesje związane z rynkiem wydawniczym oraz – w szerszym ujęciu – tworzeniem i upowszechnianiem informacji. W najbliższej przyszłości zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu będzie stale wzrastać. Wynika to z coraz większej konieczności dostosowywania działań instytucji i firm związanych z szeroko rozumianym piśmiennictwem do nowoczesnych form komunikacji.

Dla kandydatów studiów I stopnia na kierunku publikowanie współczesnego studia II stopnia poszerzą już posiadaną wiedzę i kompetencje do poziomu kierowniczego lub badawczego. Dla kandydatów studiów I stopnia innego kierunku stanowić będą rozszerzenie poziome kompetencji.

Kształcenie na studia drugiego stopnia na kierunku „Publikowanie współczesne” o profilu ogólnoakademickim zakłada poszerzenie i pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji dotyczących prowadzenia podmiotów rynku wydawniczego oraz prowadzenia badań w obszarze edytorstwa bibliologicznego.

Program studiów przede wszystkim ma pozwolić na:

  1. rozwój wrażliwości badawczej i samodzielność badawczą studentów, a także doskonalenie umiejętności warsztatowych przejawiających się w teoretycznym poznawaniu oraz praktycznym wykorzystaniu metod i narzędzi z zakresu nauki o komunikacji i mediach;
  2. pogłębienie kompetencji i doskonalenie umiejętności, które wraz ze zdobytą wiedzą predystynują studentów do obejmowania w przyszłości stanowisk kierowniczych w instytucjach, firmach i organizacjach mających wpływ na kształtowanie rynku książki, a także prowadzenia własnej firmy wydawniczej, księgarskiej lub innej działającej w obrębie rynku książki.

Stąd większość przedmiotów ma charakter lub kończy się projektem badawczym lub projektami, a niektóre z nich poprowadzą wysokiej klasy menagerowie z największych firm wydawniczych i księgarskich.

Treści programowe oferowane są w trzech głównych blokach tematycznych:

  1. Problemy i metody badawcze nauki o komunikacji społecznej i mediach – nałożony nacisk na rozwój wrażliwości badawczej i samodzielność badawczą studentów, a także doskonalenie umiejętności warsztatowych przejawiających się w teoretycznym poznawaniu oraz wykorzystaniu metod i narzędzi z zakresu nauki o komunikacji i mediach; przedmioty w tym bloku mają charakter lub kończą się projektem badawczym;
  2. Istota i pogranicza edytorstwa bibliologicznego – nacisk na różnorodność proponowanych zagadnień odzwierciedlających szeroką tematykę edytorstwa bibliologicznego;
  3. Praktyka funkcjonowania rynku wydawniczo-księgarskiego – nacisk na pogłębienie kompetencji i doskonalenie umiejętności, które wraz ze zdobytą wiedzą predystynują studentów do obejmowania w przyszłości stanowisk kierowniczych w instytucjach, firmach i organizacjach mających wpływ na kształtowanie rynku książki, a także prowadzenia własnej firmy wydawniczej, księgarskiej lub innej działającej w obrębie rynku książki.

Wiele przedmiotów ma charakter opcjonalny. Program przewiduje tylko 920 godz., a na studiach niestacjonarnych 575 godz.

Kwalifikacje zdobyte przez absolwenta studiów II stopnia na kierunku „Publikowanie współczesne” obejmują kompleksową i systemową wiedzę na temat współczesnego rynku książki od problemów tworzenia (prace edytorskie, redakcyjne, drukarskie, ilustratorskie), przez rozpowszechnianie (np. działalność księgarska), po kwestie informacyjne i propagandowe (prace pracowników informacji) itd., co pozwoli absolwentom na kompetentne i sprawne funkcjonowanie w systemie książki. Podczas studiów uzyskają oni świadomość złożoności powiązań między książką (a także szerzej – publikacjami różnego rodzaju), jej instytucjami i ostatecznymi odbiorcami. Wiedza ta jest niezbędna dla prawidłowej organizacji i kształtowania obiegu książki (także informacji) w społeczeństwie.

Absolwenci będą przygotowani do badania, analizowania i przekształcania rynku książki, a tym samym maja szansę uzyskać realny wpływ na pewien niezwykle ważny segment gospodarki.

