On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Belarusian Studies with English Language > Belarusian Studies with English Language

Belarusian Studies with English Language (S2-PRK-FLBIALA)

(in Polish: Filologia białoruska z językiem angielskim, stacjonarne drugiego stopnia)
second cycle program
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Studia magisterskie na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim ukazują dziedzictwo kulturowe i językowe Białorusi, wspólnotę historyczną Słowian Wschodnich oraz specyfikę życia i kultury białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce. Zajęcia prowadzone są przede wszystkim w ramach dwóch dyscyplin naukowych, tj. literaturoznawstwa oraz językoznawstwa, które jest dyscypliną wiodącą.

Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, założona w 1956, pełni ważną funkcję jako instytucja działająca na rzecz poszerzenia wiedzy o Białorusi w wymiarze językowym, literaturoznawczym i kulturowym. Katedra od wielu lat inicjuje i współorganizuje różne przedsięwzięcia, w tym współpracę naukowo-dydaktyczną z uczelniami oraz placówkami naukowymi w Polsce i na Białorusi: wymiany studenckie, wyjazdy w ramach programu Erasmus, konferencje, wykłady gościnne, staże naukowe, projekty badawcze, jak również działania popularyzatorskie, promujące język, literaturę i kulturę białoruską w Polsce i na świecie.

Celem studiów magisterskich na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim jest wykształcenie specjalistów w dziedzinie białorutenistyki posiadających pogłębioną wiedzę dotyczącą procesów kształtowania historii, kultury, współczesności i języka Białorusi, wyposażonych w praktyczne umiejętności, takie jak znajomość języka białoruskiego na poziomie C2, języka angielskiego na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. W ramach studiów istnieje ponadto możliwość uczestniczenia w fakultatywnych zajęciach z praktycznej nauki języka rosyjskiego, co pozwala osiągnąć biegłość językową na poziomie B2. Ponadto istotnym aspektem jest kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się w mowie i piśmie, w tym na tematy naukowe, umiejętności organizacji i koordynowania pracy, obejmującej także przygotowywanie rozpraw analitycznych i prezentację wniosków. W toku kształcenia duża waga przywiązywana jest również do kompetencji społecznych studentów, między innymi do wypracowania poczucia odpowiedzialności za zachowanie i poszanowanie dziedzictwa kulturowego, inicjowania badań na rzecz interesu publicznego i środowiska lokalnego czy działania w sposób przedsiębiorczy. Studenci mają także możliwość zaznajomienia się z prawami własności intelektualnej w odniesieniu do tworzonych przez siebie i innych opracowań.

Program posiada wyraźne odniesienia do założeń misji i strategii rozwoju UW, których fundamentem jest jedność nauki i nauczania zakładająca kształcenie absolwentów wyposażonych w bogatą wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w życiu społeczno-kulturalnym kraju. Katedra Białorutenistyki przygotowuje studentów do prac badawczych, kształtując uniwersytecką ideę umiejętnego czerpania z dorobku innych narodów w poszanowaniu ich kulturowo-narodowej odrębności. Absolwenci studiów białorutenistycznych rozumieją potrzebę kształcenia się przez całe życie oraz potrzebę angażowania się w sprawy szczególnie ważne dla kraju.

Absolwent studiów magisterskich na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim po ukończeniu studiów ma możliwość zatrudnienia między innymi jako:

  • ekspert do spraw białoruskojęzycznego obszaru kulturowego ze znajomością języka angielskiego w różnych instytucjach, tj. instytucje kulturalne czy gospodarcze lub polityczne;
  • wykwalifikowany pracownik szeroko pojętego sektora kultury i mediów;
  • tłumacz tekstów specjalistycznych, a po zdaniu egzaminu państwowego – tłumacz przysięgły;
  • lektor, nauczyciel lub wykładowca na uczelniach wyższych;
  • po ukończeniu studiów III stopnia – pracownik dydaktyczny lub badawczo-dydaktyczny.

Zajęcia odbywają się w budynku Wydziału Lingwistyki Stosowanej przy ulicy Dobrej 55. Program studiów oraz plan zajęć dostępny jest na stronie Katedry Białorutenistyki w zakładce "Dla studentów".

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

(in Polish) Magisterium na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

I. Learning outcomes
• Can communicate in Belarusian language on C2 level.
• Can communicate in English language on C1 level.
• Can evaluate the meaning of particular authors of Belarusian literature against the background of the global historical and cultural process.
• Can evaluate the meaning of particular language occurrences in the context of the contemporary political and social situation in Belarus and its borderlands.
• Has the advanced knowledge about literature and the linguistic situation in contemporary Belarus.
• Understands the influence of politics and history on the development of Belarusian literary language
• Understands the characteristics of Belarusian language or literature related to other languages or literatures.

II. Number of ECTS credits: 120 ECTS. Number of semesters: 4.

III. Teacher Education Curriculum: not included.

IV. The total number of ECTS points that a student must obtain in the course of classes with direct participation academic teachers or other persons conducting classes - min. 110 ECTS; number of ECTS credits in the field of humanities or social sciences – min. 5 ECTS; number of ECTS points covering classes related to academic activity conducted in the university in the discipline or disciplines for the general academic profile - 70 ECTS; number of ECTS points including classes shaping practical skills for a practical profile - not applicable; number of ECTS points covering elective courses – 49 ECTS.

V. Internship: not included in the curriculum.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/