On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Organization of Labour Market > Organization of Labour Market, full time, second cycle studies

Organization of Labour Market, full time, second cycle studies (S2-PRK-ORP)

(in Polish: Organizowanie rynku pracy, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Organizowanie rynku pracy to nowoczesne studia o profilu praktycznym i skierowane do osób zainteresowanych problematyką funkcjonowania rynku pracy i zarządzaniem rynkiem pracy.

Zmieniający się rynek pracy oznacza zapotrzebowanie na dobrze i wszechstronnie przygotowanych absolwentów studiów wyższych – kompetentnych, innowacyjnych, nadążających za tempem zachodzących zmian . Dla efektywnego działania na rynku pracy oraz wykorzystania środków Unii Europejskiej konieczni są fachowcy, którzy będą w stanie tworzyć projekty przedsięwzięć i skutecznie wprowadzać je w życie. Potrzebna jest kadra osób znających mechanizmy ekonomii i polityki rynku pracy oraz posiadających umiejętności niezbędne do efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich.

Przygotowanie studenta do podejmowania aktywności zawodowej opiera się nie tylko na wiedzy przekazanej w trakcie zajęć uniwersyteckich, ale również na praktycznej wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach zdobytych w trakcie zajęć warsztatowych.

Kierunek ma charakter interdyscyplinarny, gdyż do skutecznego zarządzania rynkiem pracy konieczne jest uwzględnienie wielu elementów i perspektyw. Studia obejmują przedmioty ekonomiczne, socjologiczne i prawne. Studenci poszerzając wiedzę zdobytą podczas studiów licencjackich, po ukończeniu tego kierunku mogą wybrać m.in.: kontynuację kariery naukowej na studiach doktoranckich lub rozpoczęcie pracy jako ekspert w tematyce związanej z szeroko pojętym rynkiem pracy.

Kluczem do sukcesu jest dzisiaj praktyka i gruntowna wiedza na temat funkcjonowania rynku pracy. Studia organizowanie rynku pracy koncentrują się na praktycznych zagadnieniach zatrudnienia i życia zawodowego dając wiedzę oraz umiejętności konieczne do poszukiwania optymalnych rozwiązań.

Program studiów

Studia II Stopnia Organizowanie rynku pracy zostały stworzone z myślą o pogłębieniu i poszerzeniu wiedzy słuchaczy na temat rynku pracy, problemów zatrudnienia i zarządzania relacjami pracowniczymi. Obok specjalistycznej wiedzy z zakresu współczesnych trendów funkcjonowania rynku pracy w perspektywie krajowej, europejskiej i globalnej, aktualnych problemów zatrudnienia, migracji i prawnych aspektów zarządzania ludźmi w organizacji, studenci poznają współczesne wyzwania rynku pracy związane z procesami robotyzacji i automatyzacji oraz sztucznej inteligencji. Nabywać też będą nowe umiejętności w zakresie reagowania na zagrożenia jak dyskryminacja, mobbing, czy wreszcie nabywać będą unikalne na rynku edukacyjnym umiejętności związane z zarządzaniem relacjami zbiorowymi, negocjacjami ze związkami zawodowymi, wreszcie zasadami tworzenia zakładowych źródeł prawa pracy.

Dla naszych słuchaczy przygotowaliśmy specjalną ofertę poszerzenia wiedzy na temat wykorzystania kompetencji cyfrowych w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji oraz ofertę doskonalenia specjalistycznych kompetencji w zakresie języków obcych, a także umiejętności prowadzenia badań i analiz w zakresie HR w oparciu o metodologię badań społecznych i analizy statystycznej.

Zupełną nowością jest włączenie w program studiów takich zagadnień jak polityka wynagrodzeń i nowe trendy w wynagradzaniu i motywowaniu, kształtowanie kultury organizacyjnej i wizerunku przedsiębiorstwa, wreszcie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu i ESG.

Nasi studenci będą mieli możliwość skorzystania z oferty praktyk i staży w oparciu o bogatą bazę Rady Interesariuszy WNPiSM, przewidujemy też możliwość pisania praktycznych prac magisterskich w oparciu o współpracę z firmami i instytucjami zainteresowanych zatrudnieniem naszych absolwentów. Optymalnie skonstruowany program studiów umożliwiał będzie studentom łączenie studiów z pracą zawodową, zwłaszcza na ostatnim roku studiów, tak aby przejście od studiowania do zatrudnienia odbywało się w sposób płynny.

