On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Prospecting Geology > Prospecting geology, full-time, second cycle studies

Prospecting geology, full-time, second cycle studies (S2-PRK-GEP)

(in Polish: Geologia poszukiwawcza, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle program
full-time, 2-years of study
Language: Polish

Kierunek geologia poszukiwawcza, studia stacjonarne, drugiego stopnia, dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki o Ziemi i środowisku

Studia II stopnia na kierunku geologia poszukiwawcza są skierowane do absolwentów studiów I stopnia zainteresowanych pogłębieniem wiedzy, rozwijaniem i zdobywaniem nowych umiejętności. Program studiów ma interdyscyplinarny a zarazem specjalistyczny charakter, łącząc zagadnienia związane z szeroko rozumianymi naukami o Ziemi z możliwością ich praktycznej aplikacji. Program studiów umożliwia zdobywanie wiedzy teoretycznej (wykłady, ćwiczenia), w przeważającej mierze opiera się jednak na przedmiotach realizowanych w formie praktycznej (praktika, zajęcia laboratoryjne, zajęcia projektowe, kursy terenowe). Stawiając na kreatywność i samodzielność studenta. Zajęcia odbywają się na Kampusie Ochota, część zajęć laboratoryjnych i terenowych prowadzona jest również w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach.

Program jest w znacznym stopniu zindywidualizowany, wykorzystujący metodę tutoringu akademickiego. Zindywidualizowany proces kształcenia opiera się na zacieśnieniu współpracy pomiędzy studentem a wykładowcą na zasadzie mistrz-uczeń. Po pierwszym semestrze studiów, w zależności od zainteresowań, studenci wybierają jedną z trzech specjalizacji: Stratygrafia, sedymentologia i paleontologia, Geologia klimatyczna oraz Geochemia, mineralogia, petrologia i geologia złożowa. Program studiów obejmuje również obowiązkowe praktyki zawodowe lub praktyki badawcze.

Uzupełnieniem zajęć prowadzonych przez kadrę naukowo-dydaktyczną Wydziału są zajęcia eksperckie, prowadzone przez przedstawicieli przemysłu i branży geologicznej. Pozwalają one studentom zaznajomić się z najnowszymi trendami z danej dziedziny, a także umożliwią kontakt z potencjalnym pracodawcą oraz rozwój kompetencji społecznych. Jako przedmioty ogólnouniwersyteckie, studenci wybierają zajęcia z przedsiębiorczości z oferty UOTT. Tak skonstruowany i realizowany program studiów zwiększa potencjał absolwentów kierunku geologia poszukiwawcza na współczesnym rynku pracy.

Celem studiów na kierunku geologia poszukiwawcza jest wykształcenie absolwenta:

 • posiadającego gruntowną wiedzę w zakresie geologii basenów sedymentacyjnych z elementami geologii złóż, geologii regionalnej i historycznej, stratygrafii, paleontologii i tektoniki;
 • posiadającego gruntowną wiedzę w zakresie problematyki procesów powstawania i różnicowania się minerałów i skał w określonych środowiskach ziemskich i pozaziemskich, zna wpływ tych procesów na kształtowanie się Ziemi i kosmosu;
 • posiadającego wiedzę na temat warunków tworzenia się złóż surowców i ich praktycznego wykorzystania z zachowaniem wymogów ochrony środowiska;
 • potrafiącego analizować wyniki badań w kontekście poszukiwania złóż, wykorzystania geomateriałów i surowców mineralnych w szeroko rozumianej nauce, łączącej różne dyscypliny;
 • potrafiącego zastosować metody geofizyczne do rozwiązania problemów geologicznych i analizować wyniki badań geofizycznych w kontekście interpretacji budowy geologicznej i ewolucji badanych obszarów;
 • potrafiącego wykorzystać najnowsze osiągnięcia naukowe do interpretacji otrzymanych w toku analitycznym wyników i przedstawić ich implikację w zastosowaniach naukowych;
 • potrafiącego korzystać z literatury specjalistycznej, prezentować wyniki własnych badań, jak również referować wyniki badań innych badaczy, również w języku obcym (na poziomie B2+);
 • przygotowanego do pracy w zawodzie lub do ewentualnego podjęcia działalności naukowej w ramach studiów doktoranckich.

