On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Baltic Philology > Baltic Philology, full-time second-cycle studies

Baltic Philology, full-time second-cycle studies (S2-FLBA)

(in Polish: Filologia bałtycka, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Lithuanian, Latvian, Polish
  • Nazwa kierunku: filologia bałtycka
  • Poziom studiów: studia drugiego stopnia
  • Forma studiów: stacjonarne
  • Dziedzina: nauki humanistyczne
  • Dyscypliny: językoznawstwo i literaturoznawstwo
  • Dyscyplina wiodąca: językoznawstwo

Program kształcenia na studiach bałtystycznych drugiego stopnia obejmuje intensywną naukę języków litewskiego (od poziomu B2+ do C2) i łotewskiego (od poziomu B1 do C1) oraz translatoria litewskie i łotewskie. Przewiduje również pogłębienie i rozszerzenie wiedzy filologicznej – kierunkowej i specjalizacyjnej (w ramach specjalizacji językoznawczej lub literaturoznawczej) – z myślą o odnalezieniu się absolwentów na rynku pracy lub kontynuacji nauki na studiach doktoranckich. Szczegółowy program studiów można znaleźć na stronie www.baltystyka.uw.edu.pl, w zakładce: Dla studentów / program studiów.

Lektoraty, seminaria i konwersatoria odbywają w grupach kilkuosobowych (zwykle od 2 do 7 osób). Nawet przy bardzo małych grupach (poniżej 5 osób) studenci filologii bałtyckiej mają prawo do wyboru zajęć specjalizacyjnych zgodnych z ich zainteresowaniami. Zajęcia odbywają się na Kampusie Głównym (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28), w większości w budynku Wydziału Polonistyki.

Studia drugiego stopnia na kierunku filologia bałtycka trwają 2 lata i wymagają od studentów nakładu pracy równego 120 punkom ECTS. Struktura programu studiów określona jest w taki sposób, aby w każdym roku studiów student musiał uzyskać zaliczenia przedmiotów mających łączną wartość 60 punktów ECTS, co oznacza, że realizacja treści programowych umożliwia studentowi rozłożenie nakładu pracy w sposób równomierny pomiędzy poszczególne cykle i okresy nauki.

Metody kształcenia stosowane na kierunku filologia bałtycka są nakierowane na studenta, uwzględniają samodzielne uczenie się studentów i pozostają zgodne z tradycjami kształcenia uniwersyteckiego. Ich podstawą jest bezpośredni kontakt studentów z nauczycielami akademickimi w procesie przekazywania wiedzy i wyrabiania umiejętności badawczych oraz kompetencji społecznych. Najczęściej stosowanymi metodami dydaktycznymi są: analiza i interpretacja tekstów źródłowych, problemowa dyskusja, prezentacja z wykorzystaniem środków multimedialnych (lub bez), omawianie projektów prac oraz samych prac zaliczeniowych/semestralnych/rocznych i dyplomowych. Ważnym elementem kształcenia na studiach magisterskich, umożliwiającym studentom prowadzenie badań, jest współpraca promotorów prac dyplomowych ze studentami, która w przypadku filologii bałtyckiej – z racji niewielkiej liczby seminarzystów – ma często charakter indywidualnych konsultacji. Kluczowe treści kształcenia powiązane są z prowadzonymi przez wykładowców badaniami naukowymi oraz uwzględniają najnowszy stan badań z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa.

Metody kształcenia i metody weryfikacji efektów kształcenia w indywidualnych wypadkach są dostosowywane do potrzeb studentów niepełnosprawnych, którzy znajdują się pod opieką Biura Osób Niepełnosprawnych UW (BON).

Studenci bałtystyki korzystają z szerokiej oferty staży i stypendiów wyjazdowych – zarówno rządowych, jak i w ramach programu Erasmus+, a także innych projektów. Co roku kilkoro bałtystów ma okazję wyjechać na studia częściowe lub doskonalące kursy językowe na Uniwersytecie Wileńskim, Uniwersytecie Łotewskim w Rydze oraz w innych uczelniach.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku filologia bałtycka ma umiejętności językowe, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego dla języka litewskiego oraz C1 dla języka łotewskiego, posiada umiejętności w zakresie praktyki przekładu pisemnego (również literackiego) i ustnego z języków bałtyckich na język polski i odwrotnie, a także integrowania w oparciu o wiedzę humanistyczną wiedzy z różnych dyscyplin humanistycznych oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych. Ma również głęboką świadomość wartości dziedzictwa kulturowego kraju i Europy, jest przygotowany do porozumiewania się z osobami z innego obszaru kulturowego i otwarty na dialog. Jest gotowy do podjęcia pracy jako tłumacz lub konsultant w firmach działających na rynku polskim, litewskim i łotewskim, także w instytucjach państwowych i unijnych.

Studia bałtystyczne przygotowują także do specjalizacji w zakresie krajów bałtyckich na innym kierunku studiów (kulturoznawstwo, dziennikarstwo, prawo, ekonomia, handel, zarządzanie, nauki polityczne, historia i inne) oraz do prowadzenia badań w szkołach doktorskich.

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in Baltic Philology
Second cycle degree - magister - in Baltic Philology, specjality: Lithuanian studies and Latvian studies

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

A graduate has achieved learning outcomes that are defined in the study programme.

In the category Knowledge, a graduate has profound knowledge and understanding of:

– the structure of contemporary Baltic languages, according to the Common European Framework of Reference for Languages (C2 for the Lithuanian language and C1 for the Latvian language);
– the terminology, theories, and methodologies used in linguistics;
– the terminology, theories, and methodologies used in literary studies;
– the literary themes and ideas present in the selected works of Lithuanian and Latvian literatures, as well as of the development of the historical-literary process in these literatures;
– the theory and rules regarding translation and interpreting from Baltic Languages into Polish and from Polish into Baltic languages;
– the selected issues from Lithuanian and Latvian culture.

In the category Skills, a graduate is able to:

– communicate in Lithuanian at C2 level and in Latvian at C1 level, according to the Common European Framework of Reference for Languages;
– synthetise knowledge from various fields of the humanities and to use it in the professional context;
– translate and interpret from Baltic languages into Polish and from Polish into Baltic languages, using knowledge of various fields of the humanities.

In the category Social competence, a graduate is ready to:

– perform a future job in a responsible manner, to engage in social dialogue, to communicate with people from other cultural areas.

Course structure diagram:

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/