On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > General and Clinical Speech and Language Therapy > General and clinical speech and language therapy, full-time second-cycle studies

General and clinical speech and language therapy, full-time second-cycle studies (S2-LOG)

(in Polish: Logopedia ogólna i kliniczna, stacjonarne drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna to studia realizowane od 2014 roku przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z I Wydziałem Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Studia mają charakter interdyscyplinarny, łączą bowiem wiedzę z zakresu językoznawstwa, nauk medycznych i psychologii. Program studiów stworzony został z połączenia dorobku dziedzin nauk humanistycznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk społecznych.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów logopedycznych pierwszego stopnia.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna uzyskuje wiedzę w zakresie:

1. lingwistycznych podstaw logopedii, w tym:

 • fonetyki, fonologii, patofonetyki
 • kultury języka
 • metodologii badań językowych
 • klasyfikacji, opisu, analizy, interpretacja charakterystycznych zachowań językowych rejestrowanych w poszczególnych zaburzeniach mowy i języka

2. psychologicznych podstawach logopedii, w tym:

 • metodologii badań psychologicznych i ilościowego opracowania wyników badań
 • zachowań pozajęzykowych, rozwoju intelektualnego, emocjonalno-społecznego pacjentów z poszczególnymi zaburzeniami rozwojowymi lub nabytymi
 • neuropsychologii

3. medycznych podstaw logopedii, w tym:

 • neurologii, audiologii, foniatrii, dysfagii

4. zaburzeń mowy i zasad postępowania logopedycznego, w tym:

 • zaburzeń mowy w afazji i dyzartrii
 • zaburzeń mowy i jej rozwoju u osób z wadą słuchu, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami uwarunkowanymi korowo
 • diagnozy i terapii logopedycznej

Studenci kierunku logopedia ogólna i kliniczna mają możliwość prowadzenia badań w zakresie:

 • wykorzystania badań przesiewowych i logopedycznych technik diagnostycznych w celu rozpoznania złożonych cech zaburzeń rozwoju mowy i języka u osób w różnym wieku
 • współpracy z lekarzem, psychologiem i pedagogiem w celu ustalania metod i trybu postępowania terapeutycznego w zakresie komunikacji (werbalnej i niewerbalnej).

Absolwenci drugiego stopnia studiów na kierunku logopedia ogólna i kliniczna zdobywają umiejętności w zakresie:

 • nawiązywania w procesie terapeutycznym kontaktu emocjonalnego z pacjentem i jego rodziną, motywowania pacjenta i jego najbliższego środowiska do podjęcia działań usprawniających
 • nawiązywania współpracy z innymi specjalistami (planowanie i prowadzenie kompleksowej terapii), m.in. lekarzami, psychologiem, pedagogiem, nauczycielem
 • oceny rodzaju oraz zakresu zaburzenia mowy i języka w: afazji, dyzartrii, niedosłuchach, zaburzeniach ze spektrum autyzmu i zaburzeniach korowych
 • doboru metod, narzędzi i technik w diagnozowaniu i terapii osób z zaburzeniami mowy i języka – rozwojowymi lub nabytymi.

Absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę i umiejętności z zakresu: diagnozy i terapii osób z różnymi zaburzeniami mowy (m. in. afazji, dyzartrii, niepłynności mowy).

Absolwent studiów II stopnia zdobywa uprawnienia nauczyciela logopedy i może być zatrudniony w placówkach:
 • w przedszkolach i szkołach podstawowych powszechnych,
 • w przedszkolach i szkołach podstawowych integracyjnych i specjalnych,
 • w poradniach psychologiczno-pedagogicznyc.
Ukończenie II stopnia studiów uprawnia również do zatrudnienia w placówkach służby zdrowia.

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent może podjąć kształcenie w szkołach doktorskich.

W ramach studiów studenci realizują praktyki logopedyczne w wymiarze 120 godzin w placówkach oświatowych (poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach i szkołach), w placówkach służby zdrowia (szpitalach, poradniach przyszpitalnych) i innych jednostkach organizacyjnych (gabinetach logopedycznych, żłobkach, fundacjach itp.).

Aktualny program studiów znajduje się TUTAJ.

Zajęcia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna realizowane są zarówno w budynkach dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego (Kampus Główny i okolice), jak również Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Kampus Banacha oraz Kampus Lindleya).

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in General and Clinical Speech and Language Therapy

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

The graduate has achieved effects of learning defined for the studies programme.

The graduate knows and understands:
in-depth scientific theories in the field of linguistics and speech and language diagnosis and therapy, criteria for the classification of speech and language disorders and delays in language acquisition and speech development, as well as the latest developments and main courses of development in the above-mentioned disciplines;
advanced methods of analysis and interpretation of linguistic and extra-linguistic symptoms characteristic of speech and language development and acquired speech and language disorders, as well as methods of speech defects correction in children and adults and stimulation of speech and language development in children with delays and disorders;
legal, social and ethical conditions of the profession of the speech therapist, as well as the legal, social, cultural and economic situation of patients and possibilities of meeting their needs;
the structure and functioning of the speech therapy institutions in Poland and abroad (educational and health care), as well as the organization of logopedic work in different types of facilities and basic and advanced diagnostic tools and therapeutic aids;
HAS THE ABILITY TO:
properly assess, critically analyze, synthesize and interpret the linguistic and extra-linguistic symptoms characteristic of speech and language development and acquired speech and language disorders, as well as the results of medical laboratory and apparatus tests and speech therapy diagnostic tests;
select and apply appropriate methods and tools for therapeutic and logopedic tasks, use specialized research equipment and advanced information and communication technologies (ICT) for data acquisition or analysis;
provide the patient and/or his caregivers with information about the speech and language state, define the terms and conditions of cooperation, present the logopedic programme in a manner consistent with the accepted communication standards applied in the logopedic and medical care;
adequately and independently plan the diagnostic and prophylactic procedures, document the logopedic activities, develop and implement therapeutic and improvement actions, taking into consideration the patient's capabilities and needs, as well as evaluate the effectiveness of the applied methods and verify them depending on the results;
work in a team, cooperate with the doctor, psychologist and educator in the field of making a diagnosis and planning and verifying speech and language therapy;
IS READY TO:
critically evaluate theories and methods used in speech and language therapy, including medical and social sciences, as well as to formulate and propose their own solutions in conducting speech therapy research and in diagnostic and therapeutic procedures;
take responsible diagnostic and therapeutic actions, being aware of the relation between the effectiveness of action and the choice of an appropriate method of therapy;
skillfully recognize the emotional and social situation of the patient and their family, as well as solve difficulties resulting from this situation, being aware of the patient's rights and respecting them;
observe the principles of professional ethics, as well as promoting patterns of the correct Polish language, correct pronunciation, and logopedic prophylaxis activities.

Course structure diagram:

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/