On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Cultural Studies of Central and Eastern Europe > Cultural Studies of Central and Eastern Europe, full-time, first cycle programme

Cultural Studies of Central and Eastern Europe, full-time, first cycle programme (S1-PRK-KUESW)

(in Polish: Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

Studia I stopnia łączą fundament teoretyczny, prezentujący teorię i metodologię badań nad kulturą oraz koncepcje regionu, z wymiarem praktycznym, obejmującym wiedzę o dziejach i współczesności kultur Europy Środkowo-Wschodniej, problematykę relacji interkulturowych i naukę języków krajów regionu. Zgodnie z takim profilem kształcenia, kierunek przyporządkowany jest do dziedziny nauk humanistycznych w dyscyplinie Nauki o kulturze i religii.

O oryginalności kierunku decyduje możliwość samodzielnego wyboru zakresu tematycznego studiów oraz połączenie wiedzy o kulturze krajów regionu z praktyczną nauką języka. Studenci mogą wybrać dwie spośród ścieżek kształcenia, odpowiadających poszczególnym krajom Europy Środkowo-Wschodniej (Białoruś, Czechy i Słowacja, Litwa i kraje bałtyckie, Niemcy i Austria, Rosja, Ukraina). Każda ścieżka składa się z bloków zajęć poświęconych historii, współczesnym obliczom i specyfice kultury kraju regionu oraz z zajęć językowych, na których studenci poznają języki wybranych przez siebie krajów na kolejnych poziomach zaawansowania. Bloki poświęcone kulturze krajów regionu obejmują m.in. kontekst interkulturowy, problematykę narodu, religii i tożsamości, a także zagadnienia związane z rozwojem i funkcjonowaniem mediów w wybranych przez studenta krajach (piśmiennictwo i druk, audiowizualność, nowe media). Dopełnieniem ścieżek są zajęcia poświęcone podstawom teorii badań nad kulturą, swoistości regionu i jego miejscu w kulturze europejskiej. Cały program odwołuje się do koncepcji „wyobraźni antropologicznej” jako metody postrzegania i rozumienia zjawisk i procesów kształtujących odrębność i uniwersalność kultur regionu.

Integralną częścią programu studiów licencjackich jest studium terenowe, a więc wyjazd o charakterze naukowym i warsztatowym do znaczących miejskich i prowincjonalnych ośrodków kultury w Polsce i w krajach regionu (przykładowo: Wilno, Grodno, Lwów, Ośrodek Pogranicze w Sejnach). Studenci mogą też wyjeżdżać na studia częściowe w ramach programu Erasmus.

Wiedza, umiejętności i kompetencje absolwentów studiów licencjackich pozwalają im zarówno na kontynuowanie nauki, przede wszystkim na kierunkach przyporządkowanych do dziedzin nauk humanistycznych i społecznych, jak i na podjęcie pracy zawodowej.

Absolwenci kulturoznawstwa Europy Środkowo-Wschodniej, przygotowani do profesjonalnego podejmowania kwestii wielokulturowości i różnic kulturowych w regionie, znaleźć mogą zatrudnienie w sektorach takich jak: branża medialna i szerzej, opiniotwórcza (media tradycyjne i portale internetowe, w tym społecznościowe), służba publiczna (z możliwością pracy w dyplomacji i instytucjach międzynarodowych w ramach organizacji partnerskich i sojuszniczych - Unia Europejska, NATO, ONZ), instytucje kultury oraz organizacje samorządowe i pozarządowe. Z tej perspektywy znajomość całego regionu, który jest definiowany politycznie, kulturowo i gospodarczo na mapie świata, jest bardziej poszukiwana niż znajomość (nawet gruntowna, filologiczna) jednego kraju. Absolwenci kulturoznawstwa Europy Środkowo-Wschodniej nabywają umiejętności przydatnych także w branży turystycznej, handlowej i marketingowej, gdzie mogą pracować jako specjaliści do tworzenia strategii marketingowych w regionie, zdolni do przełożenia specyfiki regionu na język reklamy.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w okolicy Kampusu Głównego na Powiślu, w nowym budynku Wydziału Lingwistyki Stosowanej przy ulicy Dobrej 55.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - Inter-Cultural studies of Central and Eastern Europe

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

Upon completion of first cycle degree programme, a student will:
• have basic knowledge of the region (two selected states), with particular focus on cultural changes, as well as, historical, political, social, literary events etc. in the states of the region
• have basic knowledge within the frameworks of cultural studies' terminology including historical perspective of East-Central Europe (trends, texts, researchers of cultural studies) and the specific character of these studies' development in the states of the region.
• analyse impact of historical events on the development of the literature of the states of the region.
• have basic knowledge of diversity of trends, styles and tendencies of each stage of development of culture and art, as well as literature and language of selected states of the region
• know the most important historical and political-cultural events of the selected states of the region; be able to mention and characterise activities of outstanding individuals who have influenced history of nations
• at the basic level, describe political and national transformations, as well as, religion-related and cultural processes within the area of East-Central Europe from the ancient times to the 20th century
• have knowledge of contemporary Belarus, Lithuania, Germany, Austria, Poland, Russia and Ukraine, from the half of the 20th century to present time
• interpret social and cultural processes taking place in the region
• find connections between the history of the region and contemporary culture and literature of the states of the region
• have language skills concerning three foreign languages, one of these at B.2 level and two other selected languages at B. l level

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/