On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Teaching Foreign Languages > Teaching foreign languages: the main specialisation – English language teaching; the second specialisation – German language teaching, practical studies

Teaching foreign languages: the main specialisation – English language teaching; the second specialisation – German language teaching, practical studies (S2-PRK-NJO-A-N)

(in Polish: Nauczanie języków obcych - j.angielski, dod. j.niemiecki, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: English, German, Polish

Limit miejsc: 80, w tym: 50 miejsc w I turze, w rekrutacji czerwcowo-lipcowej oraz 30 miejsc w II turze, w rekrutacji sierpniowo-wrześniowej.

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego (CKNJOiEE UW) prowadzi dwuletnie studia nauczycielskie II stopnia na kierunku „nauczanie języków obcych”, specjalność główna: nauczanie języka angielskiego, specjalność druga: nauczanie języka francuskiego/nauczanie języka niemieckiego/nauczanie przedmiotu Wiedza o społeczeństwie - w systemie stacjonarnym.

Program studiów na kierunku „nauczanie języków obcych” to jedyny w Polsce akademicki program kształcenia nauczycieli języków obcych o profilu praktycznym, przygotowujący równolegle i dający uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela dwóch przedmiotów.

Student studiów II stopnia na kierunku nauczanie języków obcych kształci się w zakresie nauczania języka angielskiego oraz języka francuskiego lub języka niemieckiego lub przedmiotu Wiedza o społeczeństwie na III etapie edukacyjnym i zdobywa umiejętności potrzebne do nauczania tych przedmiotów w tej grupie wiekowej. Kształcenie na kierunku „nauczanie języków obcych” obejmuje przygotowanie:

 1. merytoryczne do nauczania języka angielskiego i drugiego przedmiotu: języka francuskiego lub języka niemieckiego lub przedmiotu Wiedza o społeczeństwie
 2. psychologiczno-pedagogiczne
 3. dydaktyczne w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu
 4. dydaktyczne do nauczania języka angielskiego i drugiego przedmiotu: języka francuskiego lub języka niemieckiego lub przedmiotu Wiedza o społeczeństwie

Studia II stopnia na kierunku nauczanie języków obcych rozwijają spektrum kompetencji XXI wieku: przedsiębiorczość, umiejętność elastycznego działania w kontekście zmieniających się instytucji i rynku - lokalnie i globalnie, krytyczną analizę i myślenie, refleksyjność, rozwiązywanie problemów, pracę w grupie i kierowanie zespołem, kompetencje cyfrowe, translingwalność i transkulturowość, inkluzywność, komunikację interpersonalną i interkulturową, szerokie kompetencje psychologiczne, komunikacyjne, kulturowe, społeczne i świadomość obywatelską.

Program studiów II stopnia obejmuje:

 • dydaktykę przedmiotową: zasady i praktyka nauczania języka obcego: tworzenie programów nauczania; analiza dyskursu i nauczanie sprawności dyskursywnych; ocena biegłości językowej; praktyka refleksyjna; badania edukacyjne,
 • językoznawstwo dla nauczycieli języka; przyswajanie języka obcego; różnice indywidualne w uczeniu się języka; język komunikacji specjalistycznej (branżowej),
 • literaturoznawstwo i kulturoznawstwo: dobór tekstów literackich i tekstów kultury dla nauczania języka; nauczanie języka poprzez perspektywę kulturową i literacką; rozwijanie świadomości literackiej i kulturowej; perspektywy badań literackich i kulturowych dla nauczycieli języka obcego,
 • pedagogikę i psychologię: pedagogika z elementami andragogiki; socjologia edukacji; psychologia kształcenia,
 • nabycie umiejętności prowadzenia badań nad edukacją: rozwijanie akademickich sprawności językowych; metody badawcze; stosowanie i prowadzenie badań w dydaktyce.

Oferta seminariów dyplomowych na II stopniu studiów obejmuje seminaria prowadzone w języku angielskim, francuskim i niemieckim.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku „nauczanie języków obcych” zdobywa państwowe uprawnienia zawodowe do nauczania języka angielskiego oraz drugiego przedmiotu - języka francuskiego lub języka niemieckiego lub przedmiotu Wiedza o społeczeństwie, także w języku angielskim w klasach dwujęzycznych, na wszystkich etapach edukacyjnych w zgodzie z Nową Podstawą Programową 2020/2021 oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku „nauczanie języków obcych” może podjąć pracę na stanowisku nauczyciela języka angielskiego oraz: języka francuskiego lub języka niemieckiego lub Wiedzy o społeczeństwie w szkołach podstawowych (I i II etap edukacyjny), liceach, technikach i szkołach branżowych (III etap edukacyjny), przedszkolach, w tym w oddziałach i szkołach dwujęzycznych, szkołach językowych, w szkołach wyższych i w placówkach edukacji dorosłych. Może również prowadzić edukację językową w ramach własnej działalności gospodarczej oraz lekcje indywidualne. Posiada także unikalne w polskim systemie kształcenia kompetencje i kwalifikacje do nauczania języka/języków specjalności studiów w szkołach wyższych jako nauczyciel akademicki.

