On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Law > Law, 5 year Master’s studies - M..A.

Law, 5 year Master’s studies - M..A. (SJ-PR)

(in Polish: Prawo, stacjonarne, jednolite magisterskie)
long cycle programme
full-time, 5-year studies
Language: Polish

Opis programu studiów:

Studia na kierunku Prawo (studia jednolite magisterskie, stacjonarne) zaliczane są do dziedziny nauk społecznych i dyscypliny nauki prawne.

Student w ramach stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo zdobywa szeroką wiedzę z zakresu podstawowych gałęzi prawa oraz związanych z nimi instytucji prawnych i konstrukcji dogmatyki prawniczej (Prawo administracyjne, Prawo cywilne, Prawo karne, Prawo międzynarodowe publiczne, Prawo Unii Europejskiej), poszerzoną m.in. o fundamentalne zagadnienia dotyczące zasad funkcjonowania państwa, jego ustroju, praw człowieka i obywatela (Prawo konstytucyjne, Prawa człowieka i obywatela). Studia magisterskie na kierunku Prawo pozwalają ponadto na zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu szeroko rozumianych procedur prawnych, w oparciu o które działają organy rządowej i samorządowej administracji publicznej, sądy, trybunały i inne organy państwa (Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, Postępowanie cywilne, Postępowanie karne).

Założeniem jest, aby studenci mogli wybierać część przedmiotów, które stanowić będą uzupełnienie dla wiedzy i umiejętności zdobytych w ramach podstawowych gałęzi prawa (Prawo handlowe, Prawo pracy, Prawo finansów publicznych, Prawo prywatne międzynarodowe, Prawo materialne Unii Europejskiej, Prawo publiczne gospodarcze, Prawo ubezpieczeń społecznych, Prawo rodzinne i spadkowe, Kryminalistyka, Prawo rolne i prawo żywnościowe) oraz informacje stanowiące wiedzę specjalistyczną w interesujących studenta zagadnieniach, omawianych szczegółowo w ramach dobranych indywidualnie wąskich bloków specjalizacyjnych (z kilkudziesięciu dostępnych) przez każdego studenta w toku jego studiów.

Sposób nauczania procedur prawnych w małych kilkudziesięcioosobowych grupach wykładowych (na wzór uczelni amerykańskich) oraz podczas nowatorskich kilkunastoosobowych warsztatów, pozwala na zdobycie przez studenta umiejętności praktycznych z zakresu prawidłowego i kreatywnego rozumowania prawniczego, myślenia kategoriami prawnymi, wykorzystywania, łączenia i przekształcania rozmaitych instrumentów i konstrukcji prawnych, a także pozwala na poznanie i doskonalenie sztuki argumentacji, sztuki obrony własnego zdania, sztuki oratorskiej oraz nabycie umiejętności sporządzania podstawowych pism procesowych. Obowiązkowe zajęcia z wykorzystaniem sali sądowej i wizyty studyjne w sądach powszechnych i administracyjnych pozwalają studentowi poznać sposób zachowania się w trakcie procesu, wykorzystać w praktyce umiejętności związane z reprezentowaniem klientów i przygotować się do dalszego kształcenia w celu uzyskania prawniczych uprawnień zawodowych.

Bloki specjalizacyjne, oprócz przekazania szczegółowej wiedzy z wybranej tematyki prawnej, dają studentowi umiejętność dalszego rozwijania swoich zainteresowań zawodowych i pokazują model, który może on wykorzystać przy samodzielnym wybieraniu i wprowadzaniu nowych specjalizacji w ramach swojej pracy zawodowej i dalszego szkolenia zawodowego. Umiejętność ta zapewnia absolwentom jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo elastyczność myślenia i niezbędną w dzisiejszych czasach możliwość dostosowywania się do zmieniających się realiów rynkowych, politycznych i kulturowych.

Zajęcia objęte programem studiów odbywają się od poniedziałku do piątku, a studenci w dużej mierze sami kształtują swój tygodniowy program w ramach internetowych rejestracji na ćwiczenia, bloki specjalizacyjne i seminaria. Takie rozwiązanie pozwala na łączenie studiów ze zdobywaniem praktyki, pracą zawodową, czy realizacją własnych pasji. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynkach znajdujących się w prestiżowych i dobrze skomunikowanych lokalizacjach w Śródmieściu - na kampusie centralnym przy Krakowskim Przedmieściu lub na Powiślu (w odległości około 5-7 minut pieszo od kampusu centralnego). Budynki są w pełni dostępne i przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wydział dysponuje obecnie ponad 20 salami dydaktycznymi (w 4 budynkach), pozwalającymi na komfortowe prowadzenie i uczestniczenie w wykładach, ćwiczeniach, warsztatach oraz zajęciach seminaryjnych, a także salą do symulacji rozpraw sądowych.

Studenci zyskują ponadto dostęp do najlepiej wyposażonej biblioteki prawniczej w Polsce.

Program studiów obowiązujący na kierunku Prawo przewiduje obowiązek odbycia przez studenta praktyki zawodowej w wymiarze dwóch miesięcy. Wymiar praktyk wynosi 320 godzin, z czego co najmniej 80 godzin praktyk student musi odbyć w sądzie mającym siedzibę w Polsce (sądy powszechne, sądy wojskowe, Sąd Najwyższy, sądy administracyjne lub Trybunał Konstytucyjny) albo w sądzie lub trybunale mającym siedzibę w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej. Wymienione akty nie limitują instytucji, w których student może odbywać praktyki pozasądowe – mogą to być m.in. urzędy organów państwa i samorządu terytorialnego, prokuratury, kancelarie adwokackie, radcowskie, komornicze, notarialne, organizacje pozarządowe a także podmioty prowadzące działalność gospodarczą (np. banki, towarzystwa ubezpieczeniowe itp.).

