On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Finance and Accounting > Economics, full-time, first cycle programme

Economics, full-time, first cycle programme (NW1-PRK-EK)

(in Polish: Ekonomia, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

Na studia I stopnia są przyjmowani kandydaci na 3 kierunki łącznie: ekonomia, finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria.

Po pierwszym roku studiów następuje wybór konkretnego kierunku (i ew. specjalności studiów) w przypadku programów:

  • Kierunek ekonomia, specjalność ekonomia międzynarodowa
  • Kierunek ekonomia, specjalność ekonomia przedsiębiorstwa
  • Kierunek Finanse i rachunkowość
  • Kierunek Finanse i rachunkowość, specjalność finanse publiczne i podatki
  • Kierunek informatyka i ekonometria

Zapisy na kierunki i specjalności studiów odbywają się na podstawie preferencji Studenta oraz średniej ocen z pierwszego roku studiów.

Wszyscy studenci studiów I stopnia Wydziału Nauk Ekonomicznych uzyskują szeroką wiedzę z zakresu teorii mikroekonomii i makroekonomii w warunkach gospodarki otwartej oraz narzędzi analitycznych (analiza matematyczna, statystyka matematyczna, ekonometria), stanowiących podstawę zawodowego warsztatu ekonomisty każdej specjalności. Znają zastosowania analizy ekonomicznej i uzyskują wiedzę z wielu dziedzin potrzebnych w pracy zawodowej (podstawy informatyki, finanse, rachunkowość, zarządzanie, prawo handlowe). Kształcenie obejmuje również naukę języków obcych (głównie angielskiego), w stopniu umożliwiającym ich używanie w pracy zawodowej. Ponadto dysponują wiedzą w zakresie innych dyscyplin społecznych, co pozwala zrozumieć społeczny kontekst funkcjonowania gospodarki. Wybrane przez studenta przedmioty uzupełniające główny nurt edukacji ekonomicznej (historia ekonomii, historia gospodarcza, demografia), pozwalają pełniej zrozumieć niejednolitość podejścia do problemów ekonomicznych, pobudzić zainteresowanie sposobami badania świata z wykorzystaniem podstaw rozumowania ekonomicznego.

Absolwenci WNE studiów I stopnia wiedzą, jak funkcjonuje gospodarka, rozumieją jej mechanizmy i potrafią tę wiedzę wykorzystać w różnych zastosowaniach praktycznych – przede wszystkim do wykonywania analiz ekonomicznych w skali pojedynczych firm, poszczególnych rynków, a także całego kraju stosując nowoczesne metody analityczne i narzędzia (w tym: matematyczne i informatyczne), podbudowane szeroką wiedzą społeczną, umiejętnościami zarządczymi i dobrą organizacją pracy.

Absolwenci dysponują ogólnymi umiejętnościami warsztatowymi, takimi jak wyszukiwanie, gromadzenie, analizowanie i prezentowanie danych lub redagowanie tekstów o charakterze analitycznym, z wykorzystaniem podstawowych technik informatycznych. Mogą te zadania wykonywać w formie pracy indywidualnej lub zespołowej, bowiem zadania w trakcie zajęć wykonują zarówno indywidualnie, jak i w grupach projektowych. Uczą się sumiennie zdobywać wiedzę i umiejętności oraz poddawać je rzetelnemu ocenianiu, co pozwala wykształcić cechy uczciwego i odpowiedzialnego studenta i pracownika o wysokim poziomie etyki zawodowej.

Dzięki nauce języka obcego, dostępowi do zajęć prowadzonych po angielsku, wyjazdom na stypendia w ramach programu Erasmus i innych umów umożliwiającym studia przez co najmniej 1 semestr w uczelniach zagranicznych, środowisku międzynarodowemu na Wydziale Nauk Ekonomicznych (stopień internacjonalizacji pond 20%) czy goszczeniu wielu obcokrajowców ( ponad 100 studentów każdego roku) absolwent WNE ma podstawy do podejmowania się zadań zawodowych wymagających użycia języka angielskiego, w tym w otoczeniu i w zespole międzynarodowym.

Wszyscy absolwenci – niezależnie od wybranego od II roku studiów kierunku i specjalności - mają wiedzę i umiejętności konieczne do pracy na stanowiskach ekonomistów i finansistów średniego szczebla w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, w instytucjach publicznych, organizacjach non-profit, a ponadto szereg umiejętności szczególnie sprzyjających zatrudnieniu zgodnemu z wiedzą i umiejętnościami wyspecjalizowanymi. W czasie studiów istnieje możliwość uczestniczenia w zajęciach akredytowanych ACCA (zaliczenia przedmiotów uznawane jako równoważne egzaminom ACCA), jak i SAS Data Mining Certificate Program.

Absolwenci są też przygotowani do samodzielnego doskonalenia wiedzy i kwalifikacji, jak również do dalszego kształcenia, w tym do podjęcia studiów II stopnia w najbardziej wymagających uczelniach krajowych lub zagranicznych. Rozumieją potrzebę systematycznego dostosowywania swoich kompetencji do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej i dynamicznie rozwijającej się wiedzy o niej.

Kierunek jest prowadzony przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, który:

  • znajduje się w 5% najlepszych instytucji naukowych Europy, międzynarodowej bazy RePEC;
  • jako jedyny ośrodek w Polsce posiada 3 prestiżowe Certyfikaty Doskonałości Kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej, obejmujące w momencie oceny wszystkie prowadzone przez Wydział kierunki;
  • zgodnie z ogólnopolskim rankingiem magazynu Perspektywy 2022 prowadzi najlepszy w Polsce kierunek „Ekonomia” oraz drugi w kraju „Finanse i rachunkowość" ;
  • w rankingu dziennika “Rzeczpospolita” z 2019 r., tworzonego na podstawie danych Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) Wydział i jego absolwenci plasują się na 1. miejscu osiągając najwyższe średnie zarobki w Polsce, w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu.

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in computer science and econometrics
First cycle degree - licencjat - in economics, speciality: business economics
First cycle degree - licencjat - in economics, speciality: international economics
First cycle degree - licencjat - in finance and accounting
First degree cycle - licencjat - in finance and accounting, specialty: public finances and taxes

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

The graduate of this specialization:
- has basic knowledge of the functioning of international capital, labour, and currency markets;
- knows the instruments used to settle transactions on foreign markets;
- knows and understands the processes of monetary and economic integration and their consequences for private and public entities;
- has basic knowledge of the rules of operation of international economic institutions and the rules established by them for international exchange and commercial aspects of intellectual property law;
- can apply micro and macroeconomic models of foreign trade, international production, and international finance for empirical analyses, including the use of econometric tools;
- can use the instruments used to make and settle transactions on foreign markets;
- can analyse the processes of monetary and economic integration and their effects on private and public entities;
- can conduct business analysis in the public and private sector and apply qualifications and legal and professional standards in accounting and management to make strategic and operational decisions in enterprises operating on foreign markets;
- can prepare reports and present effectively the results of independent analyses, also in a foreign language at the minimum B2 level, in particular for the needs of international institutions and markets; and
- is prepared to participate in the preparation of projects in the field of analyses of international economies and markets for entities operating in various sectors of the economy.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/