On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > History > History, evening, first cycle

History, evening, first cycle (NW1-HI)

(in Polish: Historia, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

W kształceniu na studiach I stopnia Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego dąży przede wszystkim do wyposażenia studentów w umiejętności warsztatowe pozwalające na samodzielną pracę badawczą oraz do wykształcenia wśród przyszłych historyków postawy otwartości na różnorodne podejścia metodologiczne i gotowości do samodzielnego podejmowania i rozwiązywania problemów badawczych. Stąd tak wiele miejsca w programie studiów zajmują ćwiczenia z poszczególnych epok historycznych (od starożytności do współczesności) pozwalające na poznanie różnorodnych źródeł historycznych oraz metod ich krytycznej analizy i interpretacji.

Potencjał naukowy Instytutu Historycznego (blisko 50 seminariów dyplomowych) zapewnia studentom możliwość realizacji indywidualnych zainteresowań badawczych oraz wymiany poglądów naukowych z doświadczonymi i uznanymi w kraju i na świecie historykami. Dużo czasu i uwagi poświęca się w Instytucie Historycznym na kształcenie umiejętności pisania tekstów naukowych i popularnonaukowych oraz rzeczowego udziału w dyskusji naukowej (przedstawiania własnych sądów, argumentowania, przy zachowaniu szacunku dla twierdzeń innych).

Dzięki zdobytym umiejętnościom warsztatowym i bogatej wiedzy z zakresu historii politycznej, gospodarczej i społeczno-kulturowej Polski i powszechnej absolwent studiów I stopnia przygotowany jest do kontynuowania nauki na kierunkach humanistycznych i społecznych, ale także do podjęcia pracy w sferze edukacji i popularyzacji wiedzy historycznej, w mediach i wydawnictwach oraz w szeroko pojętej administracji. Niezależnie od wiedzy i kompetencji badawczych związanych z nauką historyczną, nasze studia wyposażają studentów w umiejętności, które są przydatne w różnych innych karierach zawodowych:

  • umiejętność sprawnego zdobywania danych i ich weryfikacji,
  • umiejętność sprawnego pisania,
  • umiejętność pracy w grupie, merytorycznej dyskusji i wspólnego rozwiązywania problemów,
  • umiejętność samodzielnej pracy.

Dwie fakultatywne specjalizacje zawodowe: nauczycielska – przygotowująca do pracy w szkole podstawowej oraz archiwistyczna - przybliżająca zasady zarządzania dokumentacją, prowadzenia kancelarii i archiwum zakładowego.

Aktualny program studiów dostępny jest na stronie http://www.ihuw.pl/dla-studentow/licencjackie-dzienne-i-wieczorowe/program-studiow.

Qualification awarded:

First cycle degree – licencjat – in history

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

student has historical knowledge widened in comparison with 4KRK level
student has basic knowledge of Auxiliary Sciences of History
student has basic knowledge oftheory topics and historical methodology
can analyze primary sources
draws conclusions in the reference to analyze of primary sources
formulates research problems and chooses methods and tools to solve them
can critically examine historical testimonies
is open to specific for other humanistic sciences kinds of reflection
is interested in participating in scientific life and takes part in projects popularizing historical knowledge

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/