Sylwetka absolwenta

Te studia kształcą unikalnych specjalnych posiadających interdyscyplinarną i bardzo praktyczną wiedzę poszukiwaną przez działy HR przede wszystkim w sektorze prywatnym, ale i w instytucjach publicznych. Studia charakteryzują się holistycznym, ale i bardzo specjalistycznym podejściem do kształcenia, realizowanym zarówno przez najwyższej klasy naukowców i specjalistów, ale także praktyków, przekazujących słuchaczom najbardziej aktualną i poszukiwaną wiedzę z zakresu organizowania rynku pracy i procesu kadrowego w organizacjach.

O Wydziale

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW jest jedną z największych tego typu jednostek dydaktyczno-badawczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest równieżnajwiększym ośrodkiem politologicznymw Polsce.

Studiuje u nas ponad 3 000 studentów a nasze kierunki od wielu lat zajmują pierwsze miejsce w rankingu Perspektyw , co czyni je najlepszymi w Polsce!

Strona wydziału: wnpism.uw.edu.pl

Facebook: facebook.com/wnpism

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - Organization of Labour Market

Access to further studies:

third cycle programme, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

The student, upon graduation, has:

Knowledge
Student knows and understands:
- theoretical categories used in the labour and industrial relations research (K_W01);
- in-depth the place and significance of economic and employment policy in public policy (K_W02);
- in a deeper degree the functioning of the economy and the labour market in the modern world (K_W03);
- in a deeper degree the mechanisms of formation, regulation and development of labour relations and industrial relations in Poland (K_W04);
- methodology of research of labour and industrial relations in Poland to a deeper extent, including the main theoretical paradigms of social research, methods and techniques of quantitative and qualitative research, as well as the used statistical methods (K_W05);
- economic, social, legal and ethical determinants of the implementation of public policy and the functioning of enterprises in the area of labour and industrial relations, with particular emphasis on the impact of technological change and its consequences (K_W06);
- the importance of lifelong learning of workers for the functioning of the labour market in economy 4.0 and the instruments of public policy implementation and enterprise strategies in this area (K_W07);
- the importance of lobbying, advocacy and social dialogue in relations with public institutions and interest groups and in the process of public policy making (K_W08);
- the importance of managing diversity and anti-discrimination in an organisation and the principles of developing strategies and policies in this area (K_W09);
- the importance of intellectual and industrial property protection in the field of labour and industrial relations (K_W10);
- the principles of creation and development of different forms of entrepreneurship and their relevance to labour and industrial relations (K_W11).

Skills
Student is able to:
- critically analyse state policy in the field of labour and industrial relations (K_U01);
- formulate, analyse and solve problems related to the functioning of organisations in the context of labour and industrial relations (K_U02);
- design, plan and carry out social research in the field of labour relations and industrial relations, including formulating and testing hypotheses related to the set research problems, using selected research approaches and applying advanced quantitative and qualitative social research methods and techniques, including statistical methods, as well as advanced information and communication techniques (K_U03);
- effectively present orally and in writing the results of his/her own research and analysis in the field of labour and industrial relations, taking into account different audiences (K_U04);
- use a foreign language at B2+ ESOCJ level, including the use of specialized terminology in the field of labour relations and industrial relations (K_U05);
- cooperate in task teams and lead the work of a team, using the knowledge of coaching, monitoring, negotiation and mediation techniques, also in the context of managing change in an organization (K_U06);;
- speak effectively in public, take part in a debate in various roles, including a debate on issues in the field of labour and industrial relations (K_U07);
- plan and conduct negotiations in the field of employment relations and industrial relations (K_U08);
- consciously shape his/her own educational and professional career path in the perspective of lifelong education, and motivate and guide others in this regard (K_U09).

Competences
Student is ready to:
- to take into account in his/her professional work the principle of priority of scientific knowledge in problem solving, to critically evaluate the knowledge possessed and received in the field of labour relations and industrial relations, and to make conscious and responsible use of expert knowledge (K_K01);
- to think and act in an entrepreneurial way, including fulfilling social obligations, inspiring, initiating and organising activities for the benefit of the social environment, in particular in the field of labour and industrial relations (K_K02);
- consciously and responsibly perform professional roles both as an analyst, researcher and practitioner in the field of labour and industrial relations, with care for the development of the achievements of the profession, one's own development as an employee, upholding the professional ethos, as well as acting to observe and develop the principles of professional ethics (K_K03).

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/