Kandydaci powinni być świadomi, że praca w zawodzie nauczyciela języka obcego wymaga biegłości językowej na poziomie C1 do C2. Ponadto, w pracy nauczyciela kluczowe są tzw. umiejętności miękkie i kompetencje takie jak:

 • komunikowanie się z osobami w różnym wieku oraz o różnym usposobieniu i z różnych kręgów kulturowych i społecznych,
 • współpraca w grupie,
 • wygłaszanie wystąpień publicznych,
 • wyraźna i zrozumiała wymowa,
 • konstruowanie spójnych i poprawnych tekstów pisanych, współpraca w grupie, empatia,
 • tolerancja,
 • cierpliwość,
 • rozwiązywanie problemów wychowawczych i opiekuńczych,
 • zdolności przywódcze,
 • zdolności organizacyjne,
 • planowania i twórczego myślenia,
 • samodzielność,
 • odpowiedzialność,
 • odporność na stres oraz umiejętności radzenia sobie z emocjami,
 • dobra kondycja psycho-fizyczna.

Absolwent studiów w CKNJOiEE UW posiada następujące kompetencje:

W zakresie wiedzy zna i rozumie:

 • innowacyjne koncepcje zintegrowanego kształcenia w zakresie języków oraz przedmiotów językowych,
 • metody badawcze stosowane w dydaktyce i edukacji,
 • w znaczącym zakresie procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego w języku polskim i angielskim, opcjonalnie francuskim lub niemieckim, ich prawidłowości i zakłócenia,
 • znaczenie społeczeństwa różnojęzycznego, wielokulturowego, tolerancyjnego,
 • w pogłębionym stopniu narzędzia i techniki pracy wspomaganej cyfrowo, zdalnej lub wymiany wirtualnej,
 • podstawę programową języka angielskiego i opcjonalnie języka francuskiego lub niemieckiego, ew. wiedzy o społeczeństwie na trzecim etapie edukacyjnym oraz uwarunkowania kształcenia językowego w szkole wyższej.

W zakresie umiejętności:

 • prowadzi komunikację interpersonalną i interkulturową z zastosowaniem mediacji z uczestnikami procesu dydaktycznego w kontekście lokalnym i globalnym,
 • wykorzystuje badania naukowe nad dydaktyką do wprowadzania innowacyjnych metod nauczania,
 • dokonuje oceny i krytycznej analizy jakości w nauczaniu języków obcych i ew. przedmiotu wiedza o społeczeństwie,
 • posługuje się zaawansowanymi teoriami w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności nauczycielskiej,
 • wykorzystuje posiadaną wiedzę – formułuje i rozwiązuje złożone i nietypowe problemy oraz w sposób innowacyjny wykonuje zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi,
 • planuje tok i program kształcenia językowego dostosowanego do pełnego spektrum odbiorców w otoczeniu społecznym, różnych obszarów dziedzin życia gospodarczego, naukowego i społecznego,
 • stosuje metody zintegrowanego kształcenia w zakresie języków obcych i przedmiotów niejęzykowych,
 • formułuje i testuje hipotezy związane z prostymi problemami wdrożeniowymi,
 • porozumiewa się w języku polskim i obcym, prowadzi debatę z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku nauczanie języków obcych, w języku polskim i angielskim, opcjonalnie francuskim lub niemieckim,
 • wykorzystuje pogłębione umiejętności organizacyjne by planować i realizować zadania związane z nauczaniem języków obcych na trzecim etapie edukacyjnym, w szkole wyższej i w edukacji dorosłych, opcjonalnie z nauczaniem przedmiotu wiedza o społeczeństwie na trzecim etapie edukacyjnym
 • inicjuje działania wspierające rozwój różnojęzycznego, wielokulturowego i tolerancyjnego społeczeństwa.

Absolwent jest gotów do:

 • wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, budowania społeczeństwa obywatelskiego,
 • inicjowania działań na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy,
 • podejmowania działań edukacyjnych i wychowawczych w kontekście międzynarodowym i funkcjonowania na globalnym rynku pracy.

Aktualny plan studiów znajduje się na stronie Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej.

Zajęcia odbywają się w budynku dydaktycznym Ksawerów, przy al. Niepodległości 22 w przedziale od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00 i są prowadzone w przeważającej części w języku angielskim lub w języku dodatkowej specjalności.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Master's degree in the field of teaching foreign languages with the main specialisation in English language teaching and the second specialization in German language teaching.

