On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Scientific Information and Library Studies > Scientific information and library studies, full-time, second cycle programme

Scientific information and library studies, full-time, second cycle programme (S2-BN)

(in Polish: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Kierunek studiów „informacja naukowa i bibliotekoznawstwo” związany jest z naukami społecznymi, w programie pojawiają się również treści z nauk humanistycznych.

Wiodącą dyscypliną studiów jest nauka o komunikacji społecznej i mediach. Inne dyscypliny, które są reprezentowane w programie studiów to: psychologia, historia, językoznawstwo, filozofia, literaturoznawstwo.

Studia II stopnia na kierunku „Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo” przygotowują do podjęcia pracy we wszystkich instytucjach związanych z nauką, edukacją, kulturą, gospodarką, administracja itd. - wszędzie tam, gdzie dokonuje się zarządzanie zróżnicowanymi zasobami informacji, projektowaniem i realizacją usług informacyjnych, szeroko rozumianym pośrednictwem między użytkownikiem (odbiorcą, czytelnikiem) a źródłami wiedzy i obiektami kultury.

Absolwenci posiadają kompetencje do pełnienia funkcji kierowniczych w bibliotekach i placówkach informacyjnych, jak również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej z realizowaniem usług informacyjnych lub udziałem w rynku wydawniczym i księgarskim.

W trakcie studiów zdobywają umiejętności potrzebne do realizacji wszystkich procesów informacyjnych (gromadzenie, opracowanie, udostępnianie), do projektowania, organizowania i prowadzenia zasobów i usług informacyjnych z uwzględnieniem ich specyfiki przedmiotowej, jak również do pracy z odbiorcami kultury i użytkownikami informacji, zwłaszcza w zakresie kształcenia ich kompetencji informacyjnych oraz rozpoznawania i realizacji potrzeb informacyjnych odpowiednio do kontekstu (nauka, edukacja, kultura, rozrywka, praca zawodowa itp.).

Studenci zdobywają też tzw. kompetencje miękkie, w tym organizacji pracy własnej, organizacji i udziału w pracach zespołowych, kierowania pracami innych, komunikowania wyników badań.

Studenci mają możliwość wyboru w ramach kierunku studiów jednej ze ścieżek specjalistycznych:

  • architektura informacji i wiedzy (AIW);
  • dziedzictwo kulturowe (DZK);
  • edytorstwo (EDY);
  • informacja i komunikacja w instytucjach kultury (IKE);
  • organizacja i zarządzanie bibliotekami (OZB);
  • zarządzanie informacją i wiedzą (ZIW),

Ścieżki te profilowane są wokół zagadnień architektury i zarządzania informacją, organizacji i zarządzania bibliotekami, działalności instytucji kultury, ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego lub zagadnień edytorskich.

Seminaria magisterskie studenci wybierają odpowiednio do swoich zainteresowań i planów zawodowych.

Zajęcia prowadzą wykładowcy o uznanym dorobku naukowym, korzystając z nowoczesnych laboratoriów i specjalistycznego sprzętu niezbędnego w projektach digitalizacyjnych oraz kształceniu w zakresie zasobów otwartych czy edytorstwa cyfrowego.

Studenci zobowiązani są do zrealizowania praktyk specjalizacyjnych w wymiarze 60 godz., zgodnie z obraną ścieżką specjalistyczną. Mogą również skorzystać z oferty zagranicznych praktyk.

Studia przygotowują do kontynuowania edukacji i pracy badawczej na studiach III stopnia.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in information and book studies

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

Knowledge. A graduate:
• has an ordered, deepened knowledge of subject and methodological specifics of the humanities; can develop it creatively and apply in the area of library and information science.
• knows specific terminology of the humanities, being used in library and information science.
• has deepened research abilities, including analysis of research works, synthesis of different ideas and attitudes, selection of methods, development of research tools, discussion and presentation of research findings, enabling him/her to solve complex research problems of library and information science, and related disciplines.
• has knowledge about libraries and other cultural institutions, as well as contemporary cultural life, sufficient for managing library cooperation and information exchange with those institutions.

Skills. A graduate:
• retrieves, analyses, evaluates, selects and integrates information from different sources, and develops relevant critical statements for his/her own needs.
• develops own knowledge independently, improves research abilities regarding library and information science, as well as manages his/her own professional career.
• communicates (using different channels and technologies) with library and information science professionals, as well as the experts from the related disciplines, in either Polish or foreign language.

Personal and social abilities. A graduate:
• understands the need of life long learning.
• properly identifies and solves dilemma of library and information profession.
• participates actively in protection of regional, national, and European cultural heritage, with particular regard to the written heritage.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/