On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Jewish studies > Jewish Studies, full-time, second cycle programme

Jewish Studies, full-time, second cycle programme (S2-JS)

(in Polish: Historia i kultura Żydów, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Od 1 września 2020 r. w miejsce Instytutu Historycznego powołany został Wydział Historii. Kierunki dotychczas prowadzone w Instytucie Historycznym są prowadzone w ramach Wydziału Historii.

Studia judaistyczne drugiego stopnia mają charakter historyczny i koncentrują się na dziejach i kulturze Żydów środkowoeuropejskich, szczególnie polskich.

Zajęcia o tematyce żydowskiej objęte programem studiów magisterskich można podzielić na kilka grup:

1. Seminarium magisterskie. Seminarium przygotowuje do napisania pracy magisterskiej. Na pierwszym roku studiów magisterskich studenci uczęszczają na dwa seminaria, a na drugim roku – na jedno.

2. Zajęcia uzupełniające seminarium magisterskie. Zajęcia te pozwalają na realizację pogłębionych zainteresowań naukowych studentów, a realizowane są one w formie wykładów, ćwiczeń i konwersatoriów. Studenci kierunku Historia i kultura Żydów mogą wybierać zajęcia przeznaczone szczególnie dla nich lub korzystać z szerokiej oferty zajęć na Uniwersytecie – np. student zainteresowany Zagładą może uczęszczać na zajęcia poświęcone II wojnie światowej czy mniejszościom narodowym w przedwojennej Europie, a student zainteresowany historią Żydów w średniowieczu może się uczyć łaciny. Innym typem zajęć uzupełniających seminarium magisterskie mogą być zajęcia o charakterze metodologicznym.

3. Zajęcia źródłoznawcze. Zajęcia dostarczają podstawowej wiedzy na temat bazy źródłowej do badania dziejów i kultury Żydów, właściwej dla danej epoki historycznej. Zajęcia pokazują różnorodne typy źródeł (pisanych i niepisanych) i uczą ich krytycznej analizy. W czasie zajęć omawiane są także podstawowe wydawnictwa źródłowe i ich specyfika. Zajęcia te przygotowują do przeprowadzenia kwerendy źródłowej na potrzeby przygotowywanej pracy magisterskiej. Realizowane są na pierwsztm roku studiów magisterskich.

4. Węzłowe problemy historii i kultury żydowskiej. Moduł obejmuje zajęcia różnego typu (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria), które poświęcone są najważniejszym zagadnieniom historii i kultury żydowskiej, ujmowanym w szerokiej perspektywie. Jest to zarówno szeroka perspektywa czasowa, dzięki której można dostrzec ciągłość i zmianę zjawisk, jak i szeroka perspektywa geograficzna, dająca możliwość porównania Żydów polskich z Żydami innych rejonów diaspory. Takimi przykładowymi zagadnieniami są np. tożsamość żydowska, antysemityzm, Holokaust i pamięć, asymilacja, relacje żydowsko-chrześcijańskie.

5. Warsztaty zawodowe. Moduł obejmuje zajęcia, które dotyczą praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności. Zajęcia dostarczają podstawowych narzędzi, umożliwiających przełożenie wiedzy teoretycznej na umiejętności praktyczne. Są to:

  • archiwistyka żydowska (zaznajomienie z najważniejszymi archiwami i kolekcjami archiwaliów żydowskich na świecie, znajomość struktury archiwów i innych instytucji przechowujących archiwalia dotyczące Żydów oraz sposobów opracowywania i katalogowania zbiorów archiwalnych; umiejętność korzystania z pomocy archiwalnych),
  • edytorstwo źródeł żydowskich (znajomość podstawowych zasad edycji tekstów źródłowych, wskazanie modelowych wydawnictw źródłowych, specyfika edycji tekstów w językach żydowskich: hebrajskim i jidysz),
  • muzealnictwo żydowskie (zaznajomienie z najważniejszymi muzeami żydowskimi na świecie oraz z różnymi sposobami budowania narracji muzealnej, zasady przygotowywania materiału do wystaw i prezentacji),
  • upowszechnianie wiedzy o dziejach i kulturze żydowskiej (przygotowanie zajęć i prezentacji dla różnych grup odbiorców, podstawowe metody dydaktyczne, specyfika upowszechniania zagadnień z dziejów i kultury Żydów).

6. Translatorium. Są to zajęcia językowe, przygotowujące do samodzielnej lektury tekstów w wybranym języku, zarówno drukowanych, jak i rękopiśmiennych. Studenci mogą wybrać język żydowski (hebrajski i jidysz) lub nowożytny. W trakcie zajęć studenci poznają różnego rodzaju teksty (teksty naukowe, literackie, artykuły prasowe, korespondencja, pamiętniki, inskrypcje nagrobne itp.) i ich specyfikę językową. Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do lektury tekstów na potrzeby pisania pracy magisterskiej. Wybór języka powinien być podporządkowany temu celowi.

Oprócz powyższych zajęć judaistycznych program studiów obejmuje również przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów Uniwersytetu.

Studia magisterskie „Historia i kultura Żydów” przygotowują do podjęcia pracy w różnych instytucjach, takich jak ośrodki badawcze, muzea, wydawnictwa, archiwa, szkoły i organizacje społeczne, zwłaszcza tych, które koncentrują się na badaniu i upowszechnianiu wiedzy o historii i kulturze Żydów, budowaniu bliskich relacji między społecznością polską i żydowską oraz przełamywaniu uprzedzeń na tle wyznaniowym czy narodowościowym.

Aktualny program studiów dostepny jest na stronie http://studiajudaistyczne.pl/studia-magisterskie/.

Qualification awarded:

Second cycle degree – magister – in Jewish studies

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

has deepended and organized knowledge of chosen historical period and research fieldwork covering selected topics in Jewish history and fields covering selected problems of Jewish culture and history
has deepened knowledge of sources used in exploring the chosen period and the field covering selected problems of Jewish culture and history
has deepened knowledge of historical research and principles of analyzing selected problems of Jewish culture and history
has deepened knowledge of scientific methods historical research, principles of analyzing primary sources and main steps of historian examining Jewish culture and history
critically examines selected historical testimonies of selected topic module
uses advanced terminology on Jewish culture and history and Auxiliary Sciences of History
is interested in participating in scientific life and improving his skills
is open to improve his analytical and social skills
can see the impact of historical methodology on the shaping of Jewish history and forming of local, regional and national communities

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/