On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in

History (NZ2-HI)

(in Polish: Historia, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia)
second cycle programme
extramural, 2-year studies
Language: Polish

Od 1 września 2020 r. w miejsce Instytutu Historycznego powołany został Wydział Historii. Kierunki dotychczas prowadzone w Instytucie Historycznym są prowadzone w ramach Wydziału Historii.

W kształceniu na studiach II stopnia Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego wyposaża studentów w umiejętności warsztatowe pozwalające na samodzielną pracę badawczą oraz kształtuje wśród przyszłych historyków postawę otwartości na różnorodne podejścia metodologiczne. Każdy student wybiera zajęcia z pięciu grup zajęć (koszyków):

  • Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych,
  • Źródłoznawstwo i specjalistyczne narzędzia warsztatu badawczego historyka,
  • Teoria badań historycznych,
  • Doskonalenie kompetencji w zakresie technologii informacyjnej i komunikacji naukowej,
  • Doskonalenie kompetencji językowych.

Ponadto ma do wyboru seminaria dyplomowe, obejmujące wszystkie epoki historyczne. Podczas zajęć seminaryjnych dużo uwagi poświęca się kształceniu umiejętności pisania obszernych tekstów naukowych oraz rzeczowego udziału w dyskusji naukowej (przedstawiania własnych sądów, argumentowania, przy zachowaniu szacunku dla twierdzeń innych), jednocześnie nacisk kładziony jest na kształtowanie umiejętności opracowywania nowych typów źródeł historycznych (źródła cyfrowe, źródła masowe, cyfrowe źródła wizualne). Studia historyczne służą utrwaleniu postaw otwartości, tolerancji, szacunku dla różnych tradycji kulturowych.

Studia nie są zamknięte przed osobami bez przygotowania humanistycznego, w tym zwłaszcza historycznego, dla których przewiduje się zajęcia uzupełniające i możliwość indywidualnego wyrównywania deficytów. Studia wyposażają absolwentów w takie kompetencje, które otworzą przed nimi szansę realizacji kariery zawodowej w wielu różnych obszarach rynku pracy, również niepowiązanych bezpośrednio z humanistyką, m.in. w przemysłach kreatywnych, PR i CSR, administracji publicznej, instytucjach polityczno-społecznych, instytucjach kultury, NGO i think-tankach; dają podstawy do pracy jako analityk (biznesowy, ryzyka operacyjnego, procesowy, marketingowy, informacji), specjalista ds. doskonalenia procesów; specjalista ds. komunikacji; specjalista ds. zarządzania wiedzą; copywriter lub pracownik działu strategii reklamowej, dziennikarz.

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in history

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

has deepened and organized knowledge of chosen historical period and research fieldwork covering selected topic modules
has deepened knowledge of sources used in exploring the chosen period and the field covering topic module
has deepened knowledge ofhistorical research, principles of analyzing primary sources and main stages of historical proceedings
critically examines historical testimonies
has advanced editorial skills

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/