Program studiów na kierunku geologia poszukiwawcza wspiera kompetencje społeczne studenta, tj.:

 • rozwój zdolności poznawczych otaczającego świata i procesów w nim zachodzących;
 • zdolność pracy w zespole zarówno w charakterze członka, jak i lidera grupy projektowej/badawczej;
 • skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, asertywna prezentacja własnych dokonań i osiągnięć, a także merytoryczne uzasadnienie swojego stanowiska;
 • zdolność planowania i organizowania własnej pracy, a także przyjmowania za nią odpowiedzialności;
 • wzmocnienie świadomości problemów, rodzących się wraz ze wzrostem tempa rozwoju społeczeństw i cywilizacji ludzkiej, a związanych z intensyfikacją zapotrzebowania i wydobycia surowców mineralnych.

Kształcenie na kierunku geologia poszukiwawcza ma na celu nie tylko dobre przygotowanie absolwentów do zawodu, ale także wykształcenie świadomości potrzeby racjonalnego gospodarowania surowcami naturalnymi. Absolwenci studiów II stopnia na kierunku geologia poszukiwawcza są dobrze przygotowani do podjęcia pracy w placówkach naukowych i badawczych oraz w państwowej służbie geologicznej, w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, a także firmach i przedsiębiorstwach geologicznych zajmujących się poszukiwaniem złóż surowców skalnych i mineralnych, ich wydobyciem i zagospodarowaniem. Zdobyte w trakcie studiów umiejętności rozwiązywania problemów i umiejętność twórczego myślenia pozwalają im również znaleźć zatrudnienie w innych gałęziach gospodarki.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in prospecting geology

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Teaching standards

The Regulation of the Minister of National Education and Sport of 18 April 2002, on standards of teaching for individual study programmes and levels of qualification (Dz.U. No. 116, item 1004 as amended)

Learning outcomes

The graduate achieves the following learning outcomes defined for the study programme:
- understands the processes and factors shaping the Earth with regard to the geology of the Quaternary, geomorphology, stratigraphy, sedimentology, palaeontology, geochemistry, mineralogy, petrology and ore geology;
- possesses knowledge on the models of geological and geographic settings, geospatial databases, geological and environmental data, specialist computer software, as well as methods of data input, processing and visualization in software based on geological databases;
- knows the working modes and analytical potential of particular analytic equipment, and rules of optimal research planning with application of available analytic facilities;
- possesses knowledge on the methods of obtaining and accounting research funds; knows legal regulations with regard to prospecting and exploitation of mineral resources and conducting geological studies, regulated by the Geological and Mining Law, Environmental Law, Water Law and other legal acts, is aware of the rules of concession and administrative procedures with regard to geological activities, is aware of the consequences resulting from non-adherence to the rules of intellectual property rights; knows methods of developing self-entrepreneurship;
- knows how to use internet resources of geological data, is capable of their verification, uses simple and advanced computer methods for geological calculations, descriptively or graphically interprets the calculation results;
- concisely characterizes the geological setting of particular parts of Poland and selected regions of the world; compares parts of Poland with regard to mineral and rock resources, explains the origin of particular resources with regard to the geological history of a given area and its geological setting;
- unassisted interprets the research results and has his/her own opinion on different concepts; efficiently uses diverse Polish and foreign scientific references and critically evaluate their contents; presents research results and state of knowledge referring to these studies based on existing Polish and foreign references using multimedia techniques; is capable of writing a research study in Polish;
- plans empirical field studies (type of investigations, their schedule, field verification of the results) and query of field archives in order to obtain material to achieve the intended scientific or practical effect, selects research sites, collects samples (of water, soil and rocks) or specimens using appropriate techniques.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/