On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Polish Sign Language Philology > Polish Sign Language Philology, full-time second-cycle studies

Polish Sign Language Philology, full-time second-cycle studies (S2-PRK-FL-PJM)

(in Polish: Filologia polskiego języka migowego, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish Sign Language, Polish

Filologia polskiego języka migowego to kierunek należący do dziedziny nauk humanistycznych i dyscypliny językoznawstwa. Są to jedyne w Polsce wysokospecjalistyczne studia umożliwiające zdobycie biegłości w polskim języku migowym (PJM) oraz wiedzy o środowisku niesłyszących osadzonej w szerokim kontekście lingwistycznym, socjologicznym, historycznym i kulturowym. Kierunek jest adresowany do osób, które kompetencje zawodowe zdobyte na studiach pierwszego stopnia chciałby wykorzystywać do pracy z niesłyszącymi – pedagogów, logopedów, psychologów, pracowników administracji i służby zdrowia, a także do lingwistów, kulturoznawców, historyków czy socjologów pragnących podjąć się badań humanistycznych nad społecznością głuchych i jej językiem oraz osób o wykształceniu technicznym zainteresowanych przetwarzaniem naturalnego języka migowego i tworzeniem oprogramowania, w tym aplikacji mobilnych, pomocnych dla niesłyszących. Studia zostały zaprojektowane w oparciu o wzorce międzynarodowe z zakresu tzw. Deaf studies, ich istotą jest nowatorskie podejście do głuchoty, która jest rozpatrywana na gruncie kulturowym i językowym, a nie medycznym.

Kadra dydaktyczna kierunku będzie składać się zarówno ze słyszących specjalistów, jak i rodzimych użytkowników PJM (native signers), lektoraty języka migowego będą prowadzone wyłącznie przez głuchych. Studia są przewidziane dla niewielkiej, maksymalnie 40-osobowej grupy studentów, a zajęcia lektoratowe i warsztatowe będą odbywać się w kilkunastoosobowych grupach, co umożliwi znaczne zindywidualizowanie procesu kształcenia. Planowane są indywidualne konsultacje z głuchymi lektorami pomocne w wyznaczeniu obszarów wymagających intensywniejszej pracy studenta. Studenci będą mieć możliwość korzystania z zasobów Pracowni Lingwistyki Migowej, tj. obszernego korpusu PJM, który może być wykorzystany nie tylko jako źródło danych językowych do indywidualnych projektów badawczych, ale także jako materiał szkoleniowy. Dla studentów zainteresowanych poszerzaniem kompetencji naukowych możliwe będzie prowadzenie własnych badań lingwistycznych czy kulturoznawczych przy wsparciu badaczy z Pracowni Lingwistyki Migowej, np. w celu prezentacji wyników na konferencjach naukowych.

Studia nie dają możliwości uzyskania uprawnień nauczycielskich.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku na kampusie centralnym UW przy ul. Krakowskie Przedmieście, przede wszystkim w budynku Wydziału Polonistyki. Wszystkie sale powierzchniowo przystosowane są do liczby studentów. Większość z nich jest dostępna i dostosowana dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach oraz jest wyposażona jest w sprzęt audiowizualny.

Sylwetka absolwenta

Studia dają sposobność uzyskania kompleksowego spojrzenia na zagadnienie komunikacji z osobami niesłyszącymi na różnych płaszczyznach i w różnorodnych sytuacjach zawodowych. Z tego względu wśród efektów uczenia się na kierunku filologia polskiego języka migowego znajdują się nie tylko umiejętności językowe w PJM (zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), ale także wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z innego zakresu. Absolwenci kierunku będą łączyć znajomość PJM z wiedzą na temat aktów prawnych dotyczących osób niesłyszących i PJM oraz działalności instytucji im przeznaczonych, będą znać kulturę Głuchych oraz będą mieć świadomość znaczenia języka dla utrzymania i rozwoju więzi społecznej mniejszości językowo-kulturowej Głuchych.

Świadomość relacji i różnic między językami fonicznymi a migowymi oraz dylematów komunikacji międzyjęzykowej i międzykulturowej umożliwi im zrozumienie potrzeb i oczekiwań głuchych uczniów, klientów czy pacjentów. Zdobyte umiejętności i kompetencje społeczne pozwolą absolwentom filologii polskiego języka migowego na skuteczną odpowiedź na potrzeby niesłyszących w zakresie edukacji, zdrowia czy wsparcia socjalnego. Studia mogą przygotować absolwentów do podjęcia pracy badawczej w zakresie lingwistyki lub kulturoznawstwa, a także do dalszego kształcenia m.in. w zakresie translatoryki foniczno-migowej.

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in Polish Sign Language Philology

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

The graduate has achieved the learning outcomes defined for the study program:

He or she knows and understands the status and importance of theoretical and applied linguistics in the system of knowledge (also with respect to sign language studies), as well as their methodological and subject specificity, terminology, main directions of development and research methods.

He or she knows and understands the culture of the Deaf, its complexity and multifaceted nature, as well as social entanglements, especially the role of PJM in this culture.

He or she knows and understands the applicable legal acts concerning the deaf and PJM as well as the role and importance of state and social institutions dealing with the deaf and PJM.

He or she knows and understands the rules and strategies of inter-language translation, including inter-modal translation.

He or she can use PJM at a level compliant with the requirements specified for level C1 of the Common European Framework of Reference (CEFR), including the ability to translate between Polish and PJM.

He or she is able to cooperate and work in a group, assuming various roles as well as leadership (including the role of a translator and cultural mediator). He or she is able to work in a team carrying out research tasks.

He or she is ready to identify and solve ethical dilemmas at work and the dilemmas of inter-linguistic communication caused by asymmetries between language systems and cultural differences.

He or she is ready to take into account in his or her activities that actions taken in inter-language communication should enhance the preservation of cultural heritage, including the heritage of linguistic and cultural minorities, such as the Deaf. He or she is ready to take into account the importance of language for the maintenance and development of social bonds at various levels.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/