On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > (in Polish) Studia międzydziedzinowe MISH > Interdisciplinary Individual Studies in the Humanities - Science of Culture within MISH, full-time, first cycle programme

Interdisciplinary Individual Studies in the Humanities - Science of Culture within MISH, full-time, first cycle programme (S1-PRK-KUWK-MISH)

(in Polish: Indywidualne studia międzydziedzinowe - kulturoznawstwo - wiedza o kulturze w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

Studia w Kolegium MISH przyporządkowane są do dziedziny nauk humanistycznych i dziedziny nauk społecznych.

Dziedzina nauk humanistycznych:

 • Archeologia
 • Filozofia
 • Historia
 • Językoznawstwo
 • Nauki o kulturze i religii
 • Nauki o sztuce

Dziedzina nauk społecznych:

 • Ekonomia i finanse
 • Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • Nauki o bezpieczeństwie
 • Nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • Nauki o polityce i administracji
 • Nauki prawne
 • Nauki socjologiczne
 • Pedagogika
 • Psychologia

Kolegium MISH kształci studentów interdyscyplinarnych, tj. ludzi odznaczających się wiedzą, umiejętnościami i postawami ukształtowanymi w wyniku studiów międzydziedzinowych o zakresie ogólnym i szczegółowym: zakres ogólny - w ramach szeroko pojmowanej wiedzy i działań na terenie kultury (osiągany przez zdobywanie wiedzy i umiejętności na różnych wydziałach Uniwersytetu), zakres szczegółowy - zagwarantowany przez wypełnienie wymagań uniwersyteckich w obrębie programu kształcenia, tj. dyscypliny kierunkowej przyporządkowanej do właściwego obszaru kształcenia (poświadczony przez dyplom ukończenia studiów na kierunku, na którym student zrealizował minimum programowe, przygotował pracę dyplomową i złożył egzamin dyplomowy). Studia MISH kształtują samodzielność naukową: student sam stawia sobie cele edukacyjne i pracuje z wybranym przez siebie opiekunem naukowym (tutorem).

Studenci MISH realizują zajęcia w wybranych przez siebie jednostkach Uniwersytetu.

W ramach studiów w Kolegium MISH student ma możliwość uzyskania dyplomu na więcej niż jednym kierunku.

Do wyboru studenci mają następujące kierunki:

 1. antropozoologia
 2. archeologia
 3. artes liberales
 4. bezpieczeństwo wewnętrzne
 5. dziennikarstwo i medioznawstwo
 6. ekonomia
 7. etnologia i antropologia kulturowa
 8. europeistyka – integracja europejska
 9. filologia angielska (English Studies)
 10. filologia bałtycka
 11. filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
 12. filologia nowogrecka
 13. filologia polska
 14. filologia romańska
 15. filologia rosyjska
 16. filologia włoska
 17. filozofia
 18. Finance, International Investment and Accounting
 19. finanse i rachunkowość
 20. geografia
 21. germanistyka
 22. historia
 23. historia i kultura Żydów
 24. historia sztuki
 25. hungarystyka
 26. iberystyka: hispanistyka
 27. iberystyka: portugalistyka
 28. informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 29. informatyka i ekonometria
 30. International Studies in Philosophy
 31. kognitywistyka
 32. kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska
 33. kulturoznawstwo – wiedza o kulturze
 34. lingwistyka stosowana
 35. logopedia ogólna i kliniczna
 36. muzykologia
 37. orientalistyka – afrykanistyka
 38. orientalistyka – arabistyka
 39. orientalistyka – hebraistyka (od roku akad. 2020/21)
 40. orientalistyka – indologia
 41. orientalistyka – iranistyka
 42. orientalistyka – japonistyka
 43. orientalistyka – mongolistyka i tybetologia,
 44. orientalistyka – sinologia
 45. orientalistyka – turkologia
 46. pedagogika
 47. politologia
 48. polityka społeczna
 49. prawo (poziom kształcenia jednolite magisterskie)
 50. psychologia (poziom kształcenia: jednolite magisterskie)
 51. slawistyka
 52. socjologia
 53. socjologia stosowana i antropologia społeczna
 54. stosunki międzynarodowe
 55. studia amerykanistyczne (American Studies)
 56. studia wschodnie
Aktualny program studiów dostępny jest na stronie www.mish.uw.edu.pl.

Absolwent Kolegium MISH posiada - obok kompetencji właściwych dla kierunków realizowanych w ramach studiów MISH - umiejętności interdyscyplinarnego ujmowania problemów z zakresu wielu dyscyplin i dziedzin naukowych. Świadomie wykorzystuje metody dyscyplin badawczych poznane na wybranych przez siebie kierunkach studiów, przeprowadza interdyscyplinarne analizy i interpretacje zjawisk i procesów zachodzących w kulturze i społeczeństwie oraz rozwiązuje teoretyczne i praktyczne problemy związane z rozumieniem człowieka i procesów współczesnego świata. Odznacza się postawą otwartości i szacunku wobec różnych dyscyplin nauki, wobec tradycji i współczesności, a także umiejętnością świadomego i wiarygodnie uargumentowanego dokonywania ocen. Jest bardzo dobrze przygotowany zarówno do dalszego kształcenia się zarówno w systemie studiów międzydziedzinowych, jak i w ramach określonej dyscypliny naukowej.

Absolwent realizowanych w ramach Kolegium MISH studiów jednolitych magisterskich jest wszechstronnie przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich: odznacza się umiejętnością samodzielnego stawiania problemów badawczych, trafnego doboru i zastosowania interdyscyplinarnej metodologii w ich rozwiązywaniu, odpowiedzialnego planowania indywidualnego rozwoju naukowego oraz tworzenia projektów badawczych. Absolwent ujawnia postawę gotowości do pogłębiania dotychczasowej wiedzy oraz doskonalenia umiejętności w ramach kształcenia ustawicznego. Posiada kompetencje rozstrzygające o wysokim potencjale zatrudnialności: m.in. otwartość, odpowiedzialność, samodyscyplinę, umiejętność tworzenia i realizowania projektów, gotowość do samodoskonalenia i współpracy.

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in cultural studies within MISH

Access to further studies:

second cycle programme

Teaching standards

Author`s programme of the Faculty of Education

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/