On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > (in Polish) Studia międzydziedzinowe MISH > Interdisciplinary Individual Studies in the Humanities - Applied Sociology and Social Anthropology within MISH, full-time, second cycle programme

Interdisciplinary Individual Studies in the Humanities - Applied Sociology and Social Anthropology within MISH, full-time, second cycle programme (S2-PRK-SCAS-MISH)

(in Polish: Indywidualne studia międzydziedzinowe - socjologia stosowana i antropologia społeczna w ramach MISH, stacjonarne, II stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Studia w Kolegium MISH przyporządkowane są do dziedziny nauk humanistycznych i dziedziny nauk społecznych.

Dziedzina nauk humanistycznych:

 • Archeologia
 • Filozofia
 • Historia
 • Językoznawstwo
 • Nauki o kulturze i religii
 • Nauki o sztuce

Dziedzina nauk społecznych:

 • Ekonomia i finanse
 • Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • Nauki o bezpieczeństwie
 • Nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • Nauki o polityce i administracji
 • Nauki socjologiczne
 • Pedagogika

Kolegium MISH kształci studentów interdyscyplinarnych, tj. ludzi odznaczających się wiedzą, umiejętnościami i postawami ukształtowanymi w wyniku studiów międzydziedzinowych o zakresie ogólnym i szczegółowym: zakres ogólny - w ramach szeroko pojmowanej wiedzy i działań na terenie kultury (osiągany przez zdobywanie wiedzy i umiejętności na różnych wydziałach Uniwersytetu), zakres szczegółowy - zagwarantowany przez wypełnienie wymagań uniwersyteckich w obrębie programu kształcenia, tj. dyscypliny kierunkowej przyporządkowanej do właściwego obszaru kształcenia (poświadczony przez dyplom ukończenia studiów na kierunku, na którym student zrealizował minimum programowe, przygotował pracę dyplomową i złożył egzamin dyplomowy). Studia MISH kształtują samodzielność naukową: student sam stawia sobie cele edukacyjne i pracuje z wybranym przez siebie opiekunem naukowym (tutorem).

Studenci MISH realizują zajęcia w wybranych przez siebie jednostkach Uniwersytetu.

W ramach studiów w Kolegium MISH student ma możliwość uzyskania dyplomu na więcej niż jednym kierunku.

Do wyboru studenci mają następujące kierunki:

 1. archeologia
 2. artes liberales
 3. bezpieczeństwo wewnętrzne
 4. bioetyka
 5. Data Science and Business Analytics
 6. dziennikarstwo i medioznawstwo
 7. ekonomia
 8. etnologia i antropologia kulturowa
 9. europeistyka
 10. fennistyka (od r. akad. 2020/21)
 11. filologia angielska (English Studies)
 12. filologia bałtycka
 13. filologia iberyjska
 14. filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
 15. filologia polska
 16. filologia romańska
 17. filologia rosyjska
 18. filologia włoska
 19. filozofia
 20. finanse i rachunkowość
 21. geografia
 22. germanistyka
 23. historia
 24. historia i kultura Żydów
 25. historia sztuki
 26. hungarystyka
 27. informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 28. informatyka i ekonometria
 29. International Economics
 30. język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem
 31. kognitywistyka
 32. komunikacja międzykulturowa – Azja i Afryka
 33. kryminologia
 34. kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska
 35. kulturoznawstwo – wiedza o kulturze
 36. lingwistyka stosowana
 37. muzykologia
 38. orientalistyka – afrykanistyka
 39. orientalistyka – arabistyka
 40. orientalistyka – egiptologia (od r. akad 2021/22)
 41. orientalistyka – hebraistyka
 42. orientalistyka – indologia
 43. orientalistyka – iranistyka
 44. orientalistyka – japonistyka
 45. orientalistyka – koreanistyka (od r. akad. 2020/21)
 46. orientalistyka – kultura Wschodu Starożytnego (od r. akad. 2021/22)
 47. orientalistyka – mongolistyka i tybetologia
 48. orientalistyka – sinologia
 49. orientalistyka – turkologia − poziom kształcenia: drugiego stopnia
 50. pedagogika
 51. politologia
 52. slawistyka
 53. socjologia
 54. socjologia cyfrowa (od r. akad. 2021/22)
 55. socjologia stosowana i antropologia społeczna
 56. stosunki międzynarodowe
 57. studia amerykanistyczne (American Studies)
 58. studia regionalne i lokalne
 59. studia wschodnie

Aktualny program studiów dostępny jest na stronie www.mish.uw.edu.pl.

Absolwent Kolegium MISH posiada - obok kompetencji właściwych dla kierunków realizowanych w ramach studiów MISH - umiejętności interdyscyplinarnego ujmowania problemów z zakresu wielu dyscyplin i dziedzin naukowych. Świadomie wykorzystuje metody dyscyplin badawczych poznane na wybranych przez siebie kierunkach studiów, przeprowadza interdyscyplinarne analizy i interpretacje zjawisk i procesów zachodzących w kulturze i społeczeństwie oraz rozwiązuje teoretyczne i praktyczne problemy związane z rozumieniem człowieka i procesów współczesnego świata. Odznacza się postawą otwartości i szacunku wobec różnych dyscyplin nauki, wobec tradycji i współczesności, a także umiejętnością świadomego i wiarygodnie uargumentowanego dokonywania ocen. Jest bardzo dobrze przygotowany zarówno do dalszego kształcenia się zarówno w systemie studiów międzydziedzinowych, jak i w ramach określonej dyscypliny naukowej.

Absolwent realizowanych w ramach Kolegium MISH studiów II stopnia jest wszechstronnie przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich: odznacza się umiejętnością samodzielnego stawiania problemów badawczych, trafnego doboru i zastosowania interdyscyplinarnej metodologii w ich rozwiązywaniu, odpowiedzialnego planowania indywidualnego rozwoju naukowego oraz tworzenia projektów badawczych. Absolwent ujawnia postawę gotowości do pogłębiania dotychczasowej wiedzy oraz doskonalenia umiejętności w ramach kształcenia ustawicznego. Posiada kompetencje rozstrzygające o wysokim potencjale zatrudnialności: m.in. otwartość, odpowiedzialność, samodyscyplinę, umiejętność tworzenia i realizowania projektów, gotowość do samodoskonalenia i współpracy.

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in Applied Sociology and Social Anthropology within MISH

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Teaching standards

Author`s programme of the Faculty of Education

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/