Absolwent studiów II stopnia będzie rozumiał zarówno tradycyjny, jak i cyfrowy proces wydawniczy oraz jego poszczególne etapy wraz z ich otoczeniem społecznym, kulturowym, ekonomicznym i technicznym rozpatrywanym w kontekście historycznym i współczesnym. Absolwent będzie przygotowany do pracy na rynku wydawniczym, w tym na poziomie zarządzania podmiotami wydawniczymi lub działami/ projektami wydawniczymi w instytucjach i organizacjach różnego typu (komercyjnych, kulturalnych, edukacyjnych); prowadzenia własnej firmy wydawniczej, a także przygotowany do pracy badawczej dotyczącej rynku wydawniczego.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in Modern Publishing

Access to further studies:

third cycle programme, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

Knowledge: The graduate knows and understands
1) the place of social communication and media science in the system of sciences, as a discipline studying the contemporary information environment and the flow of information in society, as well as the subject and methodological specificity of these sciences
2) the place of book editing as a research field of book and information science, which is a sub-discipline of social communication and media discipline, as well as the relationships of book editing with other academic disciplines, enabling the adoption of an interdisciplinary research perspective
3) research methods, tools and techniques used in social sciences, particularly in the field of book editing
4) specialist Polish and foreign terminology used in social communication and media sciences (in particular book editing), understanding its sources and applications in their own and related disciplines
5) history, achievements and development prospects of literary and reading culture
6) the functioning of the contemporary publishing market, the diversity of roles and tasks of its participants (authors, publishing, bookstore and distribution institutions, and recipients) and the regularities that govern them
7) formal and content-related differentiation of publications, and its impact on the course and effects of social communication
8) social, cultural and civilization importance of book communication
9) the social, political and economic environment of book market entities and their influence on the institutions of production, distribution and reception of publications
10) the needs and behaviors of recipients, particularly participants of literary communication
11) digital technology as a task and challenge for the contemporary publishing market
12) legal conditions and regulations, including in particular copyright and intellectual property protection, specific to publishing and bookstore activity
13) theories and principles of organization and management (including marketing) specific to the publishing market
14) ethical principles and norms appropriate for entities operating on the contemporary publishing market
Skills: The graduate can
1) formulate and solve research problems and/or put forward hypotheses in the research area of book
2) use sources of information relevant to the subject, appropriate in terms of form and content for research in book editing, book science and information science, as well as related disciplines
3) select, use and design tools appropriate for research problems in the field of book editing
4) recognize and then conduct a critical analysis and interpretation of various traditional and digital writing products in order to determine their significance and social , cultural and civilization impact
5) observe and interpret phenomena related to the social functioning of traditional and digital literature and processes occurring in the contemporary publishing market, as well as define their origin and predict their effects
6) use their skills in the field of publishing practice, including the use of specialized techniques and tools used in publishing processes, assess the functionality and aesthetics of various types of traditional and digital publications, and use the communication channels appropriate for the publishing and book market
7) prepare and manage a group publishing project (including one that leads to the creation of traditional and digital publication) or a book project, and carry out an evaluation of such project
8) use their skills in the field of managing a publishing company and conducting marketing and promotional activity on its behalf
9) conduct a substantive debate on a topic related to social communication and media sciences, particularly book editing, using specialist terminology and modern communication techniques and tools
10) present their views logically, objectively evaluate their interlocutors’ views, formulate conclusions and propose their own solutions based on the acquired knowledge in the field of social communication and media sciences, particularly book editing
11) prepare written works in Polish using various sources and theoretical approaches, with a scientific apparatus in the field of social communication and media sciences
12) prepare texts in Polish in accordance with the rules of the Polish language and business and marketing communication, using the specialist vocabulary of the publishing and book industry
13) use a foreign language at B2+ level as defined by Common European Framework of Reference for Languages, including specialist terminology enabling communication with specialists in their field
14) independently acquire knowledge and skills in the field of social communication and media sciences, particularly book editing, and use them in professional work
15) collaborate with others in a design and/or research team, playing various roles in it, including managerial
16) use ethical principles, including professional ethics, copyright and intellectual property protection
Social competences: The graduate is ready to
1) critically assess the level of their knowledge and skills, develop and improve them, and use various sources of information when solving a research and/or professional problems, as well as creatively search for cognitive and practical problem, including by using expert opinions contained in sources specific to the publishing and book market
2) set goals and directions for their own personal and professional development, inspire others to self-development , and organize the learning process for
3) work in a group, taking various roles in it, including managerial
4) participate in various activities for the preservation of literary heritage and/or promotion of reading
5) actively participate in groups, organizations, associations, and institutions acting for the benefit of social environment, particularly in the publishing and book market
6) create activities and processes aimed at the development of reading and fostering changes in the publishing and book market
7) identify ethical problems related to the publishing and book market, resolve dilemmas related to it, take care of maintaining the work ethics, and comply with copyright law and principles of intellectual property protection.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/