Sylwetka absolwenta:

Dzięki uzyskaniu szerokiej i kompleksowej ogólnoakademickiej wiedzy prawniczej, absolwenci studiów na kierunku Prawo będą przygotowani do przystąpienia do państwowych egzaminów wstępnych na prawnicze aplikacje zawodowe i podjęcia dalszego szkolenia zawodowego, prowadzącego do uzyskania uprawnień zawodowych radcy prawnego, adwokata, notariusza, sędziego, prokuratora, komornika czy legislatora. W związku z nabytymi lub rozwiniętymi w trakcie studiów kompetencjami interpersonalnymi, umiejętnościami komunikowania się z otoczeniem, rzeczowej argumentacji i pracy w grupach, umiejętnościami wykorzystania nabytej wiedzy i sposobu myślenia prawniczego, w praktyce absolwenci będą również przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w administracji państwowej, samorządowej i w instytucjach administracji europejskiej, podjęcia i wykonywania własnej działalności gospodarczej o profilu doradczym (doradztwo prawne i gospodarcze) lub działalności o profilu niezwiązanym ze świadczeniem usług prawniczych, podjęcia pracy w działach prawnych, analitycznych i usługowych w szeroko rozumianym biznesie. Mogą oni też myśleć o wstąpieniu do służby i objęciu kluczowych pozycji w państwowych jednostkach, takich jak m.in. policja, wojsko, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego i innych.

Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo, którego udział w zajęciach stricte badawczych, zwłaszcza w seminariach specjalizacyjnych i seminarium magisterskim, wykazał swoje predyspozycje do pracy badawczej i naukowej, jest gotów do podjęcia i kontynuowania nauki na studiach III stopnia, zmierzających do uzyskania stopnia naukowego doktora.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in law

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Professional status:

Possibility to apply for all types of legal apprenticeships

Learning outcomes

Upon completion of the unified masters’ studies in Law, the graduate:
1) has acquired a broad and well-developed knowledge of the character of legal sciences, their place and importance within the system of sciences, and their relation to other sciences; has developed a greater awareness of the individual as a subject of national and international law, of the rights inherent to her/him and the principles of their protection;
2) has acquired a broad and well-developed knowledge of general legal disciplines (introduction to legal science; legal logic; sociology of law; philosophy of law), legal-historical disciplines (Roman law, history of law and the state; legal and political thought), and disciplines related to particular branches of law (esp. the substantive and procedural law of: administrative law, civil and penal law, commercial law, financial law and international law).
3) knows, understands and competently applies the appropriate terminology of particular branches of law; is aware of data-acquisition methods and tools, incl. techniques appropriate for legal sciences and research methods applicable in legal-sciences.
4) has knowledge of various types of legal relationships and the principles governing them; competently applies and is able to functionalise the institutions of particular legal disciplines and apply correct legal terminology when doing so.
5) knows the Polish legal system, the internal relations within this system and its connection with EU law and international law.
6) skilfully operates within Polish legal system, applies the norms of particular legal disciplines to arrive at autonomous resolutions of concrete problems; is able to independently find appropriate legal grounds, judgments and literature pertaining to the issue at stake; is able within the scope of his/her particular interests (as indicated by the chosen specialisation subjects) to resolve complex practical problems within a specific legal discipline.
7) demonstrates an ability to prepare basic documents and pleadings, and more advanced abilities regarding matters related to his/her own particular interests (as indicated by the chosen specialisation subjects), to formulate written analyses and interpretations of concrete legal problems by applying his/her acquired theoretical knowledge and independently utilising various sources.
8) demonstrates a well-developed ability to prepare oral presentations concerning legal matters, understood broadly, and issues at the borderline of law and other chosen disciplines, by applying his/her acquired knowledge.
9) is able to undertake any employment that requires legal knowledge, applying his/her acquired knowledge to resolve legal dilemmas and issues giving rise to divergent interpretations – independently establishes possible solutions and carries them out with regard to ethical norms.
10) is able to successfully work in a team (whether consisting solely of lawyers or otherwise) and to assume various roles in a team; effectively organises his/her own work and/or others’ work; is able to critically assess the level of progress of a team’s work.
2. Duration of studies: 300 ECTS points over 10 semesters

3. The curriculum is not based on the Learning Standards laid down in the Minister of Science and Higher Education Regulation of 17 January 2012 on the Teaching standards for programmes of study preparing for the teaching profession

4. Number of ECTS points for the learning outcomes achieved in core (compulsory) subjects: 300
Number of ECTS points for learning outcomes achieved in practical courses (including workshops and projects) - 59,5 (classes)
Number of ECTS points for learning outcomes achieved in optional courses – 90

5. Information on apprenticeship period (duration and number of ECTS points)
All students of full-time or part-time studies who commenced studies in the academic year 2008/2009 or later must undergo an apprenticeship lasting 320 hours, which includes 80 hours of court-practice, for which the student shall receive 8 ECTS points.

A student who has taken part in a student apprenticeship shall:
1) demonstrate an ability to practically apply theoretical knowledge about the Polish legal system in order to independently resolve concrete problems in particular legal disciplines.
2) possess skills and experience in preparing basic documents, pleadings or written analyses and interpretations of concrete legal problems and in preparing and delivering presentations regarding legal matters.
3) demonstrate knowledge on the practical importance of applying ethical norms when practising a legal profession.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Classes
kint - E-learning course
c - Pass/fail
g - Grading
First year of lawECTSlectclkintexam
Information technology230g
Intellectual property rights - basic course0.510c
Total:2.540

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/