Access to further studies:

third cycle programme, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

Knowledge - the graduate knows and understands:
- to an in-depth degree chosen facts, theories, institutions, processes and phenomena related to the field of studies teaching foreign languages: linguistics, literary studies, pedagogy and education studies, psychology, culture and religion studies and history, which have practical application in teaching foreign languages at the third educational stage and in adult and higher education
- essential terminology relating to: linguistics, literary studies, pedagogy and education stud-ies, psychology, history, culture and religion studies, relevant to the teaching of foreign languages
- the methods (based on education research), norms, procedures and standards of practice in various educational institutions, including institutions of higher education, related to the teaching of foreign languages
- in an orderly manner, various educational and care-giving environments, their specificity and functioning
- to an advanced degree the purpose, organization, legal basis and functioning of educational, care-giving, therapeutic and cultural institutions
- various participants involved in educational, care-giving, and cultural activities, inclusive education and ways of implementing the principle of inclusion
- to an in-depth degree, the learners (recipients of educational services) and the methods of diagnosing their needs and assessing the quality of educational services
- the legal and financial aspect of teaching institutions, particularly those involved in foreign language teaching, basic principles of creating and developing various forms of enterprise
- to a significant extent, the process of interpersonal communication and social patterns in Polish, English and German, its regularities and disruptions
- the importance of a multicultural, tolerant and multilingual society
- the core curriculum for teaching English and German, at the third educational stage and language teaching requirements in higher education
- to an in-depth degree, instruments and techniques in digitally assisted or online work or virtual exchange
Skills - the graduate is able to:
- search, analyse, evaluate, select and use information, using a variety of sources and methods, including advanced information and communication techniques, in Polish, English and German
- individually plan and implement, using also communication and information techniques, typical and innovative projects connected with teaching foreign languages in secondary schools, vocational schools, in adult and higher education and in other educational institutions involved in teaching foreign languages
- evaluate and conduct a critical analysis of the quality of foreign language teaching, diagnose the needs, abilities and potential of every learner, as well as design and implement individually tailored teaching and educational programmes
- apply the assumptions and requirements of the core curriculum for teaching English and German at the third educational stage and the requirements for language teaching in higher education
- use theories in psychology, pedagogy and education, and other related disciplines to critically analyse and interpret educational, social, care-giving and cultural issues, as well as understand the motives and patterns of human behaviour
- use advanced theories to analyse the motives and patterns in human behaviour in order to diagnose a situation and deliver practical strategies for different teaching contexts
- formulate and test hypotheses to conduct a critical analysis of their own actions and identify possible areas for change in the future
- use their knowledge – formulate and solve complex and untypical problems and perform tasks in an innovative manner in unpredictable conditions through adapting existing methods and tools or creating new ones
- plan a language teaching course and programme suited to a full range of recipients in their social environment and various areas of economic, academic and social life
- communicate on specialised topics and conduct an argument using the views of other authors and formulate conclusions in Polish, English and German
- speak and write consistently and precisely in Polish, English and German on topics related to educational matters, applying different theoretical approaches and using findings from other disciplines related to the field of study
- use language skills at CEFR level C1+ in English and German, including the specificity of academic language and that of classroom communication
- using their well-developed organisational skills, plan and carry out tasks related to the teaching foreign languages at the third educational stage and in higher and adult education
- perform the various roles required for working as a team, is willing to accept and assign tasks, and possesses the organisational skills necessary in designing and implementing professional educational activities; can act as a team leader
- provide first aid
- animate the work of the learner and promote independence in knowledge acquisition, inspiring a positive approach to lifelong learning and responsibility in making educational and professional decisions
Social competences: the graduate is prepared to:
- critically reflect on the level of their skills and knowledge, constantly develop professionally and personally, self-assess their competences, improve their skills, plan their development and training, consult experts in case of difficulties
- take responsibility for the promotion and preservation of the cultural heritage of the region, country, Europe, and the world
- fulfill social obligations, inspire and organise activities in favour of the social environment, build civil society, initiate actions for the public good, think and act in an entrepreneurial manner
- conduct interpersonal and intercultural communication mediating with participants in the teaching-learning process in a local and global context
- correctly identify and resolve dilemmas associated with the teaching profession
- undertake psychological, pedagogic and educational actions in school, out-of-school and academic settings; is confident of their meaning and appropriateness, is ready to face professional challenges
- undertake educational actions in an international context and function on the global job market
- communicate with people who come from various milieus and who are in different emotion-al states; resolve conflicts through dialogue and create a good atmosphere both in and out-side of the classroom
- see the importance of behaving in a professional manner and reflect on the ethical issues raised in the teaching profession, as well as develop professionally and support the ethos of the teaching profession

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/