On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Teaching Foreign Languages > Teaching foreign languages: the main specialisation – English language teaching; the second specialisation – teaching social studies, practical studies

Teaching foreign languages: the main specialisation – English language teaching; the second specialisation – teaching social studies, practical studies (S1-PRK-NJO-A-WoS)

(in Polish: nauczanie języków obcych, j. angielski, dod. nauczanie przedmiotu wiedza o społeczeństwie, stacjonarne, I stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: English, Polish

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego (CKNJOiEE UW) prowadzi trzyletnie studia nauczycielskie I stopnia na kierunku "nauczanie języków obcych", specjalność główna: nauczanie języka angielskiego, specjalność druga: nauczanie języka francuskiego lub nauczanie języka niemieckiego lub nauczanie przedmiotu Wiedza o społeczeństwie w systemie stacjonarnym.

Program studiów na kierunku "nauczanie języków obcych" to jedyny w Polsce akademicki program kształcenia nauczycieli języków obcych o profilu praktycznym, przygotowujący równolegle do wykonywania zawodu nauczyciela dwóch przedmiotów.

Student studiów I stopnia na kierunku "nauczanie języków obcych" kształci się w zakresie nauczania języka angielskiego oraz języka francuskiego lub języka niemieckiego w przedszkolu oraz na I i II etapie edukacyjnym lub przedmiotu Wiedza o społeczeństwie na II etapie edukacyjnym i zdobywa umiejętności potrzebne do nauczania tych przedmiotów w odpowiednich grupach wiekowych. Kształcenie na kierunku "nauczanie języków obcych" obejmuje przygotowanie:

 1. merytoryczne do nauczania języka angielskiego i drugiego przedmiotu: języka francuskiego lub języka niemieckiego lub przedmiotu Wiedza o społeczeństwie
 2. psychologiczno-pedagogiczne
 3. dydaktyczne w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu
 4. dydaktyczne do nauczania języka angielskiego i drugiego przedmiotu: języka francuskiego lub języka niemieckiego lub przedmiotu Wiedza o społeczeństwie

Program studiów obejmuje praktyczną naukę języka angielskiego, przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne (w tym praktyki pedagogiczne, które przygotowują do zawodu oraz przedmioty podstawowe i uzupełniające, w skład których wchodzą zajęcia z językoznawstwa, historii, kultury i literatury krajów anglojęzycznych, a także informatyczne przygotowanie przyszłych nauczycieli języka angielskiego. W ramach studiów realizowana jest obowiązkowa druga specjalność nauczycielska, przygotowująca do nauczania drugiego przedmiotu: języka francuskiego lub języka niemieckiego lub przedmiotu „wiedza o społeczeństwie”. Program studiów w zakresie tych przedmiotów obejmuje: praktyczną naukę języka francuskiego/niemieckiego, przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne (w tym praktyki pedagogiczne, które przygotowują do zawodu oraz blok przedmiotów podstawowych i uzupełniających, w skład którego wchodzą zajęcia z językoznawstwa, historii, kultury i literatury krajów francusko-/niemiecko-języcznych, a także informatyczne przygotowanie przyszłych nauczycieli języka francuskiego/niemieckiego. Praktyki studenckie student odbywa w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach językowych, placówkach kulturalno-oświatowych oraz opcjonalnie w ramach programu Erasmus+. Oferta seminariów dyplomowych na I stopniu studiów obejmuje seminaria prowadzone w języku angielskim, francuskim i niemieckim.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku "nauczanie języków obcych" może podjąć pracę na stanowisku nauczyciela języka obcego w prywatnych szkołach językowych, prowadzić edukację językową w ramach własnej działalności gospodarczej oraz lekcje indywidualne.

