On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Teacher Education > (in Polish) Pedagogika nauczycielska, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

(in Polish) Pedagogika nauczycielska, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia (NZ2-PRK-PEN)

(in Polish: Pedagogika nauczycielska, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia)
(in Polish) Drugiego stopnia
(in Polish) Niestacjonarne (zaoczne), (in Polish) 2-letnie
Language: Polish

Dziedzina nauk społecznych; dyscyplina: Pedagogika

Charakterystyka programu

Program studiów oferuje różnorodne treści, służące kształceniu i rozwojowi kadry nauczycielskiej na wysokim poziomie świadomości zawodowej i obywatelskiej. Studia stwarzają warunki do efektywnej i nowatorskiej aktywności pedagogicznej, opartej na wiedzy i umiejętnościach, niezbędnych do podejmowania działań dydaktycznych i wychowawczych, wspierających rozwój dzieci oraz profilaktycznych, zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym, a także przygotowują do współpracy ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym na rzecz dzieci. W kształceniu na tym kierunku szczególne znaczenie ma wymiar specjalnościowy: moduły specjalnościowe obok specjalistycznej wiedzy zawierają zintegrowane z zajęciami warsztatowymi praktyki i stanowią przygotowanie studentów do przyszłej działalności pedagogicznej oraz badawczej.

Lista specjalności:

  • Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

Zasaday kwalifikacji na specjalnośći:
Na specjalność: Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną mogą ubiegać się o przyjęcie jedynie absolwenci studiów I stopnia w zakresie pedagogiki (edukacji) przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Minimalna liczba osób do uruchomienia specjalności: 20.

Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne do zawodu nauczyciela jest elementem programu studiów.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w budynku Wydziału (ul. Mokotowska 16/20) w soboty i niedziele (zjazdy odbywają się najczęściej co dwa tygodnie).

Praktyki studenckie organizowane są w placówkach na terenie Warszawy i pod opieką pracownika naukowo-dydaktycznego. W sytuacjach indywidualnych praktyki można zrealizować w miejscu zamieszkania, również pod nadzorem opiekuna z Wydziału.

Wszystkie informacje dotyczące programu studiów znajdują się na stronie internetowej Wydziału: www.pedagog.uw.edu.pl

Sylwetka absolwenta

  • Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

Absolwenci są wyposażeni w kompetencje zawodowe, pozwalające wspomagać rozwój indywidualny i społeczny dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Posiadają umiejętności umożliwiające podejmowanie działań dydaktycznych, wychowawczych, wspierających rozwój dzieci oraz profilaktycznych, zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym, a także są przygotowani do współpracy ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym na rzecz dzieci oraz realizowania działań diagnostycznych i terapeutycznych w sytuacjach zakłócających przebieg rozwoju i edukacji. Są przygotowani przede wszystkim do pracy jako nauczyciele w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym szkoły podstawowej oraz w świetlicach szkolnych, do pracy jako pedagodzy szkolni, a także w organizacjach pozarządowych, placówkach oświatowych oraz w administracji państwowej i samorządowej.

Ukończenie studiów na kierunku Pedagogika nauczycielska uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do Szkół Doktorskich.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Second cycle degree-magister–in Teacher education, speciality: Early Childhood Education and Pedagogical Therapy

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

The graduate has achieved the learning outcomes defined for the programme of study, including the learning outcomes defined for the compulsory specialisation.
The graduate:
knows and understands the concepts of educational research methodology and the principles of using different research methods in practice;
knows and understands the functioning of various educational institutions, their missions, aims, functions and principles of organisation to ensure that children achieve success in learning;
is able to use theoretical knowledge to design and implement educational situations at various stages of education, covering phenomena from different areas of social life;
can independently and by working in a team acquire knowledge and broaden professional skills necessary to design a cycle of activities in work with children;
is ready to undertake pedagogical and therapeutic activities which are the result of reflection and in-depth analysis of their own practical experience in working with students;
is ready to work as part of a team of teachers and experts in solving important educational issues by supporting others and seeking support;
knows and understands contemporary models of preschool and early childhood education existing in Poland and the world, as well as main directions of changes in early childhood education;
knows and understands basic issues related to the adaptation of children in preschool and school environment, resulting from varied developmental abilities and experiences, and the rules of adapting educational interventions;
knows and understands the main concepts of inclusive education and the principles of inclusion in preschool and school;
is able to design educational situations from the scope of different specialised pedagogies and integrated education, which favour children’s research activity and their cognitive independence and creativity, and which facilitate the implementation of pedagogical activities supporting inclusive and integrated education;
is prepared to systematically document the course of their work, to thoroughly and responsibly prepare for teaching and implementation of educational tasks in kindergarten and school, and to design their pedagogical and therapeutic interventions, taking into account the existing legal and ethical requirements.
Competences: as in the standards of teacher education

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/