On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > History > Second cycle degree - magister - in history

Second cycle degree - magister - in history (S2-HI)

(in Polish: Historia, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Od 1 września 2020 r. w miejsce Instytutu Historycznego powołany został Wydział Historii. Kierunki dotychczas prowadzone w Instytucie Historycznym będą prowadzone w ramach Wydziału Historii, także procedura rekrutacyjna nie ulega zmianie.

W kształceniu na studiach II stopnia Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego wyposaża studentów w umiejętności warsztatowe pozwalające na samodzielną pracę badawczą oraz kształtuje wśród przyszłych historyków postawę otwartości na różnorodne podejścia metodologiczne. Studia II stopnia Historia ukierunkowane są na indywidualizację procesu kształcenia i samodzielne planowanie ścieżki badawczej przez studenta. Każdy student przy wsparciu wybranego indywidualnego opiekuna naukowego układa i realizuje swój plan studiów, wybierając zajęcia z pięciu grup zajęć (koszyków):

  • Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych,
  • Źródłoznawstwo i specjalistyczne narzędzia warsztatu badawczego historyka,
  • Teoria badań historycznych,
  • Doskonalenie kompetencji w zakresie technologii informacyjnej i komunikacji naukowej,
  • Doskonalenie kompetencji językowych.

Ponadto ma do wyboru liczne seminaria dyplomowe, obejmujące wszystkie epoki historyczne. Podczas zajęć seminaryjnych dużo uwagi poświęca się kształceniu umiejętności pisania obszernych tekstów naukowych oraz rzeczowego udziału w dyskusji naukowej (przedstawiania własnych sądów, argumentowania, przy zachowaniu szacunku dla twierdzeń innych), jednocześnie nacisk kładziony jest na kształtowanie umiejętności opracowywania nowych typów źródeł historycznych (źródła cyfrowe, źródła masowe, cyfrowe źródła wizualne).

Studia nie są zamknięte przed osobami bez przygotowania humanistycznego, w tym zwłaszcza historycznego, dla których przewiduje się zajęcia uzupełniające i możliwość indywidualnego wyrównywania deficytów w ramach indywidualnego planu studiów. Dzięki zdobytym umiejętnościom warsztatowym absolwent studiów II stopnia przygotowany jest do samodzielnego prowadzenia badań naukowych. Jednocześnie studia wyposażają absolwentów niewiążących swej przyszłości z nauką i nauczaniem w takie kompetencje, które otworzą przed nimi szansę realizacji kariery zawodowej w wielu różnych obszarach rynku pracy, również niepowiązanych bezpośrednio z humanistyką, m.in. w przemysłach kreatywnych, PR i CSR, administracji publicznej, instytucjach polityczno-społecznych, instytucjach kultury, NGO i think-tankach; dają podstawy do pracy jako analityk (biznesowy, ryzyka operacyjnego, procesowy, marketingowy, informacji), specjalista ds. doskonalenia procesów; specjalista ds. komunikacji; specjalista ds. zarządzania wiedzą; copywriter lub pracownik działu strategii reklamowej, dziennikarz.

Trzy fakultatywne specjalizacje zawodowe:

  • nauczycielska – przygotowująca do nauczania w szkołach ponadpodstawowych;
  • archiwistyczna – gwarantująca nabycie uprawnień do pracy we wszystkich rodzajach archiwów;
  • popularyzatorska – przybliżająca zasady upowszechniania wiedzy historycznej;

oferują studentom nabycie dodatkowych kompetencji zawodowych.

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in history

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

None

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/