Aby uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela na I i II etapie edukacyjnym w szkołach publicznych absolwent powinien ukończyć studia II stopnia w zgodzie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Kandydaci powinni być świadomi, że praca w zawodzie nauczyciela języka obcego wymaga biegłości językowej na poziomie C1 do C2. Ponadto w pracy nauczyciela kluczowe są tzw. umięjętności miękkie i kompetencje takie jak:

 • komunikowanie się z osobami w różnym wieku oraz o różnym usposobieniu i z różnych kręgów kulturowych i społecznych,
 • współpraca w grupie,
 • wygłaszanie wystąpień publicznych,
 • wyraźna i zrozumiała wymowa,
 • konstruowanie spójnych i poprawnych tekstów pisanych,
 • empatia,
 • tolerancja,
 • cierpliwość,
 • rozwiązywanie problemów wychowawczych i opiekuńczych,
 • zdolności przywódcze,
 • zdolności organizacyjne,
 • planowania i twórczego myślenia,
 • samodzielność,
 • odpowiedzialność,
 • odporność na stres oraz umiejętności radzenia sobie z emocjami.

Absolwent studiów w CKNJOiEE UW posiada następujące kompetencje:

W zakresie wiedzy zna i rozumie:

 • terminologię w zakresie: językoznawstwa, kulturoznawstwa i literaturoznawstwa angielskiego/niemieckiego/francuskiego obszaru językowego,
 • szczegółową dydaktykę przedmiotową, zorientowaną na zastosowanie w nauczaniu studiowanego języka w szkołach podstawowych oraz przedszkolach,
 • pedagogikę i psychologię zorientowane na zastosowanie w nauczaniu języka w szkołach podstawowych oraz przedszkolach,
 • naukę języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego, jeśli wybrał jako drugi przedmiot naukę języka francuskiego lub niemieckiego,
 • wiedzę o społeczeństwie, jeśli wybrał nauczanie przedmiotu "wiedza o społeczeństwie",
 • podstawę programową odnoszącą się do nauczania języków obcych oraz wiedzy o społeczeństwie w szkołach podstawowych,
 • społeczne, prawne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania instytucji edukacyjnych w Polsce oraz w Unii Europejskiej,
 • techniki, programy i aplikacje technologii informacyjnej i komunikacyjnej (TIK) niezbędne w pracy nauczyciela,
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, działania placówek oświatowych oraz ochrony własności intelektualnej.

W zakresie umiejętności posiada:

 • zbliżoną do rodzimej znajomość języka angielskiego na poziomie min. C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ),
 • zbliżoną do rodzimej znajomość języka francuskiego lub języka niemieckiego na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), jeżeli wybrał nauczanie języka francuskiego lub nauczanie języka niemieckiego,
 • bardzo dobrą znajomość języka obcego na poziomie min. B1 wg ESOKJ, jeżeli wybrał nauczanie przedmiotu "wiedza o społeczeństwie",
 • umiejętność zastosowania języka angielskiego oraz wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów anglojęzycznego obszaru językowego, a także języka francuskiego lub języka niemieckiego lub wiedzy o społeczeństwie – opcjonalnie - w nauczaniu w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach,
 • umiejętność stosowania narzędzi, programów i aplikacji technologii informacyjno-komunikacyjnej w dydaktyce języka obcego,
 • umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań wychowawczych związanych z pracą nauczyciela.

W zakresie kompetencji społecznych:

 • prawidłowo rozpoznaje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu,
 • posiada kompetencje osobowe, interpersonalne i międzykulturowe przygotowujące do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, takie jak kreatywność, otwartość na wielokulturowość i wielojęzyczność, umiejętność samooceny, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów,
 • świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego własnego regionu, Polski i Europy,
 • współdziała i pracuje w grupie, przyjmując w niej różne role,
 • rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Aktualny plan studiów znajduje się na stronie Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej.

Zajęcia odbywają się w budynku dydaktycznym Ksawerów, przy al. Niepodległości 22 w przedziale od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00 i są prowadzone w przeważającej części w języku angielskim lub w języku dodatkowej specjalności.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Bachelor's degree in the field of teaching foreign languages with the main specialisation in English language teaching and the second specialization in social studies.

