On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Nanoengineering > Nanoengineering, full-time, first cycle programme (engineering studies)

Nanoengineering, full-time, first cycle programme (engineering studies) (S1-PRK-NIN)

(in Polish: Nanoinżynieria, stacjonarne, pierwszego stopnia (studia inżynierskie))
first cycle programme
full-time, 3,5-year studies
Language: Polish

Program studiów

 • Studia 3,5 letnie, absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera.
 • dyscyplina wiodąca: nauki fizyczne, pozostałe dyscypliny: nauki chemiczne
 • studia interdyscyplinarne
 • kształcenie w zakresie fizyki oparte o światowej klasy badania naukowe prowadzone na Wydziale Fizyki UW
 • kształcenie w zakresie chemii oparte o światowej klasy badania naukowe prowadzone na Wydziale Chemii UW
 • szeroki zakres zajęć laboratoryjnych na Wydziale Fizyki UW i na Wydziale Chemii UW
 • dostęp do pracowni komputerowych i bogato wyposażonych bibliotek specjalistycznych
 • możliwość wykonywania własnych projektów i prototypów w pracowni Makerspace@UW
 • praktyki zawodowe w ramach studiów
 • zajęcia na Wydziale Fizyki UW (ul. Pasteura 5) i na Wydziale Chemii UW (ul. Pasteura 1).

Studia inżynierskie I stopnia na kierunku Nanoinżynieria odpowiadają na wyzwania stojące przed współczesną technologią w zakresie badań i wykorzystania nowych materiałów oraz technologii kwantowych . Absolwenci będą mieli wiedzę zarówno z fizyki, jak i chemii oraz, co istotniejsze, będą rozumieli mechanikę kwantową stojącą za działaniem nanourządzeń. Technologie kwantowe stanowią w XXI w. wyzwanie nie tylko naukowe, ale także inżynieryjne. To, co wyróżnia naszych inżynierów, to nie tylko znajomość chemii i fizyki, ale przede wszystkim umiejętności wykorzystywania zjawisk mechaniki kwantowej do charakteryzowania, projektowania i budowania urządzeń kwantowych (detektorów, sensorów, sieci neuromorficzych, struktur fotonicznych itp.).

Studia na kierunku Nanoinżynieria Wydział Fizyki prowadzi we współpracy z Wydziałem Chemii. Studia trwają 7 semestrów. Po ich ukończeniu absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Program studiów, odpowiadający programowi prowadzonych od wielu lat studiów licencjackich na kierunku Inżynieria nanostruktur, wzbogacony został przedmiotami zapewniającymi uzyskanie kompetencji inżynierskich.

Sylwetka absolwenta

Absolwent:

 • jest przygotowany do pracy w zespołach interdyscyplinarnych i wspólnego rozwiązywania problemów z pogranicza fizyki i chemii.
 • ma wiedzę w zakresie podstaw fizyki klasycznej i kwantowej, chemii organicznej, chemii nieorganicznej i chemii fizycznej;
 • posiada podstawową wiedzę i zna typowe technologie inżynierskie z zakresu nanotechnologii oraz nanoinżynierii; ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych;
 • posiada znajomość matematyki wyższej i metod matematycznych oraz technik informatycznych i metod numerycznych w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów fizycznych, chemicznych i w naukach pokrewnych;
 • zna podstawy programowania i inżynierii oprogramowania;
 • potrafi posługiwać się̨ przyrządami pomiarowymi: mechanicznymi, elektrycznymi i elektronicznymi oraz chemicznym sprzętem laboratoryjnym;
 • zna zasady bezpiecznego posługiwania się̨ substancjami chemicznymi i postępowania z odpadami;
 • umie korzystać z literatury naukowej, gromadzić i krytycznie analizować dane;
 • potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody, a przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne;
 • potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań nanoinżynierskich o charakterze praktycznym, potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego praktycznego zadania inżynierskiego. Potrafi zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla nanoinżynierii, używając właściwych metod, technik i narzędzi.

Qualification awarded:

First-cycle degree - inżynier - in Nanoengineering

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

Upon the completion of the study program, the graduate achieves the learning outcomes specified in Resolution No. 414 of the Senate of the University of Warsaw of May 8, 2019 on study programs at the University of Warsaw (Monitor UW of 2019, item 128 as amended d.). The graduate has the following qualifications in terms of knowledge, skills and social competences:
Regarding knowledge, the graduate
• knows and understands general physics and chemistry at the basic and intermediate level of complexity
• knows and understands higher mathematics to the extent necessary for the quantitative description, understanding and modeling of physical and chemical phenomena and problems with an average level of complexity.
• knows and understands the basic computational methods used to solve typical physical problems and examples of practical implementation of these methods with the use of IT tools; in particular, knows the basics of programming.
• knows and understands the basics of the structure and operation of scientific apparatus and laboratory equipment used in physics and chemistry.
• knows and understands the basic aspects of nanotechnology and nanoengineering.
• knows and understands the basic principles of occupational health and safety, including laboratory work.
• knows and understands the basic legal and ethical conditions related to research and teaching.
• knows and understands the basic concepts and principles of industrial property protection and copyright.
• knows and understands the basic aspects of the structure of research in contemporary exact and natural sciences
• knows and understands the basics of modern information and communication technologies.
• knows and understands the basics of typical engineering technologies in the field of nanotechnology and nanoengineering, as well as the basic aspects of the life cycle of devices, facilities and technical systems related to nanotechnology and nanoengineering
• knows and understands the basics of social, economic, legal and other non-technical determinants of engineering activity,
• knows and understands the basics of management, including quality management, and running a business

Regarding skills, the graduate:
• is able to analyze problems in physics and chemistry and find solutions based on the known theorems and methods.
• is able to plan and perform quantitative analyzes in physics and chemistry and formulate qualitative conclusions on this basis.
• is able to plan and perform simple experimental studies or observations in physics and chemistry and analyze their results.
• is able to use numerical methods to solve physical problems with the use of selected programming languages and software packages.
• is able to present in an comprehensible way a specific problem in the field of physics, chemistry, nanotechnology and nanoengineering along with the methods of solving it.
• is able to communicate effectively with specialists and non-specialists in the field of physics, chemistry, nanotechnology and nanoengineering.
• is able to learn independently.
• is able to carry out team activities, assuming various roles, including the team leader.
• is able to prepare a typical written work in the form of a simple dissertation in the field of physics, chemistry, nanotechnology and nanoengineering, in Polish and English, with the use of simple computer tools.
• is able to prepare an oral presentation on physics, chemistry, nanotechnology and nanoengineering, in Polish and English, with the use of simple computer tools.
• is able to communicate orally and in writing at the B2 level of the Common European Framework of Reference for Languages, with particular emphasis on physical, chemical and nanoengineering terminology.
• is able to use modern digital technologies to obtain information and communicate.
• is able to identify and formulate the specification of simple nanoengineering tasks of a practical nature, assess the usefulness of routine methods and tools for solving a simple practical engineering task and design and implement a simple device, object, system or process, typical for nanoengineering, using appropriate methods, techniques and tools
• is able to identify - when formulating and solving engineering tasks - their systemic and non-technical aspects

Regarding social skills, the graduate:
• is ready for lifelong learning.
• is ready to work in a team, including appropriate prioritization to achieve the task set by himself or others.
• is ready to resolve content-related, methodological, organizational and ethical dilemmas related to the practice of the profession.
• is ready to accept responsibility related to the social aspects of applying the acquired knowledge and skills.
• is ready to act in an entrepreneurial manner.
• is ready to accept responsibility for the non-technical aspects and effects of nanoengineering activities, including its environmental impact

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/