Access to further studies:

second cycle programme

Professional status:

-

Learning outcomes

Knowledge - the graduate knows and understands:
- to an advanced degree selected facts, theories, institutions, processes and phenomena related to the study areas: linguistics, literary studies, pedagogy and education studies, psychology, culture and religion studies and history relevant to the field of studies – teaching foreign languages and those related to the study areas relevant to teaching social studies: politics,
administration and public policy studies, social sciences, public communication and media studies, law, which have practical application in teaching foreign languages in kindergartens and at the first and second educational stages or teaching social studies at the second educational stage – the methods, norms, procedures and standards of practice in institutions related to the teaching of foreign languages
- the methods, norms, procedures and standards of practice in educational institutions, related to teaching foreign languages and social studies
- in an orderly manner, the factors governing educational environments
- to an advanced degree the purpose, organization, legal basis and functioning of educational, caregiving, therapeutic and cultural institutions
- various participants involved in educational, caregiving and cultural activities
- to a significant extent, the learners (recipients of educational services) and the methods of diagnosing their needs and assessing the quality of educational services
- the legal and financial aspect of teaching institutions, particularly those involved in teaching foreign languages and teaching social studies
- essential health and safety guidelines for educational institutions, first-aid principles and the teacher’s legal liability in those areas
- the core curriculum regarding the content of teaching English in kindergarten and at the first and second educational stages and social studies at the second educational stage and associated typical learning difficulties
- the basic functions and dysfunctions of the speech apparatus and the principles of voice projection
- instruments and techniques in digitally assisted or online work or virtual exchange
Skills - the graduate is able to:
- independently plan and implement typical projects related to foreign language teaching environments (including kindergartens and primary schools) and other institutions related to teaching foreign languages and teaching social studies at the second educational stage
- diagnose the needs, abilities and aptitudes of every learner, as well as design and implement individually tailored teaching and educational programmes
- observe and assess the suitability of a variety of methods, procedures and best practices and select and apply the appropriate approach with the goal of accomplishing tasks and solving problems related to teaching foreign languages and teaching social studies
- use basic theories in psychology, pedagogy and education and other related disciplines to analyse and interpret educational, social, cultural and caregiving issues, as well as understand the motives and patterns of human behaviour
- communicate in Polish and a foreign language, using a variety of channels and techniques, with all participants in the teaching-learning process and experts in the academic disciplines and subjects that are relevant to the field of studies in foreign language teaching, both in Polish and a foreign language
- use language skills at CEFR level C1 in English, including the specificity of academic language and that of classroom communication and the second foreign language (lektorat) at CEFR level B1
- use their speech apparatus in accordance with the principles of voice projection
- using the basic organisational skills, plan and carry out tasks related to teaching foreign languages and to the teaching of social studies
- perform the various roles required for working as a team, is willing to accept and assign tasks and possesses the elementary organisational skills necessary in designing and implementing professional educational activities
- independently acquire knowledge and develop their professional competences in teaching foreign languages and social studies using a variety of sources (in Polish and a foreign language) and new technologies (ICT)
- animate the work of the learner and promote independence in knowledge acquisition, inspiring a positive approach to life-long learning and responsibility in making educational and professional decisions
Social competences: the graduate is prepared to:
- take responsibility for the promotion and preservation of the cultural heritage of the region, country and Europe
- conduct interpersonal and intercultural communication mediating with participants in the teaching-learning process in a local and global context
- interact and work in a group, performing various roles
- correctly identify and resolve dilemmas associated with the teaching profession
- undertake psychological, pedagogic and educational actions in kindergarten, school and out-of-school settings; is confident of their meaning and appropriateness, is ready to face professional challenges
- see the importance of behaving in a professional manner and reflect on the ethical issues raised in the teaching profession

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/